ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสามั

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการตามตัวชี้วัดระดับความต้องการจำเป็น และระดับความเป็นไปได้ ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการตามตัวชี้วัดระดับความเหมาะสมของครูผู้รับผิดชอบ และระดับความเหมาะสมของงบประมาณ ประเมินด้านกระบวนการของโครงการตามตัวชี้วัดระดับความเหมาะสมของกิจกรรมที่ดำเนินการ และระดับความเหมาะสมของการนิเทศติดตาม และประเมินด้านผลผลิตของโครงการตามตัวชี้วัดร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลกระทบ (Impact) ต่อโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง โดยประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ครู จำนวน 14 คน โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน ที่ความเชื่อมั่น 95 % แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก นักเรียน จำนวน 126 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงโดยเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพราะว่าสามารถให้ข้อมูลได้และสามารถร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในโครงการได้ครบถ้วน กรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง และผู้ปกครอง จำนวน 126 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเดียวกันกับนักเรียนสุ่มแบบเจาะจงเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 273 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ แบบบันทึกข้อมูล จำนวน 3 ฉบับ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าตัวกลางเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ระดับความต้องการจำเป็น (x̄ = 4.61) และระดับความเป็นไปได้ (x̄ = 4.38) ซึ่งตัวชี้วัดระดับความต้องการจำเป็นผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนตัวชี้วัดระดับความเป็นไปได้ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ระดับความเหมาะสมของครูผู้รับผิดชอบ (x̄ = 4.39) และระดับความเหมาะสมของงบประมาณ (x̄ = 4.03) ซึ่งทั้ง 2 ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ระดับความเหมาะสมของการนิเทศ ติดตาม (x̄ = 4.40) และระดับความเหมาะสมของกิจกรรมที่ดำเนินการ (x̄ = 4.39) ซึ่งทั้ง 2 ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ค่า t = -9.060 ที่ระดับนัยสำคัญ .005) ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม (94.79%) ความพึงพอใจของครู (x̄ = 4.36) ความพึงพอใจของนักเรียน (x̄ = 4.19) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง (x̄ = 4.12) และความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา (x̄ = 4.11) ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น (ค่าความต่างเฉลี่ย 3.61%) ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

ข้อเสนอแนะ

1. การประเมินโครงการในภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้อยู่ในระดับมาก จึงควรดำเนินโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ควรนำผลการประเมินครั้งนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการให้มีความหลากหลายน่าสนใจยิ่งขึ้น

2. ประเด็นด้านบริบท ตัวชี้วัดระดับความต้องการจำเป็น รายการเกี่ยวกับต้องการให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความต้องการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนส่งเสริมโครงการนี้อย่างจริงจังโดยเชิญชวนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและได้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมกันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียน

3. ประเด็นด้านปัจจัยนำเข้า ตัวชี้วัดระดับความเหมาะสมของงบประมาณรายการเกี่ยวกับความเพียงพอ และเหมาะสมของงบประมาณในแต่ละกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องนำเสนอสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บริหารทราบเพื่อจะได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาได้ปรับการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอในปีต่อไป

4. ประเด็นด้านผลผลิต ตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น ด้านใฝ่เรียนรู้ มีค่าความต่างเฉลี่ยเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด จึงควรเพิ่มกิจกรรมอีก เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จักการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ และควรสร้างความตระหนักให้ครูมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและต่อเนื่องอยู่เสมอ

โพสต์โดย เร : [7 ต.ค. 2559 เวลา 17:34 น.]
อ่าน [2210] ไอพี : 171.6.249.101
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ