ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานเกษตร) เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยใช้รูปแบบการเรียน

การสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา นางหทัยทิพย์ สมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.พนมพร สารสิทธิยศ

โรงเรียน โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

การเรียนรู้ในปัจจุบันได้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุดโดยให้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อหาคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชา

ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธี

หาค่าสัมประสิทธิ์ของการกระจาย (Coefficient of Variation) 4) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการเรียนรู้รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชา

ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2559 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ จำนวน 8 ชุด 2) แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ จำนวน 18 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 60 ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง .60-1.00 ค่าความยากอยู่ระหว่าง .33-.72 ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .29-.60 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test แบบ Dependent Sample

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(งานเกษตร) เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ

ของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 86.89/85.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรู้รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การขยาย

พันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ มีคะแนนเฉลี่ย

ต่อคนเท่ากับ 51.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ซึ่งแตกต่างจากคะแนนก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. คุณภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 3.12 หมายความว่าคุณภาพการสอนอยู่ในระดับ

ดีเยี่ยม

4. ประสิทธิผลของการเรียนรู้รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.75 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้า

ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 75

5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียน และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา และด้านการวัดและประเมินผล

โดยสรุป การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา ง23101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครั้งนี้มีจุดเด่น คือ การให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นกลุ่มขนาดเล็ก

โดยทุกคนมีโอกาสได้ปฏิบัติ เกิดทักษะการทำงานทุกคนช่วยเหลือกันและกัน นักเรียนได้เรียนรู้

และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว ส่วนจุดด้อย คือ นักเรียนยังขาดความสามารถในการสืบค้น

ทางอินเทอร์เน็ต

โพสต์โดย พนมพร สารสิทธิยศ : [13 มิ.ย. 2560 เวลา 16:20 น.]
อ่าน [1584] ไอพี : 202.29.52.12
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ