ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ปีการศึกษา 2559

ชื่อผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ปีการศึกษา 2559

ชื่อผู้เสนอผลงาน นายชาคริส พรมมหาชัย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ปีการศึกษา2559 ใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของเดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam) โดยประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การประเมินด้านบริบท(Context Evaluation) ๒)การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า(Input Evaluation) ๓) การประเมินด้านกระบวนการ(Process Evaluation) และ ๔)การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)

กลุ้มเป้าหมายในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารและคณะครู จำนวน 36 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 112 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 112 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าความถี่

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินาปีการศึกษา 2559 พบว่าโดยภาพรวมมีระดับความสำเร็จอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านกระบวนการ(Process) มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านผลผลิต(Product) มีผลสำเร็จในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านมีผลการประเมินดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียน สุเหร่าหะยีมินา ปีการศึกษา 2559 ด้านบริบท(Context) โดยรวมมีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่วัตถุประสงค์ของโครงการตอบสนองต่อนโยบายของกรุงเทพมหานครและนโยบายการศึกษาของชาติ มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่วัตถุประสงค์ของโครงการตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความสอดคล้องในระดับมาก ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การตัดสินความสำเร็จของโครงการที่ผู้ประเมินกำหนด

2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ปีการศึกษา 2559 ด้านปัจจัยนำเข้า(Input)โดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ปัจจัยนำเข้าด้านงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากรองลงมาคือปัจจัยนำเข้า ด้านบุคลากร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ผู้มีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมา คืองบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากต้นสังกัดเพียงพอมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ปีการศึกษา 2559 ด้านปัจจัยนำเข้า(Input) โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์การตัดสินความสำเร็จของโครงการที่ผู้ประเมินกำหนด

3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ปีการศึกษา 2559 ด้านกระบวนการ(Process)โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ขั้นการตรวจสอบ (C : Check) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ขั้นปฏิบัติตามแผน (D : Do) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ขั้นวางแผน(P : Plan) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โรงเรียนสร้างแรงจูงใจและชี้แนะผู้ปกครองส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ปีการศึกษา 2559 ด้านกระบวนการ(Process) โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์การตัดสินความสำเร็จของโครงการที่ผู้ประเมินกำหนด

4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ปีการศึกษา 2559 ด้านผลผลิต(Product)โดยรวมมีผลสำเร็จอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่านหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม มีผลสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือนักเรียนรู้จักเลือกหนังสืออ่านได้หลากหลายมากขึ้น มีผลสำเร็จอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา ปีการศึกษา 2559 ด้านผลผลิต(Product) โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์การตัดสินความสำเร็จของโครงการที่ผู้ประเมินกำหนด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการทั้ง 15 กิจกรรมอยู่ในระดับมาก ด้านผลการทดสอบการอ่านของนักเรียนพบว่านักเรียนมีผลการทดสอบการอ่านได้คล่อง และอ่านได้ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดของนักเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง พบว่าปีการศึกษา 2559 มีสถิติการเข้าใช้ห้องสมุดมากกว่าปีการศึกษา 2557 และ 2558 ตามลำดับ และพฤติกรรมการนิสัยรักการอ่าน โดยรวมร้อยละ 92.84 เมื่อพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมที่ครูประจำชั้นสังเกตได้ พบว่าการเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า 10 นาทีมหัศจรรย์ สร้างลูกรักการอ่าน มีร้อยละของการประเมินสูงที่สุดคือมีร้อยละ 96.33 รองลงมาได้แก่การเข้าร่วมกิจกรรมก้าวแรกนักอ่าน ร้อยละ 92.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้คือร้อยละ 75 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย ชาคริส พรมมหาชัย : [2 พ.ค. 2560 เวลา 04:40 น.]
อ่าน [1608] ไอพี : 171.97.25.234
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ