ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเร

เรื่องที่ศึกษา การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน

รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้ศึกษา นางวนิดา อ้าสะกะละ

ปี ที่เริ่มศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการศึกษา (1) เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง

ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียน และ(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน รายวิชา

ประวัติศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตวัอยา่ ง

ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1อ าเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา จ านวน 45คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เนื่องจากเป็น

ห้องเรียนที่ผู้ศึกษาจัดการเรียนการสอนและเป็นครูประจ าชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ เอกสาร

ประกอบการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน รายวิชา ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 11 เล่ม แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 30 ข้อ และแบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

ต่อการเรี ยนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่ อนบ้านกลุ่มอาเซียน รายวิชา

ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t - test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียน รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ

86.30/85.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์80/80 จึงนับได้ว่าเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้าน

กลุ่มอาเซียน รายวิชา ประวัติศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม

อาเซียน รายวิชาประวัติศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน โดยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม

อาเซียน รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4

อยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมาก คิดค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 4.35และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.61

โพสต์โดย นนท์ : [28 ก.ย. 2559 เวลา 14:59 น.]
อ่าน [1508] ไอพี : 192.168.0.22, 202.29
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ