ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรี

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านสวนพลู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET )ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒) เพื่อรายงานผลการเปรียบเทียบการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๓) เพื่อรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจในการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ดำเนินโครงการโดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming cycle) เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงาน กำหนดกิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย ๑) การบริหารจัดการ ๒) การพัฒนาครูและบุคลากร ๓) การพัฒนานักเรียน และ ๔) การมีส่วนร่วมจากเครือข่ายและชุมชน

ปรากฏผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ผลที่เกิดกับผู้เรียน

๑.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ ๓๕.๖๕ และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ ๔๖.๗๙ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๑.๑๔

๑.๒ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๗๕ อยู่ในระดับมากที่สุด

๒. ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒.๑ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านวิชาการเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการ ทั้งในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา

๒.๒ ฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ โดยภาพรวม มีความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๗๘ อยู่ในระดับมากที่สุด

๓. ผลที่เกิดกับผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา

๓.๑ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ โดยภาพรวม มีความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๗๒ อยู่ในระดับมากที่สุด

๓.๒ คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ โดยภาพรวม มีความพึงพอใจเฉลี่ย ๔.๘๓ อยู่ในระดับมากที่สุด

๔. ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

๔.๑ สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-net) ที่สูงขึ้น และมีความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษาจากภายนอกต่อไป

๔.๒ สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะช่วยผลักดันให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ สถานศึกษามีตารางการจัดการเรียนรู้ประจำวันเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-net) ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้

๔.๔ สถานศึกษาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองในการที่จะช่วยกันพัฒนาสถานศึกษาให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุกๆด้าน

๕. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

๕.๑ จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ พบว่าความพึงพอใจ ที่มีต่อความเหมาะสมของเนื้อหามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งเป็นความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้น ผู้ที่ศึกษาหรือต้องการนำไปใช้ควรให้ความสำคัญกับการออกแบบเนื้อหาในการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพเพิ่มขึ้น

๕.๒ จากการประเมินความพึงพอใจฝ่ายบริหาร ครูและบุคลากรที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ จัดกิจกรรมเป็นขั้นตอน เหมาะสม เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นความคิดเห็นของผู้จัดกิจกรรมโดยตรง ที่สื่อออกมาเพื่อสะท้อนถึงผลของการดำเนินงานจริงๆ ดังนั้น ผู้ที่ศึกษาหรือต้องการนำผลไปใช้ควรมีความตระหนักและมีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพจริงๆ ด้วยการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๕.๓ จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมของครู/วิทยากรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่สะท้อนออกมาจากบุคคลภายนอกสถานศึกษา ดังนั้น ผู้ที่ต้องการนำผลไปใช้ควรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของครูหรือวิทยากร ปรับระบบการสื่อสารให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ประสานร่วมมือกันระหว่างครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โพสต์โดย ครูนราชายแดนใต้ : [4 ส.ค. 2559 เวลา 21:26 น.]
อ่าน [9213] ไอพี : 101.51.119.69
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ