ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานประเมินโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล ๒ (ว

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) จังหวัดสตูล

ผู้ประเมิน นายธวัชชัย อรน้อม

ปีที่รายงาน 2558

มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อประเมินโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) จังหวัดสตูล

กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน รวมจำนวน 629 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ชุด คือ แบบสอบถามการประเมินโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1. การประเมินโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) จังหวัดสตูล พบว่า ผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความเหมาะสม ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการดำเนินงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และคณะกรรมการดำเนินงาน มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล ด้านกระบวนการ มี 4 ด้าน พบว่า ด้านการวางแผน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการกำหนดนโยบาย แนวทางในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านการดำเนินงานสร้างและพัฒนา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้านตรวจสอบ ทบทวน กำกับติดตาม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ติดตาม

ด้านสรุปและรายงานผลการสร้างและพัฒนา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อขยายผลการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และด้านผลผลิต พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. การศึกษาแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) จังหวัดสตูล พบว่า ผลการประเมินโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก มี 4 ด้าน พบว่า ด้านหลักการกระจายอำนาจ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือมีการกำหนดแนวการดำเนินงานจากส่วนกลางเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจและร่วมจัดการศึกษา ด้านหลักการคืนอำนาจจัดการศึกษาให้ประชาชน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดแนวทางการจัดการศึกษา ด้านหลักการบริหารตนเอง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือบุคลากรแต่ละงาน แต่ละฝ่ายจะร่วมกันวางแผนดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงานของตน ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือส่วนกลางมีหน้าที่กำหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน

3. การศึกษาความพึงพอใจในโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) จังหวัดสตูล พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือพึงพอใจในรายละเอียดของโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือพึงพอใจในความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือพึงพอใจในการวางแผนการดำเนินงานโครงการ ด้านผลผลิต ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือพึงพอใจในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล

โพสต์โดย ปุ้น : [17 ก.ค. 2559 เวลา 19:10 น.]
อ่าน [2813] ไอพี : 49.49.65.233
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ