ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน

ของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2559

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการโดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจของ Stufflebeam ที่เรียกว่า “CIPP approach” โดยมุ่งเน้นใน 4 ด้าน คือ

การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation)

ในด้านคุณภาพของการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต คุณภาพห้องสมุดมีชีวิต พฤติกรรมการมีนิสัย

รักการอ่านของนักเรียน การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุด

มีชีวิต และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชากรที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 9 ฉบับ โดย

มีลักษณะเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 8 ฉบับ และแบบบันทึกผล

การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนตัวบ่งชี้ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 ตามสภาพจริง จำนวน 1 ฉบับ

มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.94-0.99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Science for windows) version 16 ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้

การประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2559 สรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความจำเป็นหรือความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.29 , S.D. = 0.33) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.31 , S.D. = 0.28) ได้คะแนน 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด และรองลงมา ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.28 , S.D. = 0.40) ได้คะแนน 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (= 4.15 , = 0.43) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.19 , S.D. = 0.49 ) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน มีการปฏิบัติหรือคุณภาพ อยู่ในระดับมาก

(X ̅ = 4.26 , S.D. = 0.55 ) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้คะแนน 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด และรองลงมา ได้แก่ กลุ่มครู มีการปฏิบัติหรือคุณภาพอยู่ในระดับมาก

(X ̅ = 4.17 , S.D. = 0.39 ) ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีการปฏิบัติหรือคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.11 , S.D. =0.41) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้คะแนน 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต จำแนกเป็น

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพของการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียน

บ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.04 , S.D. = 0.60) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบัติหรือคุณภาพ อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.21 , S.D. = 0.61) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด และรองลงมา ได้แก่ กลุ่มนักเรียน มีการปฏิบัติหรือคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.08 , S.D. = 0.61) ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด ส่วนกลุ่มผู้ปกครอง มีการปฏิบัติหรือคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.01 , S.D. = 0.59) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นกัน

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียน

บ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.18 , S.D. = 0.34) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.27 , S.D. = 0.41) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด และรองลงมา ได้แก่กลุ่มนักเรียน มีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก

(X ̅=4.19 , S.D.= 0.34) ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.06 , S.D. = 0.62) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.85 , S.D. = 0.58) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มครู มีการปฏิบัติหรือคุณภาพ อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.86 , S.D. = 0.66) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด และรองลงมา ได้แก่กลุ่มผู้ปกครอง มีการปฏิบัติหรือคุณภาพอยู่ในระดับมาก

(X ̅ = 3.85 , S.D. = 0.58) ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัดเช่นกัน

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.29 , S.D. = 0.49) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน มีการปฏิบัติหรือมีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.34 , S.D. = 0.48) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด และรองลงมา ได้แก่ กลุ่มครู มีการปฏิบัติหรือคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.26 , S.D. = 0.52) ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการปฏิบัติหรือคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.15 , S.D. = 0.63) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้คะแนน 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน

4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู

ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน

ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.04 , S.D. = 0.60) ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์

การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม ผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มนักเรียน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (X ̅ = 4.22 , S.D. = 0.57) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้คะแนน 5 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด และรองลงมา ได้แก่ กลุ่มครู มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X ̅= 4.16 , S.D. = 0.43) ได้คะแนน 5 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและตัวชี้วัด ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X ̅ = 3.85, S.D. = 0.57) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้คะแนน 5 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน

4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับดีเยี่ยม (X ̅ = 88.66) ได้คะแนนรวม 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามประเด็นพิจารณา พบว่า ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X ̅ = 100) อยู่ในระดับดีเยี่ยม รองลงมาได้แก่ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (X ̅ = 99.02) อยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบระดับชาติ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (X ̅ = 64.84) อยู่ในระดับดีมาก

ข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านคลองมวน ปีการศึกษา 2559

มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการประเมินไปใช้

1. ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

2. ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริม

นิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ทุกโครงการที่ครูบรรณารักษ์หรือโรงเรียนดำเนินการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และสารสนเทศที่ต้องการคำตอบ

2. ควรมีการประเมินโครงการในระดับองค์รวมของสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model)

โพสต์โดย krooaod : [3 พ.ค. 2560 เวลา 20:15 น.]
อ่าน [2106] ไอพี : 113.53.116.22
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,258 ครั้ง
เครื่องหมาย *, # ในโทรศัพท์มีไว้ทำไม
เครื่องหมาย *, # ในโทรศัพท์มีไว้ทำไม

เปิดอ่าน 8,447 ครั้ง
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้
ผักผลไม้ฟอกฟันให้ขาวสะอาดได้

เปิดอ่าน 10,362 ครั้ง
เทคนิคการดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน
เทคนิคการดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน

เปิดอ่าน 28,468 ครั้ง
10 อาชีพเสี่ยงตกงาน “สูง”!!!
10 อาชีพเสี่ยงตกงาน “สูง”!!!

เปิดอ่าน 28,142 ครั้ง
สอนให้เก่งพีชคณิต ต้องออกท่าออกทาง
สอนให้เก่งพีชคณิต ต้องออกท่าออกทาง

เปิดอ่าน 11,456 ครั้ง
อยากหน้าเด็ก สดใส! สธ.ชวนนั่ง"สมาธิ" ยาอายุวัฒนะสุขภาพกายและใจ
อยากหน้าเด็ก สดใส! สธ.ชวนนั่ง"สมาธิ" ยาอายุวัฒนะสุขภาพกายและใจ

เปิดอ่าน 8,993 ครั้ง
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้

เปิดอ่าน 25,864 ครั้ง
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?
ใบบัว มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้าง?

เปิดอ่าน 18,776 ครั้ง
โรคของเส้นผม ขน และเล็บ
โรคของเส้นผม ขน และเล็บ

เปิดอ่าน 8,896 ครั้ง
อิ่มอร่อย หลับสบาย
อิ่มอร่อย หลับสบาย

เปิดอ่าน 7,283 ครั้ง
"กูเกิ้ล"ผุดนวัตกรรม แว่นเสมือนจริง-รถอัตโนมัติ!
"กูเกิ้ล"ผุดนวัตกรรม แว่นเสมือนจริง-รถอัตโนมัติ!

เปิดอ่าน 11,409 ครั้ง
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)

เปิดอ่าน 11,995 ครั้ง
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"
"จินตนาการ" สำคัญกว่า "ความรู้"

เปิดอ่าน 10,333 ครั้ง
เคล็ดลับความรักผูกพันของ 3 ครอบครัว
เคล็ดลับความรักผูกพันของ 3 ครอบครัว

เปิดอ่าน 16,021 ครั้ง
คลอด ‘เกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ’ แก้ปม..ร้างผู้บริหาร 7 พันตำแหน่ง ทางออกสุดท้าย..ของ ก.ค.ศ.?
คลอด ‘เกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ’ แก้ปม..ร้างผู้บริหาร 7 พันตำแหน่ง ทางออกสุดท้าย..ของ ก.ค.ศ.?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,964 ครั้ง
รู้ไว้ใช้ว่า!! สรรพคุณ 12 อย่างของ "วิคส์ วาโปรับ"
รู้ไว้ใช้ว่า!! สรรพคุณ 12 อย่างของ "วิคส์ วาโปรับ"

เปิดอ่าน 25,496 ครั้ง
กฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำฯ ฉบับที่ 2 (2555)

เปิดอ่าน 23,855 ครั้ง
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา
รวมประกาศเกี่ยวกับการศึกษา

เปิดอ่าน 511 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลข
เทคนิคการคูณเลข

เปิดอ่าน 15,573 ครั้ง
ปรับโหงวเฮ้ง เสริมทรัพย์ เสริมบารมี
ปรับโหงวเฮ้ง เสริมทรัพย์ เสริมบารมี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ