ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม

จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559

ชื่อผู้วิจัย นางกาญจนา ฮวดศรี

ปีที่รายงาน 2560

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม และความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งเมื่อได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการและทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่า กระบวนการและวิธีการประเมินโครงการตลอดจนขั้นตอนการประเมินโดย สอดคล้องกับการปฏิบัติงานโครงการตามโครงสร้าง SEAT ซึ่งเป็นหลักการบริหารงานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม คือ ด้านบริบท (Context Evaluation) สอดคล้องกับด้านสภาพแวดล้อม (E= Environment) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) สอดคล้องกับเครื่องมือดำเนินการ (T=Tools) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน (A =Activities) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) สอดคล้องกับนักเรียน (S = Students) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมจังหวัดนครสวรรค์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 69 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้แบ่งออกเป็น 5 ชุด ประกอบด้วย แบบสอบถามผู้อำนวยการสถานศึกษา แบบสอบถามครูผู้รับผิดชอบโครงการ แบบสอบถามครูผู้สอนโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และแบบกรอกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมประจำปีการศึกษา 2558 และประจำปีการศึกษา 2559 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ยังใช้การวิเคราะห์เนื้อหาประกอบด้วย

ผลการประเมินในครั้งนี้ทำให้ทราบถึง ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 และได้พบประเด็นที่สำคัญที่ผู้ประเมินขอนำเสนอการอภิปรายผลซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 ของผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

เมื่อพิจาณาด้านผลผลิตเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสามารถร่วมกิจกรรมกับนักเรียนปกติได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก มีการจัดให้นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกตามความต้องการจำเป็นพิเศษ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ในด้านทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีความต้องการจำเป็นพิเศษ มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย และกล้าแสดงออกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 ของครูผู้รับผิดชอบโครงการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

เมื่อพิจาณาด้านผลผลิตเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสามารถร่วมกิจกรรมกับนักเรียนปกติได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา มีการจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก

3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 ของครูผู้สอน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และด้านปัจจัยเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาด้านบริบทเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป้าหมายการปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดสามารถปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก รองลงมา โรงเรียนกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามแผนการจัดการเรียนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก รองลงมา วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก และมีการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและระบบการให้บริการที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก

4. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาด้านผลผลิตเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนกับนักเรียนปกติทุกกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก รองลงมานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับนักเรียนปกติได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก รองลงมานักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกตามความต้องการจำเป็นพิเศษ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดนครสวรรค์ จากการติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2559 มากกว่าปีการศึกษา 2558 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามลำดับ

6. ข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านบริบท รัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาและความต้องการจำเป็นของนักเรียน รองลงมา คือ ด้านผลผลิต นักเรียนปกติบางคนยังไม่ให้การยอมรับในตัวนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และ ด้านปัจจัยเบื้องต้น สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการอื่นใดทางการศึกษา ยังให้บริการได้ไม่ทั่วถึง

7. ข้อเสนอแนะของครูผู้รับผิดชอบโครงการ ต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านผลผลิต ควรให้โอกาสนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา รองลงมาด้านปัจจัยเบื้องต้น ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน บางส่วนขาดเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วม และด้านกระบวนการ ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูทุกคนภายในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

8. ข้อเสนอแนะของครูผู้สอน ต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านบริบท ผู้ปกครองส่วนหนึ่งไม่ยอมรับความบกพร่องของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการศึกษาตามความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียนได้ รองลงมา ด้านผลผลิต นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษควรได้รับการส่งต่อไปยังหน่วยงานเฉพาะทาง และด้านปัจจัยเบื้องต้น ควรมีการจัดทำหลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อช่วยเหลือทางการศึกษา

9. ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 1. ควรมีการจัดโครงการส่งเสริมแกนนำจัดการเรียนร่วมอย่างต่อเนื่อง 2. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างสม่ำเสมอ 3. ควรมีการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย japsila : [6 มิ.ย. 2560 เวลา 12:17 น.]
อ่าน [2633] ไอพี : 101.51.143.247
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,810 ครั้ง
7 รายชื่อ นวนิยายเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ 2552
7 รายชื่อ นวนิยายเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ 2552

เปิดอ่าน 14,981 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"

เปิดอ่าน 14,555 ครั้ง
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย
สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย

เปิดอ่าน 14,194 ครั้ง
มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาบางกรณีให้ ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษ
มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาบางกรณีให้ ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษ

เปิดอ่าน 9,478 ครั้ง
เตือนปั่นจักรยานหนักกระเทือน จนเป็นเหตุให้ "นกเขาไม่ขันได้"
เตือนปั่นจักรยานหนักกระเทือน จนเป็นเหตุให้ "นกเขาไม่ขันได้"

เปิดอ่าน 74,238 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ฉบับปรับปรุง)
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ฉบับปรับปรุง)

เปิดอ่าน 24,036 ครั้ง
เมฆสีรุ้ง
เมฆสีรุ้ง

เปิดอ่าน 23,473 ครั้ง
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่
ทำไมดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือตอนเย็นจึงดูดวงใหญ่

เปิดอ่าน 9,248 ครั้ง
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เปิดอ่าน 16,231 ครั้ง
ความหมายตามลายมือ
ความหมายตามลายมือ

เปิดอ่าน 18,666 ครั้ง
โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์
โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์

เปิดอ่าน 67,913 ครั้ง
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 17,529 ครั้ง
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น

เปิดอ่าน 5,929 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่5
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่5

เปิดอ่าน 8,827 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา...สังคมได้อะไร ?
ปฏิรูปการศึกษา...สังคมได้อะไร ?

เปิดอ่าน 116,513 ครั้ง
ขอให้หายไวๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร
ขอให้หายไวๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร
เปิดอ่าน 10,112 ครั้ง
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล
12 เรื่องน่ารู้ การถ่ายภาพ ด้วยกล้องดิจิตอล
เปิดอ่าน 10,055 ครั้ง
น้ำเพื่อสุขภาพ
น้ำเพื่อสุขภาพ
เปิดอ่าน 18,817 ครั้ง
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ
ปลูกต้นไม้เหมาะกับทิศ
เปิดอ่าน 15,025 ครั้ง
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ