ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ปฐมวัยตา

ชื่อเรื่อง การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์

ปฐมวัยตามแนวทางโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สำหรับครูปฐมวัย

ด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และวิธีเสริมพลังครู (Empowered

Development Approach)

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวปริชมน กาลพัฒน์

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าเพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยตามแนวทางโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สำหรับครูปฐมวัยด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และวิธีเสริมพลังครู (Empowered Development Approach) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยที่มีต่อเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching) และวิธีเสริมพลังครู(Empowered Development Approach) 3) เพื่อศึกษาความสามารถของเด็กปฐมวัยในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) จำนวน 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching) และวิธีเสริมพลังครู(Empowered Development Approach) กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีจำนวน 21 คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษาค้นคว้า จำนวน 1 คน ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าโดยสมัครใจ จำนวน 20 คน ได้แก่ ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 1 จำนวน 4 คน และครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 2 จำนวน 16 คน กลุ่มผู้ร่วมพัฒนา จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ครูปฐมวัยที่มีประสบการณ์ จำนวน 4 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 438 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 20 คน และนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 418 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบบันทึก และแบบประเมิน การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สำหรับครูปฐมวัยด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และวิธีเสริมพลังครู (Empowered Development Approach) ในวงรอบที่ 1 โดยใช้ กลยุทธ์ในการพัฒนา 3 กลยุทธ์ คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และ

วิธีเสริมพลังครู (Empowered Development Approach) ซึ่งสรุปผลการศึกษาทั้ง 2 วงรอบ ได้ดังนี้

1. ผลการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยรูปแบบวัฏจักรวิจัยตามแนวทางโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”สำหรับ ครูปฐมวัยด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และวิธีเสริมพลังครู (Empowered Development Approach) ดังนี้

1.1 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนทั้ง 20 คน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยรูปแบบวัฏจักรวิจัยตามแนวทางโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ดังจะเห็นได้จากคะแนนทดสอบหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกคนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้ง 20 คน และความพึงพอใจที่มีต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59) แสดงว่า กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนช่วยให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยตามแนวทางโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

1.2 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนทั้ง 20 คน สามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดสู่ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยรูปแบบวัฏจักรวิจัย มีความเหมาะสมของแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยของกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.58)

1.3 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนทั้ง 20 คน มีพฤติกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยรูปแบบวัฏจักรวิจัย ของกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ( = 4.50) ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยรูปแบบวัฏจักรวิจัยได้ครบทั้ง 6 ขั้นตอน และจากการสังเกตพฤติกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยรูปแบบวัฏจักรวิจัย กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีการปฏิบัติในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 100

1.4 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนทั้ง 20 คน สามารถเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยรูปแบบวัฏจักรวิจัยได้ พบว่า ผลการประเมินการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย รูปแบบวัฏจักรวิจัยของกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนทั้ง 20 คน โดยรวมเฉลี่ยทั้ง 2 วงรอบ อยู่ในระดับดี ( = 4.49)

2. ความพึงพอใจของครูปฐมวัยที่มีต่อเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching)และวิธีเสริมพลังครู (Empowered Development Approach) พบว่า ความพึงพอใจของของครูปฐมวัยที่มีต่อการนิเทศด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และวิธีเสริมพลังครู (Empowered Development Approach) โดยรวมเฉลี่ยทั้ง 2 วงรอบ โดยรวมเฉลี่ยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70)

3. ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยรูปแบบวัฏจักรวิจัย พบว่า ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์รูปแบบวัฏจักรวิจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( = 2.54)

สรุปผลการพัฒนาทั้ง 2 วงรอบ ผลปรากฏว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทั้ง 20 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยตามแนวทางโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดสู่ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยรูปแบบวัฏจักรวิจัยสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดสู่ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยรูปแบบวัฏจักรวิจัย และครูปฐมวัยกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทั้ง 20 คน สามารถเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยรูปแบบวัฏจักรวิจัยตามแนวทางโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ได้โดยบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาได้เป็นอย่างดี เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 โรงเรียน จำนวน 418 คน มีความสุข ความสนุก ความเพลิดเพลิน ความกระตือรือร้นสนุกสนานกับการเรียนรู้ เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถคิดอย่างเป็นเหตุ เป็นผล เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเด็กปฐมวัยสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์รูปแบบ วัฏจักรวิจัยได้ และในการพัฒนาครั้งที่กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทั้ง 20 คน จำนวน 20 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มีผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยฉบับจริงเพื่อยื่นขอรับตราพระราชทานและคงสภาพความเป็น “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทันตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

โพสต์โดย ืning ning : [4 พ.ค. 2560 เวลา 04:01 น.]
อ่าน [2242] ไอพี : 101.51.7.145
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 36,919 ครั้ง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง

เปิดอ่าน 14,699 ครั้ง
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว

เปิดอ่าน 13,135 ครั้ง
รายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 33,672 ครั้ง
ซื้อรถปี 2559 ราคาแพงขึ้นเท่าไหร่ คลิกอ่าน?
ซื้อรถปี 2559 ราคาแพงขึ้นเท่าไหร่ คลิกอ่าน?

เปิดอ่าน 14,405 ครั้ง
คลิปข่าว สพฐ. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2564
คลิปข่าว สพฐ. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2564

เปิดอ่าน 10,140 ครั้ง
ชำแหละ"กล้องสปาย"สู่ขบวนการทุจริตสอบแพทย์
ชำแหละ"กล้องสปาย"สู่ขบวนการทุจริตสอบแพทย์

เปิดอ่าน 12,292 ครั้ง
พัฒนาทักษะสมองอย่างไรให้เป็นคนที่สำเร็จในอนาคต
พัฒนาทักษะสมองอย่างไรให้เป็นคนที่สำเร็จในอนาคต

เปิดอ่าน 15,029 ครั้ง
อาหารอันตรายขณะท้องว่าง
อาหารอันตรายขณะท้องว่าง

เปิดอ่าน 33,718 ครั้ง
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)
เอกภพสัมพัทธ์ (Relative Universe)

เปิดอ่าน 11,844 ครั้ง
"อ้วน" กับ 7 เรื่องน่ารู้ น้ำหนักลดเร็วในช่วงแรกแต่ต่อไปทำไมไม่ลด
"อ้วน" กับ 7 เรื่องน่ารู้ น้ำหนักลดเร็วในช่วงแรกแต่ต่อไปทำไมไม่ลด

เปิดอ่าน 56,549 ครั้ง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เปิดอ่าน 75,150 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด

เปิดอ่าน 8,820 ครั้ง
31 คุณสมบัติของคนประสบความสำเร็จ ที่อยากแชร์ให้โลกรู้
31 คุณสมบัติของคนประสบความสำเร็จ ที่อยากแชร์ให้โลกรู้

เปิดอ่าน 12,834 ครั้ง
สูตรอาหารแก้ท้องผูก
สูตรอาหารแก้ท้องผูก

เปิดอ่าน 10,624 ครั้ง
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 46,202 ครั้ง
สนามไฟฟ้า (electric field)
สนามไฟฟ้า (electric field)

เปิดอ่าน 11,029 ครั้ง
การศึกษาไทยหลายเรื่องคงต้องพึ่ง ม. 44 จริงๆ
การศึกษาไทยหลายเรื่องคงต้องพึ่ง ม. 44 จริงๆ

เปิดอ่าน 20,681 ครั้ง
ยุบ สพฐ. จัดตั้งของใหม่ คิดกันดีแล้วเหรอ?? ไม่เหนื่อยต่อการพายเรือในอ่างหรือ?!
ยุบ สพฐ. จัดตั้งของใหม่ คิดกันดีแล้วเหรอ?? ไม่เหนื่อยต่อการพายเรือในอ่างหรือ?!

เปิดอ่าน 12,711 ครั้ง
คืนผิวหน้าสวยด้วยฟักทอง
คืนผิวหน้าสวยด้วยฟักทอง

เปิดอ่าน 6,553 ครั้ง
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ