ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแม่ตะละ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแม่ตะละ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแม่ตะละ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตะละ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 13 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 58 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 58 คน รวมจำนวนประชากรทั้งสิ้น 139 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.ผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตะละ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทั้ง 5 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ สรุปผลได้ ดังนี้

1.1 ผลการดำเนินการด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2558 นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตะละ ปีการศึกษา 2558 ทุกคนได้รับการสำรวจโดยการเยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการออกเยี่ยมบ้านตามเครื่องมือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

1.2 ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง โดยรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาเป็นรายชั้นเรียน พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.3 ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ฉบับครูประเมิน โดยรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาเป็นรายชั้นเรียน พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.4 ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ฉบับผู้ปกครองนักเรียนประเมิน โดยรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาเป็นรายชั้นเรียน พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.5 ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์นักเรียน โดยรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนกลุ่มปานกลาง (ปกติ) จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาเป็นรายชั้นเรียน พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นนักเรียนกลุ่มปานกลาง (ปกติ) จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นนักเรียนกลุ่มปานกลาง (ปกติ) จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนกลุ่มปานกลาง (ปกติ) จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นนักเรียนกลุ่มปานกลาง (ปกติ) จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนกลุ่มปานกลาง (ปกติ) จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.6 ผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.88 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศและด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.7 ผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านยาเสพติด ด้านเพศและด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.8 ผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านเศรษฐกิจ เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66 ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศและด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.9 ผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านยาเสพติด ด้านเพศและด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.10 ผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28 ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศและด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.11 ผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.88 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศและด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.12 ผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้านการเรียน เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ด้านเศรษฐกิจ เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 81.81 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ด้านยาเสพติด เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 ด้านเพศ เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 81.81 กลุ่มเสี่ยง จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ด้านสุขภาพ ด้านการคุ้มครอง และด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.13 ผลการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่โรงเรียนแม่ตะละดำเนินการ มีดังนี้ การจัดกิจกรรมโฮมรูม จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2 ครั้ง จำนวนผู้ปกครองเข้าร่วม 47 คน คิดเป็นร้อยละ 81.03 การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการดำรงชีวิต กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงการพิเศษต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรม กิจกรรมแนะแนว ระดับชั้น ป.4-6, ม.1-3 จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การนำนักเรียนเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ระดับ ชั้น ป.4-6, ม.1-3 จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการจำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 25 คน คิดเป็นร้อยละ 43.10 จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การนำนักเรียนเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้น ป.4-6, ม.1-3 จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการพัฒนาศีลธรรมจากผู้นำศาสนา ระดับชั้น ป.4-6, ม.1-3 จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย ระดับชั้น ป.4-6, ม.1-3 จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.14 ผลการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่โรงเรียนดำเนินการ ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้นักเรียนเพื่อป้องกันสารเสพติด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2 ครั้ง จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 50 คน คิดเป็นร้อยละ 86.20 และการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 58 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.15 ผลการดำเนินกิจกรรมการส่งต่อ ที่โรงเรียนดำเนินการ มีดังนี้ การส่งต่อนักเรียนที่เจ็บป่วย จำนวนนักเรียน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 31.03 และการส่งต่อนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุ จำนวนนักเรียน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 15.51

2. ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตะละ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผู้รายงานได้สรุปผล ดังนี้

2.1 ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับแรก รองลงมา หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสม และสอดคล้องกัน งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินโครงการเพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้าย คือ ผู้บริหาร และครูสามารถปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

2.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า เป้าหมายโครงการมีความสอดคล้องตรงกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับแรก รองลงมา จำนวนครูในการดำเนินงานมีเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้าย ครูมีเวลาเพียงพอในการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

2.3 ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับแรก รองลงมา ครูมีการประเมินพฤติกรรมนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและผู้ปกครองเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

2.4 ด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า นักเรียนป้องกันตนเองให้ห่างจากสิ่งเสพติดได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมา นักเรียนรับฟังคำแนะนำของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่และครู มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ นักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติดและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

โพสต์โดย teacher : [1 พ.ค. 2559 เวลา 22:02 น.]
อ่าน [2910] ไอพี : 118.172.91.230
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 38,050 ครั้ง
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?
อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คืออะไร ?

เปิดอ่าน 23,700 ครั้ง
ขนมถังแตก
ขนมถังแตก

เปิดอ่าน 46,442 ครั้ง
กษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลม
กษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลม

เปิดอ่าน 43,759 ครั้ง
วิกฤต... "บัณฑิตแห่ตกงาน" อีกหนึ่งความล้มเหลว... อุดมศึกษาไทย
วิกฤต... "บัณฑิตแห่ตกงาน" อีกหนึ่งความล้มเหลว... อุดมศึกษาไทย

เปิดอ่าน 10,072 ครั้ง
"เจตพังคี" คืออะไร?
"เจตพังคี" คืออะไร?

เปิดอ่าน 437,505 ครั้ง
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 24,749 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

เปิดอ่าน 24,273 ครั้ง
 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551

เปิดอ่าน 11,263 ครั้ง
ชมคลิป ยอดคุณพ่อเวียดนามจับลูกใส่ถุงพลาสติก พาลุยน้ำท่วมไปโรงเรียน
ชมคลิป ยอดคุณพ่อเวียดนามจับลูกใส่ถุงพลาสติก พาลุยน้ำท่วมไปโรงเรียน

เปิดอ่าน 13,524 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาล-จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2557

เปิดอ่าน 61,248 ครั้ง
ทำไมมีจุดแดงบนหน้าผากสตรีอินเดีย
ทำไมมีจุดแดงบนหน้าผากสตรีอินเดีย

เปิดอ่าน 18,146 ครั้ง
เธลีส (Thales) นักคณิตศาสตร์
เธลีส (Thales) นักคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 20,999 ครั้ง
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560

เปิดอ่าน 12,266 ครั้ง
คันนี้ร้อยล้าน
คันนี้ร้อยล้าน

เปิดอ่าน 15,708 ครั้ง
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3

เปิดอ่าน 7,458 ครั้ง
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน
เปิดอ่าน 11,777 ครั้ง
จุ่มลวก (หรือลวง)
จุ่มลวก (หรือลวง)
เปิดอ่าน 8,421 ครั้ง
โรคสมองเสื่อมกับมะเร็งกลายเป็นคู่กัดกันเองต่างปราบกันและกัน
โรคสมองเสื่อมกับมะเร็งกลายเป็นคู่กัดกันเองต่างปราบกันและกัน
เปิดอ่าน 19,304 ครั้ง
พิสูจน์กฎคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ
พิสูจน์กฎคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ
เปิดอ่าน 21,021 ครั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ