ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD

ผู้วิจัย นายศุภชัย วโรรส

หน่วยงาน โรงเรียนบึงมะลูวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ปีที่วิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

-------------------------------------------

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีวัตถุประสงค์เพื่อ

(1) พัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน

ด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5

รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 44 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่มแบบยกชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 เล่ม (2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 จำนวน 10 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.77 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.73 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.86 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคม

ศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 83.90/81.48 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.52, S.D. = 0.57)

โพสต์โดย ขุนเขา ธารา : [26 ส.ค. 2559 เวลา 23:08 น.]
อ่าน [4020] ไอพี : 171.5.129.202
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ วัช

  ความคิดเห็นที่ 1

เป็นผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ได้จริงกับนักเรียน

วันที่โพสต์ [26 ส.ค. 2559 เวลา 23:37 น.] ไอพี : [171.5.129.202] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ Ancha

  ความคิดเห็นที่ 2

เป็นผลงานวิชาการที่หน้าสนใจและมีประโยชน์ต่อการศึกษา

วันที่โพสต์ [27 ส.ค. 2559 เวลา 05:49 น.] ไอพี : [183.89.83.129] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,335 ครั้ง