ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีจอมทอง

การศึกษาเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีจอมทอง ครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีจอมทอง ระหว่าง การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีจอมทอง ก่อนและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุ 5-6 ปี ในห้อง 1 ถึง ห้อง 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน ศรีจอมทอง จำนวน 127 คน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเด็กทั้ง 4 ห้องมีพัฒนาการไม่แตกต่างกัน โดยผู้ศึกษากำหนดเกณฑ์กลุ่มตัวอย่าง ใช้ห้องเรียนที่ผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้น คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนศรีจอมทอง จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วยคู่มือการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีจอมทอง จำนวน 1 ฉบับ แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีจอมทอง จำนวน 40 แผน และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีจอมทอง ก่อนและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 20 ข้อ วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีจอมทอง ก่อนและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและแบบสังเกตพฤติกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนศรีจอมทอง วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลในรูปตารางประกอบคำบรรยายและแผนภูมิประกอบคำบรรยาย สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ การทดสอบค่าที (T–test) สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

1. เด็กมีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม ระหว่างจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงขึ้นตามลำดับ ดังนี้ เด็กมีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในภาพรวม คือ สัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย 1.14 (ร้อยละ38.20) ถึงสัปดาห์ที่ 10 ค่าเฉลี่ย 2.71 (ร้อยละ90.32) และรายพฤติกรรม พบว่า ด้านจำนวน สัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย 1.19 (ร้อยละ39.66) ถึงสัปดาห์ที่ 10 ค่าเฉลี่ย 2.71 (ร้อยละ90.33) ด้านการเรียงลำดับเหตุการณ์ สัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย 1.13 (ร้อยละ37.66) ถึงสัปดาห์ที่ 10 ค่าเฉลี่ย 2.72 (ร้อยละ 90.66) ด้านเรขาคณิต สัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย 1.14 (ร้อยละ38.00) ถึงสัปดาห์ที่ 10 ค่าเฉลี่ย 2.69 (ร้อยละ 89.66) ด้านแบบ สัปดาห์ที่ 1 ค่าเฉลี่ย 1.13 (ร้อยละ37.50) ถึงสัปดาห์ที่ 10 ค่าเฉลี่ย 2.72 (ร้อยละ90.63)

2. เด็กมีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จำแนกเป็นรายด้านและภาพรวม ดังนี้

เด็กมีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นภาพรวม ก่อนจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย ( ) 33.91 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3.47 หลังจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย( ) 44.88 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3.18 ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่า T-test เท่ากับ 51.52

เด็กมีคะแนนทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จำแนกเป็นรายด้านดังนี้

ด้านจำนวน เด็กมีคะแนนก่อนจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย( )8.13 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.24 หลังจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย( )11.06 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.95 ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่า T-test เท่ากับ 18.19

ด้านการเรียงลำดับเหตุการณ์ เด็กมีคะแนนก่อนจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย ( ) 8.69 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.86 หลังจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย( )11.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.75 ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่า T-test เท่ากับ 32.28

ด้านเรขาคณิต เด็กมีคะแนนก่อนจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย( )8.81 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.86 หลังจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย ( ) 11.41 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.95 ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่า T-test เท่ากับ 26.21

ด้านแบบรูป เด็กมีคะแนนก่อนจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย( ) 8.28 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.30 หลังจัดกิจกรรมคะแนนเฉลี่ย( )11.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.23 ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่า T-test เท่ากับ 35.36

โพสต์โดย ชุรดา : [28 ส.ค. 2559 เวลา 18:57 น.]
อ่าน [3422] ไอพี : 171.100.76.174
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,836 ครั้ง
5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น
5 เคล็ดลับทำตอนเช้า ลด "ไขมันพอกตับ" ได้จริง แถมสุขภาพดีขึ้น

เปิดอ่าน 30,913 ครั้ง
รู้ไหมว่า...ประเทศไทยโชคดีที่ตั้งอยู่บน "เส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลก"
รู้ไหมว่า...ประเทศไทยโชคดีที่ตั้งอยู่บน "เส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลก"

เปิดอ่าน 29,077 ครั้ง
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558
หลักสูตรการสอบภาค ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ตามหนังสือ ว14/2558

เปิดอ่าน 41,443 ครั้ง
กินสเต๊กอย่างถูกวิธี
กินสเต๊กอย่างถูกวิธี

เปิดอ่าน 10,839 ครั้ง
ใช้คอมมากระวัง.. โรควุ้นในตาเสื่อม !!
ใช้คอมมากระวัง.. โรควุ้นในตาเสื่อม !!

เปิดอ่าน 8,506 ครั้ง
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค

เปิดอ่าน 17,152 ครั้ง
คลิป งูกินงู กินกลืนกันสดๆ งูหางกระดิ่ง VS King Snake
คลิป งูกินงู กินกลืนกันสดๆ งูหางกระดิ่ง VS King Snake

เปิดอ่าน 23,727 ครั้ง
การวัดความกดอากาศ
การวัดความกดอากาศ

เปิดอ่าน 14,849 ครั้ง
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์

เปิดอ่าน 404,201 ครั้ง
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ดาวน์โหลด แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เปิดอ่าน 31,248 ครั้ง
ประโยชน์ของ e-Learning
ประโยชน์ของ e-Learning

เปิดอ่าน 20,371 ครั้ง
พบดาวฤกษ์ดวงใหม่ สว่างกว่าดวงอาทิตย์ 10 ล้านเท่า
พบดาวฤกษ์ดวงใหม่ สว่างกว่าดวงอาทิตย์ 10 ล้านเท่า

เปิดอ่าน 21,657 ครั้ง
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ
เกมส์มาริโอทดสอบความจำ

เปิดอ่าน 33,175 ครั้ง
กางปฏิทินปี 56 เฮหยุดยาว ช่วงละ 3วัน ปีเดียว 9 ครั้ง
กางปฏิทินปี 56 เฮหยุดยาว ช่วงละ 3วัน ปีเดียว 9 ครั้ง

เปิดอ่าน 179,672 ครั้ง
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม

เปิดอ่าน 14,099 ครั้ง
ประวัติ วะโฮรัมย์ เหรียญทองวีลแชร์พาราลิมปิก2008
ประวัติ วะโฮรัมย์ เหรียญทองวีลแชร์พาราลิมปิก2008
เปิดอ่าน 22,640 ครั้ง
"แกรนด์ แคนยอน" ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด
"แกรนด์ แคนยอน" ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด
เปิดอ่าน 19,683 ครั้ง
ตู้เก็บของจำเป็นต้องมีสำหรับโรงเรียนบ้านนอกหรือไม่
ตู้เก็บของจำเป็นต้องมีสำหรับโรงเรียนบ้านนอกหรือไม่
เปิดอ่าน 29,330 ครั้ง
หลัก 10 ประการ ช่วยให้นอนหลับ
หลัก 10 ประการ ช่วยให้นอนหลับ
เปิดอ่าน 12,429 ครั้ง
ภัยร้ายจากควันบุหรี่
ภัยร้ายจากควันบุหรี่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ