ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่าน

ผู้ศึกษา นฤมล ขุนแก้ว

ปีที่พิมพ์ 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 80ขึ้นไปและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 ภาคเรียนที่2ปการศึกษา 2558 โรงเรียนพลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จํานวน34คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rจำนวน14 แผน ที่ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ผลการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 4.49 แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rจํานวน12 เล่ม แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู แบบบันทึกหลังการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียน แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอข้อสอบแต่ละข้ออยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรง โดยมีค่า IOCตั้งแต่ 0.60–1.00 มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.47 – 0.93 มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่0.31–0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน20 ขอ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง

การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rมีประสิทธิภาพเทากับ81.85/83.04 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80

2.ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rพบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการอ่านเชิงวิเคราะห์ เข้าใจความหมายในการตีความ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่จะวิเคราะห์ มีความสามารถในการใช้เหตุผล นักเรียนสามารถกำหนดประเด็นสงสัยจากเนื้อหาที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความจริง พิจารณาแยกแยะออกเป็นส่วนย่อย สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นได้ และสามารถสรุปเนื้อหาได้ด้วยตัวเองโดยคำนึงถึงขั้นตอนของการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยวิธีการอ่านแบบSQ4Rในขณะที่ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนสังเกตได้ว่านักเรียนมีความสุข สนุกสนานในการทำกิจกรรมมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองจากการที่ได้มีการสนทนา พูดคุย นักเรียนมีความเห็นตรงกันว่า เป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับนักเรียนว่าการทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดีเหมาะที่จะนำมาพัฒนาในด้านทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4จากที่นักเรียนไม่สนใจ ไม่ตั้งใจ ไม่ให้ความสำคัญกับการอ่านกลับทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการอ่านมากขึ้น ทำให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ในรายวิชาภาษาไทยมากขึ้น จะเป็นผลดีในการเรียนในรายวิชาอื่นอีกด้วย

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.04และมีนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35ของนักเรียนทั้งหมด

4. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4R

มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.50)

โดยสรุปการจัดการเรียนรูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรื่อง การอ่าน

เชิงวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามวิธีการอ่านแบบSQ4Rมีประสิทธิภาพช่วยพัฒนาการเรียนรู พัฒนาความสามารถในการเรียนรูการอ่านเชิงวิเคราะห์ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน สามารถนําไปใชเปนความรูพื้นฐานในการเรียนรูในระดับสูงขึ้นไป และเรียนรูกับวิชาอื่นเพื่อใหบรรลุความมุงหมายของหลักสูตรได้

โพสต์โดย ออม : [22 ก.ค. 2559 เวลา 14:39 น.]
อ่าน [2081] ไอพี : 202.29.179.177
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ