ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานประเมินโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล ๒ (ว

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) จังหวัดสตูล

ผู้ประเมิน นายธวัชชัย อรน้อม

ปีที่รายงาน 2558

มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อประเมินโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) จังหวัดสตูล

กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน รวมจำนวน 629 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ชุด คือ แบบสอบถามการประเมินโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) จังหวัดสตูล พบว่า ผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความเหมาะสม ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการดำเนินงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และคณะกรรมการดำเนินงาน มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล ด้านกระบวนการ มี 4 ด้าน พบว่า ด้านการวางแผน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการกำหนดนโยบาย แนวทางในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการดำเนินงานสร้างและพัฒนา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้านตรวจสอบ ทบทวน กำกับติดตาม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม

ด้านสรุปและรายงานผลการสร้างและพัฒนา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อขยายผลการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และด้านผลผลิต พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. การศึกษาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) จังหวัดสตูล พบว่า ผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก มี 4 ด้าน พบว่า ด้านหลักการกระจายอำนาจ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือมีการกำหนดแนวการดำเนินงานจากส่วนกลางเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจและร่วมจัดการศึกษา ด้านหลักการคืนอำนาจจัดการศึกษาให้ประชาชน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดแนวทางการจัดการศึกษา ด้านหลักการบริหารตนเอง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือบุคลากรแต่ละงาน แต่ละฝ่ายจะร่วมกันวางแผนดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของตน ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือส่วนกลางมีหน้าที่กำหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน

3. การศึกษาความพึงพอใจในโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) จังหวัดสตูล พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือพึงพอใจในรายละเอียดของโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือพึงพอใจในความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือพึงพอใจในการวางแผนการดำเนินงานโครงการ ด้านผลผลิต ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล

โพสต์โดย ปุ้น : [17 ก.ค. 2559 เวลา 19:10 น.]
อ่าน [4257] ไอพี : 49.49.65.233
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,591 ครั้ง
แพทย์ไทยวิจัยพบ เถาวัลย์เปรียง รักษาอาการปวด
แพทย์ไทยวิจัยพบ เถาวัลย์เปรียง รักษาอาการปวด

เปิดอ่าน 16,561 ครั้ง
มุขตลกของเด็กๆ ในห้องเรียน จำลองห้องเป็นรถเมล์
มุขตลกของเด็กๆ ในห้องเรียน จำลองห้องเป็นรถเมล์

เปิดอ่าน 15,460 ครั้ง
อาจารย์เฉลิมชัย "ระบบการศึกษาประเทศไทย"
อาจารย์เฉลิมชัย "ระบบการศึกษาประเทศไทย"

เปิดอ่าน 13,603 ครั้ง
มาดามคูรี : เคมี
มาดามคูรี : เคมี

เปิดอ่าน 19,705 ครั้ง
สับปะรดสีปลูกไม่ยาก
สับปะรดสีปลูกไม่ยาก

เปิดอ่าน 12,861 ครั้ง
ฟังเพลงถูกใจเหมือนร่างกายได้ออกกำลังกาย
ฟังเพลงถูกใจเหมือนร่างกายได้ออกกำลังกาย

เปิดอ่าน 11,689 ครั้ง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง

เปิดอ่าน 86,502 ครั้ง
สรุปสูตร วงกลม
สรุปสูตร วงกลม

เปิดอ่าน 42,850 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

เปิดอ่าน 126,563 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)

เปิดอ่าน 16,542 ครั้ง
วิธีดูแลริมฝีปากให้สวยแดงเป็นระเรื่อ แลดูสุขภาพดี
วิธีดูแลริมฝีปากให้สวยแดงเป็นระเรื่อ แลดูสุขภาพดี

เปิดอ่าน 2,045 ครั้ง
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด

เปิดอ่าน 8,473 ครั้ง
ข้อสอบเด็กไทย...ปัญหาใหญ่ที่ต้องมอง
ข้อสอบเด็กไทย...ปัญหาใหญ่ที่ต้องมอง

เปิดอ่าน 8,829 ครั้ง
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ

เปิดอ่าน 430 ครั้ง
6 สมุนไพรต้านริ้วรอย ช่วยคืนความอ่อนเยาว์
6 สมุนไพรต้านริ้วรอย ช่วยคืนความอ่อนเยาว์

เปิดอ่าน 53,984 ครั้ง
พิชิตคณิตให้เป็นเรื่องง่าย
พิชิตคณิตให้เป็นเรื่องง่าย
เปิดอ่าน 22,739 ครั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 16,013 ครั้ง
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ความเป็นมาของคำ "ธรรมกาย" โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก
เปิดอ่าน 22,870 ครั้ง
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา
ประเพณีสงกรานต์ล้านนา
เปิดอ่าน 17,209 ครั้ง
6 คำคมน่าคิด ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
6 คำคมน่าคิด ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ