ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การเผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง กระบวนทัศน์การบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้วิจัย นายอำนาจ หาญสงคราม

สถานศึกษา โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานกระบวนทัศน์การบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2) เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์การบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3) เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนทัศน์การบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4) เพื่อศึกษาผลการประเมินกระบวนทัศน์การบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยครูโรงเรียนดรุณวิทยาเทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ปีการศึกษา 2558 จำนวน 24 คน นักเรียนโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ปีการศึกษา 2558 จำนวน 85 คน ผู้ปกครองของนักเรียนเรียนปีการศึกษา 2558 จำนวน 85 คน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนทัศน์การบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วม แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เนื้อหา และทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการอบรมด้วย t-test (Dependent Samples) และ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการบริหารกระบวนทัศน์การบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของครูยังไม่มีการบูรณาการหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ขาดการทำงานเป็นทีม จึงส่งผลต่อนักเรียน ขาดการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น การใฝ่เรียน ใฝ่รู้ การคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ไม่สามารถเผชิญและแก้ปัญหาในชีวิตจริงของตนเองได้

2. กระบวนทัศน์การบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สร้างขึ้นเรียกว่า “CHEMPUE Model” เป็นการบริหารงานโรงเรียน โดยใช้หลักการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (Curriculum : C) การจัดการเรียนรู้เพื่อความสุขในองค์กร (Happiness : H) การไม่ท้อถอยในการบริหาร (Unflinching : U ) การระดมทรัพยากรการบริหาร (Mobilization : M) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน (Participation : P) การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม (Environment : E) การประเมินผล (Evaluation : E) และกระบวนทัศน์การบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

4. ความพึงพอใจของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต่อกระบวนทัศน์การบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และการประเมินกระบวนทัศน์การบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายใสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมในระดับมากที่สุด และผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ได้รับรองกระบวนทัศน์การบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โพสต์โดย นาจ : [8 ก.พ. 2560 เวลา 04:05 น.]
อ่าน [1819] ไอพี : 118.173.107.150
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ