ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติด

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติด

ผู้รับผิดชอบ นายคำรณ มาลาคำ

ระยะเวลาการประเมินโครงการ ระยะเวลา ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2559 – 14 ตุลาคม 2559

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

1. เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การวางแผน ในการกำหนดวัตถุประสงค์

2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง

เพื่อกำหนดรูปแบบของโครงการ

3. เพื่อประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการตัดสินใจในด้านการประยุกต์ใช้

เพื่อควบคุมการดำเนินการของโครงการ

4. เพื่อประเมินผลผลิต (Product Evaluation) จะช่วยในการตัดสินใจเพื่อตัดสินและดูผลสำเร็จ

ของโครงการ

วิธีดำเนินการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติดดำเนินในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/บุคลากร/วิทยากร ลูกเสือ-เนตรนารีผู้เข้ารับการอบรมและผู้ปกครอง จำนวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติดมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.868 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการ

ผลประเมินโครงการในภาพรวมและรายด้าน ดังนี้

1) ผลการประเมินโครงการในภาพรวม

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติด หลังการดำเนินโครงการ

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.77 ด้านสภาวะแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.73 ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.71 และด้านปัจจัย มีค่าเฉลี่ย 4.66

2) ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติด หลังการดำเนินโครงการ ด้านสภาวะแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติดให้แก่ผู้เข้าอบรม ค่าเฉลี่ย 4.86 รองลงมาคือ การจัดบรรยากาศในการดำเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.74

3) ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัย

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติด หลังการดำเนินโครงการ ด้านปัจจัย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงานตามโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 4.75 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ คือ ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ย 4.54

4) ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติด หลังการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.77 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านมีการจัดทำโครงการ

ขออนุมัติโครงการในโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ค่าเฉลี่ย 4.88 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ คือ

มีการนิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ ค่าเฉลี่ย 4.71

5) ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้นกล้าต้านยาเสพติด หลังการดำเนินโครงการ ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.71เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลการศึกษา ดังนี้

1) ด้านประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู พบว่า ประสิทธิภาพการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.75 สำหรับผลการประเมินรายด้าน พบว่า ด้านใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และด้านใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างความเหมาะสม ได้รับประโยชน์คุ้มค่าและผู้เรียนได้ใช้สื่ออุปกรณ์อย่างทั่วถึงมีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 สำหรับประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำกว่าด้านอื่นๆ แต่ยังคงมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการจัดทำแผนการอบรมตามขั้นตอนโดยละเอียด และผ่านการตรวจรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68

2) ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ของ

ผู้เข้าร่วมอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.67 สำหรับผลการประเมินรายด้าน พบว่า

ด้านผู้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสนใจและตั้งใจ มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 สำหรับประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำกว่าด้านอื่น ๆ แต่ยังคงมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วม และมีโอกาสใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61

3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เข้าร่วมอบรม พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้เข้าร่วมอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.70 สำหรับผลการประเมินรายด้าน พบว่า ด้าน ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดมีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77 สำหรับประเด็นที่มีผลการประเมินต่ำกว่าด้านอื่นๆ แต่ยังคงมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ

ให้ความช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในสถานศึกษาของตนได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงมีความเห็นว่า ควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวเป็นประจำทุกภาคการเรียน หรือจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ควรมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้ยาวนานยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการเพิ่มกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย ควรเพิ่มกิจกรรมเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับโรงเรียนในลักษณะที่ใกล้เคียงกันกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน ดังนั้น ควรมีการใช้สิ่งล่อใจเพื่อจูงใจให้มีความอยากหรือกระตุ้นให้เกิดความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งล่อใจอาจเป็นของรางวัลต่าง ๆ รวมทั้งควรมีการติดตามผลการอบรมดังกล่าว ว่าผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการดังกล่าวสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนดังกล่าวได้จริงหรือไม่

โพสต์โดย krubird : [14 ต.ค. 2559 เวลา 10:25 น.]
อ่าน [3678] ไอพี : 125.25.26.53
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,439 ครั้ง
1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก
1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก

เปิดอ่าน 7,299 ครั้ง
ปิดฉาก!"ไมโครซอฟท์" ประกาศเลิกผลิตวินโดวส์รุ่นใหม่ เน้นบริการ"อัพเดต"แทน
ปิดฉาก!"ไมโครซอฟท์" ประกาศเลิกผลิตวินโดวส์รุ่นใหม่ เน้นบริการ"อัพเดต"แทน

เปิดอ่าน 48,703 ครั้ง
ฟุตปาธ-บาทวิถี : ภาษาไทยน่ารู้
ฟุตปาธ-บาทวิถี : ภาษาไทยน่ารู้

เปิดอ่าน 638 ครั้ง
ร่มไม้เท้า สินค้ากันฝนอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ
ร่มไม้เท้า สินค้ากันฝนอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ

เปิดอ่าน 8,634 ครั้ง
มารู้จักวิธีป้องสิวกันดีกว่า
มารู้จักวิธีป้องสิวกันดีกว่า

เปิดอ่าน 14,369 ครั้ง
เทคนิคการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม
เทคนิคการนำเสนอเรื่องในที่ประชุม

เปิดอ่าน 10,737 ครั้ง
8 ข้อปฏิบัติอยู่อย่างเป็นสุข
8 ข้อปฏิบัติอยู่อย่างเป็นสุข

เปิดอ่าน 39,812 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)

เปิดอ่าน 25,266 ครั้ง
ปัสสาวะบอกโรค ลองสังเกตตัวเองดูสิ
ปัสสาวะบอกโรค ลองสังเกตตัวเองดูสิ

เปิดอ่าน 16,886 ครั้ง
ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน บทสัมภาษณ์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน บทสัมภาษณ์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

เปิดอ่าน 13,909 ครั้ง
บูชาแล้วรวย
บูชาแล้วรวย

เปิดอ่าน 8,016 ครั้ง
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว

เปิดอ่าน 46,550 ครั้ง
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ

เปิดอ่าน 10,388 ครั้ง
6 วิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพช่องปาก
6 วิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพช่องปาก

เปิดอ่าน 14,326 ครั้ง
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม

เปิดอ่าน 11,676 ครั้ง
รัดผมตึง...ระวังโรคเครียด
รัดผมตึง...ระวังโรคเครียด
เปิดอ่าน 12,211 ครั้ง
ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า
ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า
เปิดอ่าน 11,828 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย
ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย
เปิดอ่าน 22,823 ครั้ง
"ข้าวต้มเห็ดฟาง" ลดความดัน
"ข้าวต้มเห็ดฟาง" ลดความดัน
เปิดอ่าน 18,614 ครั้ง
3 แนวทาง"พลิกโฉม"คุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล
3 แนวทาง"พลิกโฉม"คุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ