ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพ

ผลงานทางวิชาการ

เรื่อง ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย

นายสมพงษ์ ธนะสินธุ์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครและศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 62 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ 1) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) ด้านการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน 3) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 4) ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 5) ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 6) ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 7)ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 8) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 9) ด้านการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน10) ด้านการแนะแนวการศึกษา11) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ12) ด้านการนิเทศการศึกษา ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิดการวิจัย พบดังนี้

1.ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ข้อที่มีค่าความถี่ในการตอบสูงสุด คือ ควรมีการวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2.ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ข้อที่มีค่าความถี่ในการตอบสูงสุด คือ ควรมีการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

3.ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ข้อที่มีค่าความถี่ในการตอบสูงสุด คือ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในเรื่องการวัดผลและประเมินผล ที่หลากหลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

4.ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อที่มีค่าความถี่ในการตอบสูงสุด คือ ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน

5.ด้านการวัดผลและประเมินผล ข้อที่มีค่าความถี่ในการตอบสูงสุด คือ โรงเรียนควรประชุมวิเคราะห์ ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน

6.ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ข้อที่มีค่าความถี่ในการตอบสูงสุด คือ ควรมีการสำรวจแหล่งเรียนรู้ ทั้งในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียงเพื่อนำมาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้

7.ด้านการนิเทศการศึกษา ข้อที่มีค่าความถี่ในการตอบสูงสุด คือ จัดระบบนิเทศที่เป็นระบบ ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทราบข้อบกพร่อง ข้อที่ควรพัฒนาและทำให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนางานอย่างแท้จริง

8.ด้านการแนะแนวการศึกษา ข้อที่มีค่าความถี่ในการตอบสูงสุด คือ ควรจัดให้มีห้องแนะแนว หรือมุมแนะแนว เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมแนะแนว ที่เป็นสัดส่วนที่แน่นอน

9.ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ข้อที่มีค่าความถี่ในการตอบสูงสุด คือ ควรจัดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอ พิจารณาในการจัดทำแผนงานและโครงการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

10.ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ข้อที่มีค่าความถี่ในการตอบสูงสุด คือโรงเรียนเชิญวิทยากรในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ มาให้ความรู้แก่คนในชุมชน โดยโรงเรียนเป็นตัวกลางที่ประสาน

11.ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น ข้อที่มีค่าความถี่ในการตอบสูงสุด คือ ควรมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบูรณาการการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน

12.ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา ข้อที่มีค่าความถี่ในการตอบสูงสุด คือ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของผู้เรียน โดยทำกิจกรรมร่วมกันเช่น กิจกรรมค่ายทางวิชาการที่โรงเรียนจัดขึ้น และเชิญผู้ปกครอง หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วม

โพสต์โดย เจิด : [20 พ.ย. 2559 เวลา 19:43 น.]
อ่าน [2300] ไอพี : 115.87.251.203
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 6,273 ครั้ง
5 แนวโน้มในการจ้างและการจัดการคนทำงานยุค Millennials
5 แนวโน้มในการจ้างและการจัดการคนทำงานยุค Millennials

เปิดอ่าน 279,968 ครั้ง
ครุ ลหุ เอก โท
ครุ ลหุ เอก โท

เปิดอ่าน 23,376 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

เปิดอ่าน 59,748 ครั้ง
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย มีอะไรบ้าง?

เปิดอ่าน 15,541 ครั้ง
ขนุน 8 เดือนติดผล เร็วกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว!
ขนุน 8 เดือนติดผล เร็วกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว!

เปิดอ่าน 7,557 ครั้ง
โรงเรียนยุคมิลเลนเนียล
โรงเรียนยุคมิลเลนเนียล

เปิดอ่าน 15,818 ครั้ง
การศึกษาแบบไหนสอนให้คิดเป็น
การศึกษาแบบไหนสอนให้คิดเป็น

เปิดอ่าน 32,746 ครั้ง
"ผู้บ่าวขาเรียน" เพลงแก้ "ผู้สาวขาเลาะ"
"ผู้บ่าวขาเรียน" เพลงแก้ "ผู้สาวขาเลาะ"

เปิดอ่าน 14,668 ครั้ง
กำนันสิตาย(MV) คลิปเลียนแบบ กังนัมสไตล์ ฮาแค่ไหน ดูเอาเอง
กำนันสิตาย(MV) คลิปเลียนแบบ กังนัมสไตล์ ฮาแค่ไหน ดูเอาเอง

เปิดอ่าน 11,598 ครั้ง
"บรมครูอินเตอร์เน็ต" ชี้อีก 50 ปี จะไม่มีหนังสือพิมพ์กระดาษ
"บรมครูอินเตอร์เน็ต" ชี้อีก 50 ปี จะไม่มีหนังสือพิมพ์กระดาษ

เปิดอ่าน 7,696 ครั้ง
การศึกษาไทยด้อยคุณภาพ....แล้วจะปฏิรูปอย่างไร?
การศึกษาไทยด้อยคุณภาพ....แล้วจะปฏิรูปอย่างไร?

เปิดอ่าน 13,231 ครั้ง
คู่มือหาความสุข
คู่มือหาความสุข

เปิดอ่าน 10,222 ครั้ง
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด
อันตราย! ดื่มน้ำเกินพิกัด

เปิดอ่าน 30,452 ครั้ง
หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 12,228 ครั้ง
ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 117,916 ครั้ง
โปรแกรมคำนวณค่า T-Score
โปรแกรมคำนวณค่า T-Score

เปิดอ่าน 14,269 ครั้ง
รู้ไหมว่า...ทำไมหัวใจเต้นผิดจังหวะ?
รู้ไหมว่า...ทำไมหัวใจเต้นผิดจังหวะ?

เปิดอ่าน 11,642 ครั้ง
ไอพ่นเกือบยิงจานผีร่วง เครื่องบินขับไล่อังกฤษกระหน่ำจานบิน
ไอพ่นเกือบยิงจานผีร่วง เครื่องบินขับไล่อังกฤษกระหน่ำจานบิน

เปิดอ่าน 9,582 ครั้ง
ปรับโฉมคนทำงาน ด้วยความสามารถด้านการเชื่อมต่อและระบบอัจฉริยะในยุคดิจิทัล
ปรับโฉมคนทำงาน ด้วยความสามารถด้านการเชื่อมต่อและระบบอัจฉริยะในยุคดิจิทัล

เปิดอ่าน 8,831 ครั้ง
LINE ขู่ หากพบส่งข้อความหลอกให้แชร์ โดนระงับบัญชีถาวรแน่
LINE ขู่ หากพบส่งข้อความหลอกให้แชร์ โดนระงับบัญชีถาวรแน่ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ