ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

ของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 41

ผู้วิจัย : ดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

หน่วยงาน : โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปี : 2558

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เก็บข้อมูลจำนวน 62 คน ด้วยแบบสอบถาม และจำนวน 12 คน ด้วยการสนทนากลุ่ม 2) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เก็บข้อมูลจำนวน 6 คน ด้วยการสัมภาษณ์ จำนวน 12 คน ด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการและจำนวน 18 คน ด้วยแบบสอบถาม 3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จำนวน 54 คน ด้วยแบบสอบถาม 4) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จำนวน 331 คน ด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย การวิเคราะห์เนื้อหา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพ และความต้องการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา โดยการใช้แบบสอบถาม และการจัดการสนทนากลุ่มยืนยันข้อมูลมีสภาพ และความต้องการ ดังนี้

1.1 สภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พบว่า ด้านการนำองค์กรมีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยมีการจัดทำแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 4 ปีของโรงเรียน โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน ในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ด้านการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการจัดทำข้อมูลของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกกลุ่ม ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ พบว่า โรงเรียนมีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ โดยมีข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้และสามารถเปิดเผยกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียได้ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดกระบวนการมีกระบวนการทำงานที่เอื้อต่อการดำเนินการที่บรรลุเป้าหมายได้ โดยมีการกระจายอำนาจ การมอบอำนาจการตัดสินใจ และมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน และด้านผลลัพธ์มีผลการดำเนินงานที่เกิดจากภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

1.2 ความต้องการเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ในภาพรวม พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ และการจัดกระบวนการ

2. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ดังนี้

2.1 รูปแบบรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์

2.2 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาในด้านความสอดคล้อง ด้านความเป็นประโยชน์ และด้านความเป็นไปได้ พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยผลการประเมินสูงสุดได้แก่ ด้านความสอดคล้อง ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยในด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการจัดการกระบวนการ

4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดกระบวนการ การมุ่งเน้นบุคลากร และการนำองค์กร

โพสต์โดย ไพชยนต์ ศรีม่วง : [28 ก.ค. 2559 เวลา 14:34 น.]
อ่าน [4067] ไอพี : 10.0.0.251, 202.29.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,152 ครั้ง
วิกฤติโลกร้อน มนุษย์ย้ายไปดาวอังคาร ปี ค.ศ.2020
วิกฤติโลกร้อน มนุษย์ย้ายไปดาวอังคาร ปี ค.ศ.2020

เปิดอ่าน 8,761 ครั้ง
หลักฟื้นสภาพจิตใจหลังน้ำลด
หลักฟื้นสภาพจิตใจหลังน้ำลด

เปิดอ่าน 66,455 ครั้ง
ประติมากรรม
ประติมากรรม

เปิดอ่าน 79,813 ครั้ง
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

เปิดอ่าน 21,678 ครั้ง
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู
การศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์การทำงานฯ ต่อวัฒนธรรมการทำงานของครู

เปิดอ่าน 15,037 ครั้ง
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"
เสียงประทัดส่งผลกระทบผู้ป่วย "โรคหัวใจ-ความดันโลหิต"

เปิดอ่าน 30,011 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา

เปิดอ่าน 11,813 ครั้ง
ชมย้อนหลัง ดูดวงปี 58 กับ หมอช้าง และ อ.คฑา จากรายการตีสิบ
ชมย้อนหลัง ดูดวงปี 58 กับ หมอช้าง และ อ.คฑา จากรายการตีสิบ

เปิดอ่าน 56,894 ครั้ง
หมึกปากกา ทำมาจากอะไร
หมึกปากกา ทำมาจากอะไร

เปิดอ่าน 3,800 ครั้ง
กรมอนามัย แนะมีนมจืดติดบ้าน กระตุ้นวัยเรียน วัยรุ่น ดื่มนมเพิ่มความสูง
กรมอนามัย แนะมีนมจืดติดบ้าน กระตุ้นวัยเรียน วัยรุ่น ดื่มนมเพิ่มความสูง

เปิดอ่าน 15,805 ครั้ง
แผ่นดินไหวปากีสถานดัน"เกาะ"โผล่กลางทะเล
แผ่นดินไหวปากีสถานดัน"เกาะ"โผล่กลางทะเล

เปิดอ่าน 39,695 ครั้ง
อาจารย์หม่า ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย แนะวิธีเสริมฮวงจุ้ย แก้ปีชง (ชม Clip)
อาจารย์หม่า ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย แนะวิธีเสริมฮวงจุ้ย แก้ปีชง (ชม Clip)

เปิดอ่าน 35,563 ครั้ง
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน

เปิดอ่าน 11,956 ครั้ง
"ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน" ใช้ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
"ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน" ใช้ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้

เปิดอ่าน 13,464 ครั้ง
คลิปสาธิตวิธีการทำแจกันหลอดไฟ
คลิปสาธิตวิธีการทำแจกันหลอดไฟ

เปิดอ่าน 30,853 ครั้ง
การประเมินผลการเรียนโดยการสัมภาษณ์
การประเมินผลการเรียนโดยการสัมภาษณ์
เปิดอ่าน 30,749 ครั้ง
PPT ประกอบการอบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ
PPT ประกอบการอบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ
เปิดอ่าน 11,165 ครั้ง
ชมคลิป สถานทูตสหรัฐทำคลิปรับวันสงกรานต์
ชมคลิป สถานทูตสหรัฐทำคลิปรับวันสงกรานต์
เปิดอ่าน 17,057 ครั้ง
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด
"ขอนดอก" มีดีกว่าที่คิด
เปิดอ่าน 4,997 ครั้ง
รวม 4 เทคนิค ออนไลน์-ออนไซต์ จากคลาสแอคทีฟเลิร์นนิ่ง กระตุ้นสัมพันธ์ "นักเรียน – ครู" แบบไม่น่าเบื่อ
รวม 4 เทคนิค ออนไลน์-ออนไซต์ จากคลาสแอคทีฟเลิร์นนิ่ง กระตุ้นสัมพันธ์ "นักเรียน – ครู" แบบไม่น่าเบื่อ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ