ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการศึกษาแนวทางบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านท่าอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 (2) ศึกษาแนวทางและวิธีการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 16 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน

ครูโรงเรียน จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน รวมจำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. แนวทางการปฏิบัติงานบริหารงานวิชาการภายในโรงเรียนบ้านท่าอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการนิเทศภายในโรงเรียน และด้านการวัดผลและประเมินผล

2. แนวทางและวิธีการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ควรดำเนินการดังนี้

2.1 ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร

2.1.1 แนวทางในการศึกษาและการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งผลต่องานด้านวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน คือ ควรมีการเตรียมความพร้อม โดยจัดประชุมชี้แจงแก่คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อสร้างความตระหนัก กำหนดแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกัน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องทั้งตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ และจัดทำตารางการวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อกำหนดกรอบในการกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อวางแผนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้ตรงกับสภาพจริง โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

2.1.2 แนวทางในการนำหลักสูตรสถานศึกษามาใช้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน มี ความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน คือ ควรมีการวางแผนและเตรียมการในการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ โดจัดตั้งคณะทำงานในการประสานงานติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร ควรสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนในการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเนื้อหา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อนักเรียนในการเกิดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ให้ครูผู้สอนนำหลักสูตรสถานศึกษามาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมแบบทดสอบวัดผล ประเมินผล เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อที่หลากหลาย โดยแสวงหาความรู้ให้ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และควรประเมินผลการใช้หลักสูตรและรายงานผลการใช้หลักสูตร

2.1.3 แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยอาศัยการบริหารหลักสูตร 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินการ และขั้นการประเมินผลการใช้หลักสูตร จากความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน คือ

- ขั้นเตรียมการ ควรศึกษาข้อมูลจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษาว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่และมีประเด็นใดบ้างที่ต้องปรับลดหรือเพิ่มเติมลงไป จัดประชุมคณะครู และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย วางแผนการพัฒนาหลักสูตรโดยนำข้อมูล ปัญหา ที่เกิดขึ้น ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และแนวข้อสอบ O-NET เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดโครงสร้าง กิจกรรมที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

- ขั้นดำเนินงาน คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ประชุมวางแผนการทำหลักสูตรไปใช้

โดยจัดบรรยากาศการเรียนรู้ จัดทำ เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับหลักสูตรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียน

สามารถปฏิบัติได้จริง มีการวัดผล ประเมินผลเป็นระยะก่อนเรียนหลังเรียน จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ

หลักสูตร

- ขั้นประเมินการใช้หลักสูตร ควรมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดย

ประเมินผลสรุปรวมการประเมินผลการเรียนรู้เปรียบเทียบผลที่ได้เกิดขึ้นกับผลที่คาดหวังและมี การตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนเทียบกับเกณฑ์ มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง สรุปผลการใช้หลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในแต่ละสาระการเรียนรู้ มาวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียน และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ นำผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาต่อไปและเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับสถานศึกษามากยิ่งขึ้น

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน

2.2.1 แนวทางในการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน คือ แต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบ มีการประชุมคณะครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ครูศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร และสร้างเครื่องมือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ร่วมกันวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์ ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ใช้สื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมที่เหมาะสม มีการวัดผล ประเมินผลตามสภาพาจริง มีการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

2.2.2 แนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน คือ ควรจัดครูผู้สอนให้ตรงกับวิชาเอกที่สอนหรือความถนัด ให้ครูศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรอย่างละเอียด ทำความเข้าใจ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบที่ถูกต้อง มีการวัด ประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยยึดมาตรฐาน ตัวชี้วัดเป็นหลัก ให้ครูวางแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นให้ครูหาเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ ใช้สื่อเทคโนโลยี วิธีการสอนที่หลากหลายที่สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ ได้ด้วยตนเอง มีการบันทึกผลหลังการสอน นำผลการประเมินและบันทึกหลังสอนมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือแก้ไขให้แก่ผู้เรียน

2.3 ด้านการนิเทศภายในโรงเรียน

2.3.1 แนวทางในการจัดกระบวนการนิเทศภายใน การติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน คือ จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำการนิเทศ และทำความเข้าใจ ชี้แจงความจำเป็นในการนิเทศภายในให้แก่ครูผู้สอน ให้คณะกรรมการทำการนิเทศภายในสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการณ์สอนของครู พฤติกรรมนักเรียนและผลการเรียน รายงานผลการนิเทศ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของครูอย่างสม่ำเสมอ

2.3.2 แนวทางในการวางแผน แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานของครูให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน มี ความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน คือนำผลการนิเทศมาประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ศึกษาสภาพและปัญหาที่พบในชั้นเรียน วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประเมินความต้องการพัฒนาของบุคลากรและวางแผนการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว มีการติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญและกำลังใจในการพิจารณาความดี ความชอบให้กับครูที่มีผลงานดีเด่น โดยยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง จัดอบรมครูเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยี จัดให้มีการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน และศึกษาดูงานในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ O-NET สูง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนและการทำงานของครูให้มีประสิทธิภาพ

2.4 ด้านการวัดผลและประเมิน

2.4.1 แนวทางในการดำเนินการประเมินผลการเรียนการสอน ที่เน้นพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จาก ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน คือ ควรมี การประเมินผลก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรียน และนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน อีกทั้งการประเมินผล ระหว่างเรียน เพื่อตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่ามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือไม่ รวมถึงการประเมินผลหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความสำเร็จของผู้เรียนตามมาตรฐานตัวชี้วัด และนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน การประเมินควรประเมินตามมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ฝึกให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งควรตรวจสอบเครื่องมือในการวัดทุกปี มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับท้องถิ่นและสภาพปัจจุบัน

2.4.2 แนวทางในการติดตามการประเมินผลการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน คือ ผู้บริหาร ร่วมกับครูตรวจสอบเอกสารการวัดผล ประเมินผล เพื่อดูความสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร และรายงานผลการประเมินครูของผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำผลการประเมินในสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ และหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ต่อไป ให้ครูวิเคราะห์ผล การเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อหาข้อบกพร่อง และหาแนวทางแก้ไข ให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างตรงจุดรายงานผลให้ผู้บริหาร ครูใน และผู้ปกครองทราบ โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนของครู นำผลการประเมินมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ พิจารณาจากผลคะแนนที่ได้ เพื่อหาปัญหา ข้อบกพร่อง ปรับปรุงพัฒนาหาแนวทางแก้ไขต่อไป

โพสต์โดย วิจารณ์ อากาศ : [17 ก.ค. 2559 เวลา 18:57 น.]
อ่าน [2090] ไอพี : 1.20.80.63
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ