ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู

ชื่อวิจัย การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนวัดทางพูน ปีการศึกษา 2557 - 2558

ผู้วิจัย นายสุดสาคร พรมนิน

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2557 - 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนวัดทางพูน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนวัดทางพูน หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2557 – 2558 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการวางแผนและการเตรียมการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดทางพูน หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2557 – 2558 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดทางพูน หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2557 – 2558 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2557 – 2558 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนวัดทางพูน หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2557 – 2558 6) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนวัดทางพูน หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2557 – 2558 7) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนวัดทางพูน หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2557 – 2558 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จำนวน 93 คน ครูปีการศึกษา 2557 จำนวน 15 คน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 13 คน ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จำนวน 93 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จำนวน 7 คน คณะกรรมการนิเทศภายในปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating) และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาและระดับชาติ จำนวน 2 ฉบับเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 6 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการวางแผนและการเตรียมการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ฉบับที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ฉบับที่ 6 แบบสอบถามด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด การเรียนรู้ของครูฉบับที่ 7 แบบสอบถามด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ฉบับที่ 8 แบบสอบถามด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS version 18 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนวัดทางพูน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 กล่าวโดยสรุป ดังนี้

ผลการวิจัย

1. ระดับคุณภาพการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนวัดทางพูน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนิเทศภายใน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า การให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การลงมือปฏิบัติการนิเทศ ส่วนการวางแผนการนิเทศภายใน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า การวางแผนการนิเทศภายใน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การประเมินการนิเทศภายใน ส่วนการให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

2. ระดับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการวางแผนและการเตรียมการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดแลประเมินผล หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาและครู โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก และเมื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2558 พบว่า โดยภาพรวมคณะกรรมการสถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด

3. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดทางพูน หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2557 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียน ผู้ปกครอง และครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับมาก และเมื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเพิ่มเติม ในปีการศึกษา 2558 พบว่า นักเรียน ผู้ปกครอง และครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดย นักเรียน และครู มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ส่วนผู้ปกครอง มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดทางพูน ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมทุกระดับชั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยพัฒนาสูงกว่า ปีการศึกษา 2557 โดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีค่าเฉลี่ยพัฒนาสูงสุด (13.69) รองลงมา ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยพัฒนา (13.63) และประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยพัฒนาต่ำสุด (10.04) และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ มีค่าเฉลี่ยพัฒนาสูงสุด (24.51) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยพัฒนา (12.60) กลุ่มสาระฯ ที่มีค่าเฉลี่ยพัฒนาต่ำสุด ได้แก่ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ (5.68) ส่วน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียน วัดทางพูน ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 35.61 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ย 40.40 แสดงให้เห็นว่า ปีการศึกษา 2558 คะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 (4.79) ทุกกลุ่มสาระฯ มีค่าพัฒนาเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา (++11.17) กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย (+3.79) กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ (+3.37) กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ (+3.13) และกลุ่ม สาระฯ คณิตศาสตร์ (+2.47) ตามลำดับ

5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนวัดทางพูน หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

1.1 ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ผู้บริหารควรศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างถ่องแท้ โดยนำ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา

1.2 สถานศึกษาควรจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในและส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

1.3 สถานศึกษาควรชี้แจงให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในก่อนดำเนินการพัฒนา เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกัน

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพนักเรียนด้วยกระบวนการนิเทศภายในเป็นโครงการต่อเนื่องและต้องดำเนินการทุกปี โดยใช้วงจรควบคุมคุณภาพ ของ เดมมิ่ง (P-D-C-A) มาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพ2

3.2 ควรศึกษารูปแบบหรือกลยุทธ์ของการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในหรือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น

โพสต์โดย utchara : [12 ก.พ. 2560 เวลา 10:00 น.]
อ่าน [2163] ไอพี : 183.89.201.196
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,206 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด

เปิดอ่าน 25,543 ครั้ง
PPT ประกอบการอบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ
PPT ประกอบการอบรมการนำกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสในเขตภาคเหนือ

เปิดอ่าน 23,727 ครั้ง
กีฬาฟุตบอล มาจากไหน?
กีฬาฟุตบอล มาจากไหน?

เปิดอ่าน 9,947 ครั้ง
รู้เท่าทันก่อนจะหันมาใช้ "บัตรเครดิต" โดย สคบ.
รู้เท่าทันก่อนจะหันมาใช้ "บัตรเครดิต" โดย สคบ.

เปิดอ่าน 8,288 ครั้ง
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "
11พฤษภาคม " วันพืชมงคล "

เปิดอ่าน 20,225 ครั้ง
ลมมรสุม
ลมมรสุม

เปิดอ่าน 68,247 ครั้ง
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย
เงินเดือน-ค่าตอบแทน ของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทย

เปิดอ่าน 21,277 ครั้ง
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

เปิดอ่าน 12,666 ครั้ง
10 อาหารดำ กินแล้วดีต่อสุขภาพ
10 อาหารดำ กินแล้วดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 35,532 ครั้ง
คลิปสุดฮา!! "สักยันต์อาจารย์นก" ใครไม่ตั้งใจเรียนต้องโดน ฉึกๆๆ
คลิปสุดฮา!! "สักยันต์อาจารย์นก" ใครไม่ตั้งใจเรียนต้องโดน ฉึกๆๆ

เปิดอ่าน 42,596 ครั้ง
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ปรากฏการณ์เรือนกระจก

เปิดอ่าน 13,450 ครั้ง
ชวนดู ฝนดาวตก โอไรโอนิดส์ Orionid Meteors shower
ชวนดู ฝนดาวตก โอไรโอนิดส์ Orionid Meteors shower

เปิดอ่าน 11,397 ครั้ง
 สะพานซังฮี้  ซังฮี้แปลว่าอะไร?
สะพานซังฮี้ ซังฮี้แปลว่าอะไร?

เปิดอ่าน 16,898 ครั้ง
10 เรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับไข่ ที่คุณสามารถทำเอง เอาไว้สอนเด็กได้
10 เรื่องมหัศจรรย์เกี่ยวกับไข่ ที่คุณสามารถทำเอง เอาไว้สอนเด็กได้

เปิดอ่าน 8,384 ครั้ง
ปรับโฉมคนทำงาน ด้วยความสามารถด้านการเชื่อมต่อและระบบอัจฉริยะในยุคดิจิทัล
ปรับโฉมคนทำงาน ด้วยความสามารถด้านการเชื่อมต่อและระบบอัจฉริยะในยุคดิจิทัล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 6,368 ครั้ง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง
ผักตำลึง ผักข้างรั้วอินทรีย์ที่แท้จริง

เปิดอ่าน 13,693 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 46 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 21,162 ครั้ง
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน
วิธีดูแลรักษา แปรงสีฟัน

เปิดอ่าน 13,719 ครั้ง
อะไรเอ่ยสะสมเชื้อโรคมากที่สุดในห้องสุขาที่คุณรัก ?
อะไรเอ่ยสะสมเชื้อโรคมากที่สุดในห้องสุขาที่คุณรัก ?

เปิดอ่าน 7,616 ครั้ง
"สู่แสงสว่าง" หัวใจส่องเลนส์
"สู่แสงสว่าง" หัวใจส่องเลนส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ