ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558

การประเมินผลโครงการผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 เป็นการวิจัยเชิงประเมิน ผู้ประเมินเลือกใช้รูปแบบการประเมิน CPO (CPO’S Evaluation Model) ของเยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546 : 301-319) มีวัตถุประสงค์ย่อยได้ดังนี้

1. เพื่อประเมินผลโครงการผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 โดยใช้รูปแบบการประเมิน CPO (CPO’S Evaluation Model) ในด้านต่างๆ ดังนี้

1.1. ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Context)

1.2. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างดำเนินการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Process)

1.3. ด้านผลผลิตของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Outcome)

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ครูนำไปปฏิบัติ

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น 5,000 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้งสิ้น จำนวนทั้งสิ้น 633 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย

ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) ด้านกระบวนการระหว่างดำเนินโครงการ (Process) และด้านผลผลิตของโครงการ (Outcome) จำนวน 69 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ครูนำไปปฏิบัติ จำนวน 25 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ฉบับที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) สำหรับของผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบประเมิน มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา

(α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ความเชื่อมั่นของแบบประเมินแต่ละฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83

ฉบับที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94

ฉบับที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับ เท่ากับ 0.88

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินผลโครงการผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558ในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ดำเนินการประชุมแหล่งข้อมูล อธิบายความตามแบบสอบถาม เพื่อทำความเข้าใจ ในการตอบแบบสอบถาม โดยให้ระยะเวลา ในการตอบ 2 สัปดาห์ต่อกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในโครงการ ซึ่งเก็บต่อเนื่องตลอดการดำเนินโครงการ เมื่อครบกำหนดวันนัดหมาย ผู้ประเมินติดตามการเก็บข้อมูลที่โรงเรียนด้วยตนเอง รับแบบสอบถามที่ตอบแล้วคืน ในกรณีที่ไม่ได้รับแบบสอบถามคืน ตามกำหนด ผู้ประเมินได้ติดตามเก็บคืนจนครบ

วิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินผลโครงการผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 ผู้ประเมินได้ดำเนินการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด

ผลการประเมิน พบว่า

1. การประเมินผลโครงการผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 โดยใช้รูปแบบ CPO (CPO’S Evaluation Model) ในด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) ด้านกระบวนการระหว่างดำเนินโครงการ (Process) ด้านผลผลิตของโครงการ (Outcome) พบว่า ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51) คือ ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50) ด้านกระบวนการระหว่างดำเนินโครงการ (Process) ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51) และด้านผลผลิตของโครงการ (Outcome) ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.45) โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.1 การประเมินผลโครงการผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ เรียงลำดับดังนี้ ความเป็นไปได้ของโครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60) รองมา ความเหมาะของวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53) ความต้องการจำเป็นของโครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.47) และ ความพร้อมและทรัพยากรของโครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.39) โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

1) การประเมินผลโครงการผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) ในส่วนของความต้องการจำเป็นของโครงการ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับ 3 ลำดับแรก ดังนี้ นักเรียนมีพฤติกรรมการเลียนแบบที่ไม่ดี ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62) รองมานักเรียนมีปัญหากลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพย์ติด ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55) และนักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ทะเลาะวิวาทกันเสมอ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51) โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

2) การประเมินผลโครงการผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) ในส่วนของความเป็นไปได้ของโครงการ ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับ 3 ลำดับแรก ดังนี้ ท่านได้รับความรู้และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71) รองมา ท่านมีส่วนในการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67) และโรงเรียนให้การสนับสนุน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64) โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

3) การประเมินผลโครงการผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) ในส่วนของความเหมาะของวัตถุประสงค์ของโครงการ ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับ 3 ลำดับแรก ดังนี้ โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบการดูแลนักเรียนอย่างเหมาะสม ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60) รองมา ท่านมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการพัฒนาครูที่ปรึกษาในการดำเนินงานระบบการดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57) และท่านมีส่วนร่วมกับครู ในการวางแผนการดำเนินงานระบบการดูแลนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54) โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

4) การประเมินผลโครงการผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context) ในส่วนของความพร้อมและทรัพยากรของโครงการ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.39) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับ 3 ลำดับแรก ดังนี้ มีครูเพียงพอในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.47) รองมา มีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษามีทักษะในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากเท่ากัน ( = 4.44) โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.2 การประเมินผลโครงการผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 ด้านกระบวนการระหว่างดำเนินโครงการ (Process) ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60) และช่วงเวลาการดำเนินงานของโครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.43) โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

1) การประเมินผลโครงการผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 ด้านกระบวนการระหว่างดำเนินโครงการ (Process) ในส่วนของกิจกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับ 3 ลำดับแรก ดังนี้ การให้คำแนะนำ ปรึกษาเบื้องต้น ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74) รองมา การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน ( = 4.72) โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

2) การประเมินผลโครงการผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 ด้านกระบวนการระหว่างดำเนินโครงการ (Process) ในในส่วนของช่วงเวลาการดำเนินงานของโครงการ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับ 3 ลำดับแรก ดังนี้ มีการศึกษา และวิเคราะห์สภาพปัญหา และศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดทำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54) รองมา ท่านร่วมกับครูที่ปรึกษาติดต่อ/ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51) และจัดทำแผนงานด้านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.47) โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.3 การประเมินผลโครงการผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 ด้านผลผลิตของโครงการ (Outcome) ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับ 3 ลำดับแรก ดังนี้ โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54) รองมา นักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงป้องกันภัยอันตรายและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และนักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน ( = 4.50) โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ครูนำไปปฏิบัติ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับ 3 ลำดับแรก ดังนี้ ครูที่ปรึกษาใช้เวลากับนักเรียนเพื่อปรึกษาปัญหาต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70) รองมา การจัดกิจกรรมโฮมรูม ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.69) ส่วน ครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำเบื้องต้นและให้การช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ และโรงเรียนให้กรรมการนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน ( = 4.68) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนได้รับคำแนะนำด้านการเรียนจากครูที่ปรึกษา นักเรียนได้รับทราบการรายงานผลด้านการเรียนจากครูที่ปรึกษา และ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมกับครูที่ปรึกษา อยู่ในระดับมาก เท่ากัน ( = 4.49)

3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 ในด้านบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ พบว่า ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับ 3 ลำดับแรก ดังนี้ การมีส่วนร่วมกับโรงเรียนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67) รองมา การมีความรู้ความเข้าใจ วัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.66) และการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน ( = 4.65) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การติดต่อกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆเพื่อขอรับการส่งเสริมพัฒนา แก้ไขด้านความรู้ ความประพฤติของนักเรียน และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนที่ท่านเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากัน ( = 4.50)

4. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ปีการศึกษา 2558 ในด้านบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงลำดับ 3 ลำดับแรก ดังนี้ การมีส่วนร่วมกับโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน โดยการนำหน่วยงานในชุมชนเข้ามาช่วย อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65) รองมา การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรจากแหล่งอื่นๆเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64) และในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนชุมชน ท่านได้ให้ข้อมูล ข่าวสารพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน ( = 4.63) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถตามความสนใจ อยู่ในระดับมาก เท่ากัน ( = 4.38)

คำสำคัญ : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน , การประเมิน

โพสต์โดย โอ่ง : [21 ต.ค. 2559 เวลา 04:13 น.]
อ่าน [2160] ไอพี : 182.53.147.40
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,482 ครั้ง
คลิปโจรกระจอก…โดนหนูน้อยยูโดยำน่วมคาลิฟท์
คลิปโจรกระจอก…โดนหนูน้อยยูโดยำน่วมคาลิฟท์

เปิดอ่าน 19,835 ครั้ง
สุนัขบ้ากัด
สุนัขบ้ากัด

เปิดอ่าน 21,750 ครั้ง
คลิปโครงการ "ลดพุงลดโรค 90 วินาที" โดย สสส. ที่กำลังฮิตสุดๆ ในขณะนี้
คลิปโครงการ "ลดพุงลดโรค 90 วินาที" โดย สสส. ที่กำลังฮิตสุดๆ ในขณะนี้

เปิดอ่าน 16,613 ครั้ง
เทคนิคเจ๋งๆที่โรงเรียนไม่เคยสอน
เทคนิคเจ๋งๆที่โรงเรียนไม่เคยสอน

เปิดอ่าน 10,583 ครั้ง
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?

เปิดอ่าน 9,196 ครั้ง
การันตีได้เงินคืนภาษีรถคันแรก "กิตตรัตน์"ลงนามใช้เงินคงคลัง 3.1หมื่นล้าน เมษาฯจ่ายก่อน3.4พันล้าน
การันตีได้เงินคืนภาษีรถคันแรก "กิตตรัตน์"ลงนามใช้เงินคงคลัง 3.1หมื่นล้าน เมษาฯจ่ายก่อน3.4พันล้าน

เปิดอ่าน 10,204 ครั้ง
8 วินัยใหม่เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
8 วินัยใหม่เพิ่มเงินเก็บทั้งปี

เปิดอ่าน 10,044 ครั้ง
เด็กแรกเกิด เรียนไวกว่าผู้ใหญ่ มีฐานการเรียนรู้ขณะนอนหลับติดมากับตัว
เด็กแรกเกิด เรียนไวกว่าผู้ใหญ่ มีฐานการเรียนรู้ขณะนอนหลับติดมากับตัว

เปิดอ่าน 8,436 ครั้ง
27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine
27ก.ย.2555 Google ครบรอบ 14 ปีกูเกิล Search Engine

เปิดอ่าน 49,683 ครั้ง
วิจัยคืออะไร
วิจัยคืออะไร

เปิดอ่าน 7,860 ครั้ง
เทคนิคบอกลา "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์"
เทคนิคบอกลา "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์"

เปิดอ่าน 7,546 ครั้ง
เสียงหัวเราะ ให้คุณมากกว่าความสดใส
เสียงหัวเราะ ให้คุณมากกว่าความสดใส

เปิดอ่าน 3,140 ครั้ง
วิธีเลือกสกินแคร์ให้เหมาะกับผิว
วิธีเลือกสกินแคร์ให้เหมาะกับผิว

เปิดอ่าน 11,188 ครั้ง
สารทเดือนสิบ ประเพณีประจำภาคใต้ ร่วมระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ
สารทเดือนสิบ ประเพณีประจำภาคใต้ ร่วมระลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

เปิดอ่าน 11,048 ครั้ง
ลิ้นจี่ช่วยชาติ ผลไม้อร่อย ประโยชน์คับลูก
ลิ้นจี่ช่วยชาติ ผลไม้อร่อย ประโยชน์คับลูก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,303 ครั้ง
มนัส บุญจำนงค์
มนัส บุญจำนงค์

เปิดอ่าน 23,595 ครั้ง
แห่กดไลค์ ด.ญ.จิตราภา พูดอังกฤษหน้าชั้น ผู้ใหญ่ยังอาย
แห่กดไลค์ ด.ญ.จิตราภา พูดอังกฤษหน้าชั้น ผู้ใหญ่ยังอาย

เปิดอ่าน 23,899 ครั้ง
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เปิดอ่าน 21,208 ครั้ง
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 14,931 ครั้ง
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก
แนะนำ 5 เทคนิคดีๆ ในการฝึก 'อ่านภาษาอังกฤษ' ให้เก่งขั้นเทพ…!! เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ