ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่าน

ผู้ศึกษา นฤมล ขุนแก้ว

ปีที่พิมพ์ 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 80ขึ้นไปและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 ภาคเรียนที่2ปการศึกษา 2558 โรงเรียนพลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จํานวน34คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rจำนวน14 แผน ที่ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ผลการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.49 แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rจํานวน12 เล่ม แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู แบบบันทึกหลังการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอข้อสอบแต่ละข้ออยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรง โดยมีค่า IOCตั้งแต่ 0.60–1.00 มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.47 – 0.93 มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่0.31–0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน20 ขอ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง

การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rมีประสิทธิภาพเทากับ81.85/83.04 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80

2.ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rพบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอ่านเชิงวิเคราะห์ เข้าใจความหมายในการตีความ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่จะวิเคราะห์ มีความสามารถในการใช้เหตุผล นักเรียนสามารถกำหนดประเด็นสงสัยจากเนื้อหาที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความจริง พิจารณาแยกแยะออกเป็นส่วนย่อย สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นได้ และสามารถสรุปเนื้อหาได้ด้วยตัวเองโดยคำนึงถึงขั้นตอนของการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบSQ4Rในขณะที่ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนสังเกตได้ว่านักเรียนมีความสุข สนุกสนานในการทำกิจกรรมมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองจากการที่ได้มีการสนทนา พูดคุย นักเรียนมีความเห็นตรงกันว่า เป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับนักเรียนว่าการทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดีเหมาะที่จะนำมาพัฒนาในด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4จากที่นักเรียนไม่สนใจ ไม่ตั้งใจ ไม่ให้ความสำคัญกับการอ่านกลับทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการอ่านมากขึ้น ทำให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ในรายวิชาภาษาไทยมากขึ้น จะเป็นผลดีในการเรียนในรายวิชาอื่นอีกด้วย

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.04และมีนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35ของนักเรียนทั้งหมด

4. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4R

มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50)

โดยสรุปการจัดการเรียนรูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง การอ่าน

เชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rมีประสิทธิภาพช่วยพัฒนาการเรียนรู พัฒนาความสามารถในการเรียนรูการอ่านเชิงวิเคราะห์ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน สามารถนําไปใชเปนความรูพื้นฐานในการเรียนรูในระดับสูงขึ้นไป และเรียนรูกับวิชาอื่นเพื่อใหบรรลุความมุงหมายของหลักสูตรได้

โพสต์โดย ออม : [22 ก.ค. 2559 เวลา 14:39 น.]
อ่าน [3459] ไอพี : 202.29.179.177
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,013 ครั้ง
ระบบการศึกษาที่ไม่สมดุล (1)
ระบบการศึกษาที่ไม่สมดุล (1)

เปิดอ่าน 805 ครั้ง
ปีชง 2567 มีปีนักษัตรใดบ้าง
ปีชง 2567 มีปีนักษัตรใดบ้าง

เปิดอ่าน 10,763 ครั้ง
ตัดวงจรเครียด...ก่อนระเบิด
ตัดวงจรเครียด...ก่อนระเบิด

เปิดอ่าน 31,283 ครั้ง
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ
เทคนิคเพิ่มความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 50,406 ครั้ง
ซอฟต์แวร์ Open Source คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ Open Source คืออะไร?

เปิดอ่าน 9,862 ครั้ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง
กินมะเขือเทศป้องกันเป็นอัมพาตได้ ยิ่งกินมากยิ่งหนีได้ห่างตั้งครึ่งต่อครึ่ง

เปิดอ่าน 444,481 ครั้ง
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 3,739 ครั้ง
"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง
"ไข่มดแดง" โปรตีนสูง-ไขมันต่ำ กรมอนามัยแนะ เลี่ยงกินสุก ๆ ดิบ ๆ เสี่ยงท้องร่วง

เปิดอ่าน 3,489 ครั้ง
ผัก ผลไม้… กับมะเร็ง
ผัก ผลไม้… กับมะเร็ง

เปิดอ่าน 23,456 ครั้ง
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 ส.ค.
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 ส.ค.

เปิดอ่าน 40,405 ครั้ง
เข้าใจการวางแผนสื่อโฆษณา covid-19 ช่วยธุรกิจปรับตัวได้ดีขึ้น
เข้าใจการวางแผนสื่อโฆษณา covid-19 ช่วยธุรกิจปรับตัวได้ดีขึ้น

เปิดอ่าน 22,543 ครั้ง
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

เปิดอ่าน 28,364 ครั้ง
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)

เปิดอ่าน 50,385 ครั้ง
ยาจำพวกซัลฟา
ยาจำพวกซัลฟา

เปิดอ่าน 13,472 ครั้ง
PowerPoint  ประกอบการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
PowerPoint ประกอบการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

เปิดอ่าน 12,021 ครั้ง
4 อาหารสลายพุง
4 อาหารสลายพุง
เปิดอ่าน 16,270 ครั้ง
เงิน กับ ธรรมะ
เงิน กับ ธรรมะ
เปิดอ่าน 9,563 ครั้ง
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์
เปิดอ่าน 36,550 ครั้ง
จริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
จริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
เปิดอ่าน 14,430 ครั้ง
อาการแบบไหนที่เรียกว่ากำลังขาดวิตามินซี
อาการแบบไหนที่เรียกว่ากำลังขาดวิตามินซี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ