ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สำนักการศึกษา เทศบ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาล 5

สีหรักษ์วิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ผู้วิจัย นางยุบล ธงวิชัย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย 2557

บทคัดย่อ

การวิจัย การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานีให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้ กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนชั้น ป.1 – ม.3 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เครื่องมือ แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของครู และ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติพื้นฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยพบว่า

การพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research Principle) ตามแนวคิดของ Kemmisและ McTaggart (ประวิตเอราวรรณ์.2545 : 15-16 ; อ้างอิงมาจาก Kemmis and McTaggart. 1988 : 11-15) โดยดำเนินการเป็น 2 วงรอบ (Spiral) แต่ละวงรอบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ(Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้

1. ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 จากการจัดกิจกรรมการพัฒนาตามกลยุทธ์ การศึกษาเอกสาร การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศการสอน ให้แก่กลุ่มผู้ร่วมวิจัยแล้ว พบว่า ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นที่จะเขียนเค้าโครงแบบโครงงานและการนำเสนอผลงาน ตลอดทั้งการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ด้านความสามารถในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูกลุ่มผู้ร่วมวิจัยทุกคนสามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้โดยผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก ครูกลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของความสามารถในการจัดรูปแบบและวิธีการเขียนรายงานผลแบบโครงงานให้ถูกต้องตามหลักการเขียนรายงานโครงงาน ทุกคนยังขาดประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว กลุ่มผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางดำเนินการให้เกิดความรู้ ความสามารถในการเขียนโครงงาน รายงานผลแบบโครงงาน เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันว่าควรกิจกรรมการนิเทศเพิ่มขึ้นในวงรอบที่ 2 เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาให้ทุกคนสามารถเขียนเค้าโครงและเขียนรายงานผลแบบโครงงานได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบและวิธีการมากขึ้น

2. ผลจากการดำเนินการในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การนิเทศการสอน พบว่า ด้านความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูกลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 5 ขั้นตอนของกรมวิชาการ คือ การคิดและเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา การวางแผนโครงงาน การลงมือทำโครงงาน การเขียนรายงานโครงงานและการนำเสนอผลงานโครงงาน ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้านความสามารถในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการสังเกตการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาแนะนำ โดยผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร แก่กลุ่มผู้ร่วมวิจัย ส่งผลให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานได้และมีคุณภาพระดับ ดีมาก

ทุกคน ด้านความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ตลอดทั้งนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน 5 ขั้นตอนได้ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงงานตามรูได้มอบหมายและสามารถจัดทำโครงงานได้จนสามารถทำให้ครูและนักเรียนได้นำผลงานออกจัดนิทรรศการแสดงผลงานได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงผลแห่งการปฏิบัติตามกิจกรรมการนิเทศอย่างต่อเนื่องในวงรอบที่ 2 ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวถือได้ว่ามีการพัฒนามากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยครูทุกคนที่เป็นผู้ร่วมวิจัยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ทุกคนสามารถที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและสามารถจัดทำโครงงานร่วมกับนักเรียนได้ อีกทั้งนักเรียนยังมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำโครงงาน ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น

Title The Development of Teachers in Organizing the Learning Activities Using Project Work, Tessaban 5 Seeharakwittaya School, Udon Thani Municipality, Udon Thani Province

Researcher Mrs. Yubon Thongwichai Position: Assistant Director of Educational Institution Level: Special Expertise, Tessaban 5 Seeharakwittaya School, Udon Thani Municipality, Udon Thani Province

Year of Study 2014

ABSTRACT

The research of the development of teachers in organizing the learning activities using project work, Tessaban 5 Seeharakwittaya School, Udon Thani Municipality, Udon Thani Province, the objectives of this research was to develop the teachers in organizing the learning activities using project work, Tessaban 5 Seeharakwittaya School, Udon Thani Municipality, Udon Thani Province that they could gain knowledge and comprehension and be able to write the lesson plans and arrange the learning activities using project work. The target group were teachers of Pratom Suksa 1 to Mattayom Suksa 3 at Tessaban 5 Seeharakwittaya School, Department of Education, Udon Thani Municipality, Udon Thani Province. The instruments comprised an interviewing form, the test, an assessment form for organizing learning activities using project work, interviewing form for students, observation form for the teachers in organizing learning activities using project work, observation form on students’ learning behavior. The data was analyzed by standard deviation, (S.D.), percentage, and mean.

The findings of the research reveal that;

The development of the teachers in organizing the learning activities using project work, Tessaban 5 Seeharakwittaya School, Department of Education, Udon Thani Municipality, Udon Thani Province, this study is a kind of action research principles according to Kemmis and McTaggart. This comprises 4 steps; Planning, Action, Observation and Reflection. The conclusions are as follow;

1. The development of cycle 1 during 15 January 2014 to 5 February 2014, from organizing the activities of strategic development, investigating documents, holding the workshop meeting and the supervision of participants’ teachings, reveals that all teachers gain more knowledge and comprehension in designing the activities using project work and including preparing the presentation and arranging the learning activities using project work. About writing the lesson plans according to the project work approach, all teachers as participants are able to write the lesson plans of the project work which is at ‘very good’ level. The teachers gain knowledge and comprehension and realize the importance of organizing learning activities using project work more. However, there are some problems about writing the report and designing the format according to the formal report of the project work. They lack of the experience about this, therefore, the participants have hold the meeting to find the solution to enhance gaining knowledge and ability in writing the report and that they can adapt to use in organizing learning activities of the project work more. The conclusion of the meeting agrees that there should be more supervision in the second cycle to be the model to improve and develop all teachers to be able to write the proposal and report correctly according to the formal report.

2. The results from operating in cycle 2 using the supervision of teaching, it reveals that the participant teachers know and comprehend the process of organizing the learning activities of the project work by 5 steps; brainstorm and choose the topic to study, plan the project, operate the project and write the report, they can make the presentation of the project better. About ability in writing the lesson plans of the project work which consist of activities of teaching observation, sharing knowledge and present some suggestions from the experts and lecturers to participants. This causes all the participants to be able to organize the learning activities of the project work at ‘very good’ level. In organizing the learning activities using project work, all participant teachers gain knowledge and comprehension and apply to use by 5 steps; students understand and know how to do the project work from the teachers’ assignments until they finish the project and hold the exhibition to present their productions. It shows the results of operating the continuing supervision in cycle 2 and it reveals that they have develop explicitly. All participant teachers are able to arrange the learning activities of project work together with the students. Moreover, students also gain knowledge and comprehension in doing the project work that enhances organizing learning activities using project work at Tessaban 5 Seeharakwittaya School, Department of Education, Udon Thani Municipality, Udon Thani Province to be developed more.

โพสต์โดย ยุบล ธงวิชัย : [18 ก.ย. 2559 เวลา 15:38 น.]
อ่าน [6420] ไอพี : 101.51.134.138
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 25,269 ครั้ง
เลขมงคลตามความฝัน
เลขมงคลตามความฝัน

เปิดอ่าน 22,355 ครั้ง
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"

เปิดอ่าน 9,165 ครั้ง
ทางพ้นทุกข์
ทางพ้นทุกข์

เปิดอ่าน 10,195 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง
จดหมายฉบับที่ 55 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หยุดใช้ผลการสอบ O-NET ผิดทาง

เปิดอ่าน 16,476 ครั้ง
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 17,800 ครั้ง
อันตราย! ขวดนม 80% มีสารเคมีอันตราย กระทบระบบสืบพันธุ์
อันตราย! ขวดนม 80% มีสารเคมีอันตราย กระทบระบบสืบพันธุ์

เปิดอ่าน 16,654 ครั้ง
ระบบการศึกษา กุญแจความสำเร็จของเกาหลี
ระบบการศึกษา กุญแจความสำเร็จของเกาหลี

เปิดอ่าน 26,019 ครั้ง
ลักษณะวลีและประโยคพื้นฐาน
ลักษณะวลีและประโยคพื้นฐาน

เปิดอ่าน 31,428 ครั้ง
การดองผลไม้
การดองผลไม้

เปิดอ่าน 19,480 ครั้ง
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์
พระนามพระเป็นเจ้าทางศาสนาพราหมณ์

เปิดอ่าน 13,933 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดอ่าน 7,814 ครั้ง
สารอาหารแห่งอนาคต
สารอาหารแห่งอนาคต

เปิดอ่าน 10,226 ครั้ง
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 16,402 ครั้ง
งานประเพณีรับบัว 2552
งานประเพณีรับบัว 2552

เปิดอ่าน 16,378 ครั้ง
4 อาหารอัพสมองให้ใสในยามบ่าย คิดงานอะไรก็เวิร์ก
4 อาหารอัพสมองให้ใสในยามบ่าย คิดงานอะไรก็เวิร์ก

เปิดอ่าน 3,445 ครั้ง
สสวท. แจกแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีฟรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 อย่ารอช้าจัดให้ครบครัน
สสวท. แจกแผนการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีฟรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 อย่ารอช้าจัดให้ครบครัน
เปิดอ่าน 18,045 ครั้ง
มาฝึกสมาธิเบื้องต้นกันดีกว่า
มาฝึกสมาธิเบื้องต้นกันดีกว่า
เปิดอ่าน 50,232 ครั้ง
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร
เปิดอ่าน 11,714 ครั้ง
การศึกษา...จากแนวราบ กลับสู่แนวดิ่ง
การศึกษา...จากแนวราบ กลับสู่แนวดิ่ง
เปิดอ่าน 9,978 ครั้ง
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ