ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลจามเทวี อำเภอเมื

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้รายงาน

ปีที่ประเมิน นางสายฝน ไทยกรรณ์

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

พ.ศ.2558

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพการดำเนินงานในการจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยใช้รูปแบบประเมิน CIPP Model ประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) 3) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 4) ด้านผลผลิต (Product Evaluation) และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นครู นักเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองของนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเป็นแบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ แต่ละฉบับแบ่งเป็น 3 ตอน คือ สอบถามสภาพทั่วไป, ประเมินสภาพการดำเนินงานโครงการ, สอบถามความพึงพอใจในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลของการประเมินโครงการฯ พบว่า

1. สภาพทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม ครูส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51-60 ปี นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 12 ปีขึ้นไป ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 30-40 ปี ประกอบอาชีพรับจ้าง และกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

2. ผลการประเมินสภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พบว่า

1) ด้านสภาวะแวดล้อม

ด้านสภาวะแวดล้อมในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดโดยสภาพการดำเนินงานในเรื่องผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูผู้สอนในโรงเรียนนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

2) ด้านปัจจัยนำเข้า

ด้านปัจจัยนำเข้าในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากโดยสภาพการดำเนินงานในเรื่อง โรงเรียนจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

3) ด้านกระบวนการ

ด้านกระบวนการในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดตามความคิดเห็นของครูสภาพการดำเนินงานในเรื่อง มีการบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และตามความคิดเห็นของนักเรียนสภาพการดำเนินงานในเรื่องนำผลผลิตที่ได้จากโครงการไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

4) ด้านผลผลิต

ด้านผลผลิต ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดตามความคิดเห็นของครูผลการประเมินในเรื่อง โรงเรียนมีการจัดทำรูปแบบกิจกรรมโครงการ ให้เป็นแหล่งข้อมูลศึกษาแก่ชุมชนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ตามความคิดเห็นของนักเรียนการสร้างเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองการสร้างเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และตามความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนมีการรายงานผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

ผลการประเมินสภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในทุกด้านแล้ว พบว่า ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ๆ

3. ความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในภาพรวมทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

Title The Assessment of the Project-Based Learning Development on the Philosophy of Sufficiency Economy of Chamadevi Municipal School, Muang, Lamphun Province

Researcher

Year Mrs. Sayfon Thaikan

Deputy Head Teacher (Academic Standing : Professional Teacher)

2015

Abstract

The project assessment aims to assess a project-based learning on the philosophy of sufficiency economy of Chamadevi Municipal School, Muang, Lamphun Province.The populations in this study are students, teachers, parents of the students and the Board of School Committee. The scopes of the study are the authentic assessment, the performance satisfaction towards the project-based learning on the philosophy of sufficiency economy by using the CIPP Model and the satisfactory assessment on the project performance. The tools used in the study is Education is a series of questionnaire which is divided into three sections ; the general inquiries, the authentic performance of the project and the satisfaction towards the implementation of the project-based learning on the philosophy of sufficiency economy of Chamadevi Municipal School Muang, Lamphun Province. The statistical analyses used in the study are Percentage, Mean and Standard Deviation (S.D.) which meet the criteria of evaluation. The results of the study showed that.

1. Thegeneral status of the questionnaire respondents ; the majority of teachers werefemale (93.75 percent) aged 51-60 years (56.25percent), themajority of students

werefemale (60.00 per cent) aged up12 years (38.33 percent),the majorityof studentparents were female, (53.33 percent) aged 30-40 years (38.33 percent) work as the workers (58.33 percent) and the majority of the School Board Committees are female (55.56 per cent) aged 41-50

years (66.67 percent), whose careers are the government officers and state enterprise officers

(55.56 percent).

2. The overall rates of the assessment on every aspect of the project-based learning development conditions resulted in at the highest level. And to examine on every single aspect, the process assessment was figured out at the highest average level as the top ranking of all conditions. The production and the environmental assessment were figured out the highest average level as the second ranking. The input assessment had the lowest average at a high level.

3. The result on the satisfaction on the implementation of the project-based learning development on the philosophy of sufficiency economy of Chamadevi Municipal School, Lamphun Province showed that the overview satisfaction towards the project of the populations (teachers, students, parents and the school board committees was at the highest level. Teachers were satisfied most with the participation of the project activities of the parent and the school board committees. Students were satisfied most with the outcomes of the project activities. Parents were satisfied most with the principle of sufficiency economy education of the school. The school board committees were satisfied most with the participation of the project activities of the parent and the school board committees. Students have developed more attribute of rationality and were satisfied with the outcomes of project activities.

โพสต์โดย ลิขิตศิลป์ : [16 ก.ย. 2559 เวลา 13:45 น.]
อ่าน [2308] ไอพี : 110.77.157.10
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,385 ครั้ง
ทำไมคนไทยปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ผล
ทำไมคนไทยปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ผล

เปิดอ่าน 11,964 ครั้ง
ชมคลิป ครูนครสวรรค์ แปลงร่างเป็นฮีโร่ เด็กๆ ชอบมาก
ชมคลิป ครูนครสวรรค์ แปลงร่างเป็นฮีโร่ เด็กๆ ชอบมาก

เปิดอ่าน 18,039 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา เรียนรู้จากผู้ประสบผลสำเร็จ : "เกาหลีใต้"
ปฏิรูปการศึกษา เรียนรู้จากผู้ประสบผลสำเร็จ : "เกาหลีใต้"

เปิดอ่าน 21,341 ครั้ง
รายนามศิลปินแห่งชาติ 2559 จำนวน 12 ท่าน
รายนามศิลปินแห่งชาติ 2559 จำนวน 12 ท่าน

เปิดอ่าน 14,411 ครั้ง
ครูยุคใหม่ แค่มีจิตวิญญาณครู-ไม่พอ
ครูยุคใหม่ แค่มีจิตวิญญาณครู-ไม่พอ

เปิดอ่าน 40,001 ครั้ง
ที่มาของ "กรุงเทพมหานคร" และ "บางกอก"
ที่มาของ "กรุงเทพมหานคร" และ "บางกอก"

เปิดอ่าน 16,195 ครั้ง
รู้แล้วจะตกใจ! เครื่องดื่มดับกระหาย มีน้ำตาลตัวร้ายผสมเพียบ
รู้แล้วจะตกใจ! เครื่องดื่มดับกระหาย มีน้ำตาลตัวร้ายผสมเพียบ

เปิดอ่าน 15,771 ครั้ง
4 อาหารอัพสมองให้ใสในยามบ่าย คิดงานอะไรก็เวิร์ก
4 อาหารอัพสมองให้ใสในยามบ่าย คิดงานอะไรก็เวิร์ก

เปิดอ่าน 28,067 ครั้ง
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา

เปิดอ่าน 14,813 ครั้ง
สถิติน่ารู้....นอนกรน
สถิติน่ารู้....นอนกรน

เปิดอ่าน 81,262 ครั้ง
5 สายอาชีพควรเรียน เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี
5 สายอาชีพควรเรียน เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี

เปิดอ่าน 8,976 ครั้ง
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ

เปิดอ่าน 41,558 ครั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)

เปิดอ่าน 38,004 ครั้ง
กฎหมายตราสามดวง
กฎหมายตราสามดวง

เปิดอ่าน 10,616 ครั้ง
กระบวนการในการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี
กระบวนการในการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,404 ครั้ง
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ
เริ่มแล้ว! กล้องไฮเทค จับผิด 30 แยกทั่วกรุงเทพฯ

เปิดอ่าน 13,013 ครั้ง
วิธีทำให้ความจำดีขึ้น
วิธีทำให้ความจำดีขึ้น

เปิดอ่าน 15,651 ครั้ง
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ

เปิดอ่าน 8,001 ครั้ง
ทำอย่างไรการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศ โดย นพ.ประเวศ วะสี
ทำอย่างไรการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศ โดย นพ.ประเวศ วะสี

เปิดอ่าน 6,178 ครั้ง
คำเรียกชื่อฤดูต่าง ๆ
คำเรียกชื่อฤดูต่าง ๆ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ