ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา

ผู้ศึกษาค้นคว้า สุรินทร์ เพ็ชรนิล

สถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการปฏิบัติ และความต้องการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 2) เพื่อประเมินผลการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 3) เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 243 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 243 คนครู จำนวน 49 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 548 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 2) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เรื่อง แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 3) แบบบันทึกการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

สรุปผลการประเมิน

1. การศึกษาสภาพการปฏิบัติ และความต้องการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ภาพรวมสภาพปฏิบัติ ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน พบว่า ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสรุปผลสภาพการปฏิบัติและความต้องการ พัฒนาแต่ละด้าน ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้

1.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สภาพปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง

1.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก

1.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก

1.4 ด้านการป้องกันและการแก้ไข ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง

1.5 ด้านการส่งต่อ ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง

2. การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา พบว่า สภาพปฏิบัติและความต้องการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้ประเมินโครงการใช้วิธีสนทนากลุ่ม เพื่อให้มีการระดมความคิด การแสดง ความคิดเห็นที่หลากหลาย ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาจากผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการประเมินผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการเลือกประเด็นที่ต้องการพัฒนา และประเมินผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการนิเทศติดตามผล ดังนี้

2.1 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากประเด็นที่เลือกพัฒนาตามองค์ประกอบ 5 ด้าน

2.1.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า สภาพปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ประเมินโครงการได้ร่วมกันเลือกประเด็นที่มีสภาพการปฏิบัติน้อยที่สุด และความต้องการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ การจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีความสมบูรณ์

2.1.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ผู้ประเมินโครงการได้ร่วมกันเลือกประเด็นที่มีสภาพการปฏิบัติน้อยที่สุด และมีความต้องการพัฒนามากที่สุด คือ การนำผลการคัดกรองมาพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน

2.1.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ผู้ประเมินโครงการได้ร่วมกันเลือกประเด็นที่มีสภาพการปฏิบัติน้อยที่สุด และมีความต้องการพัฒนามากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมคิดในการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนของนักเรียน

2.1.4 ด้านการป้องกันและการแก้ไข ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ประเมินโครงการได้ร่วมกันเลือกประเด็นที่มีสภาพการปฏิบัติน้อยที่สุดและมีความต้องการพัฒนามากที่สุดดือ การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและความร่วมมือจากครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน

2.15 ด้านการส่งต่อ ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ประเมินโครงการ ได้ร่วมกันเลือกประเด็นที่มีสภาพการปฏิบัติน้อยที่สุด และมีความต้องการพัฒนามากที่สุด คือ การประสานงานกับครูช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียน เช่น ครูแนะแนว ครูฝ่ายกิจการนักเรียน

2.2 ประเมินผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการนิเทศติดตามผล พบว่า ผลการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

โพสต์โดย พัฒตา : [9 พ.ค. 2560 เวลา 16:48 น.]
อ่าน [1981] ไอพี : 1.47.139.17
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ