ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม

การเรียนรู้โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง

ผู้รายงาน นายพงศ์พันธ์ เจริญผล

สังกัด โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 2) ประเมินด้านปัจจัยของโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 3) ประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครู และนักเรียนโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2559 จำนวน 366 คน มีรายละเอียดดังนี้ ครู ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 75 คน นักเรียน ได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง Krejcie และ Morgan โดยใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 291 คนเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ของลิเคอร์ท (Likert) จำนวน 4 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสมองกล สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมิน

1. ผลการประเมินด้านบริบทโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม การเรียนรู้โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง เกี่ยวกับเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และความต้องการจำเป็นของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีความสอดคล้องมากที่สุด คือ ความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับความมุ่งหมายของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และประเด็นที่มีความสอดคล้องน้อยที่สุดคือ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ./สพม. เขต 7

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยของโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง เกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีความเหมาะสมเพียงพอมากที่สุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ รองลงมาคือ การวางแผนการดำเนินงานมีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่ปฏิบัติ และประเด็นที่มีความเหมาะสมเพียงพอน้อยที่สุดคือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมเพียงพอ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง เกี่ยวกับเกี่ยวกับความชัดเจนและประสิทธิภาพของกระบวนการวางแผน การดำเนินการ การควบคุม กำกับ ติดตาม การประเมินผล และการสรุปผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าประเด็นที่มีความชัดเจนและประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด รองลงมาคือ การจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้บรรลุความต้องการ และประเด็นที่มีความชัดเจนและประสิทธิภาพน้อยที่สุด คือ การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและรวบรวมข้อมูลบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

4. การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ด้านผลผลิต

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง เกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าประเด็นที่มีคุณภาพการดำเนินโครงการมากที่สุด คือ ได้แก่ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรียนสามารถนำมาประยุกต์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ รองลงมาคือ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมส่งผลให้ครูและนักเรียนมีความสดชื่น ผ่อนคลาย เกิดความคิดสร้างสรรค์ และประเด็นที่มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพน้อยที่สุด คือ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโรงเรียนส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียน

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การปรับปรุงสวนน้ำตกสร้างบรรยากาศและความสวยงามให้กับโรงเรียน รองลงมาคือ อาคารเรียน/ห้องเรียนมีความมั่นคง ปลอดภัยใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ อาคารเรียน/ห้องเรียน/อาคารประกอบมีความสะอาดใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

โพสต์โดย พงศ์พันธ์ เจริญผล : [24 มิ.ย. 2560 เวลา 19:42 น.]
อ่าน [2557] ไอพี : 203.172.221.49
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 2,820 ครั้ง
 ไขมันในเลือดสูง ให้กินกระเทียมสด และ หอมหัวใหญ่ จริงหรือ ?
ไขมันในเลือดสูง ให้กินกระเทียมสด และ หอมหัวใหญ่ จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 17,885 ครั้ง
เปิดรายการ "ราคากลาง" ซ่อมรถหลังน้ำท่วม ป้องกันถูกเอาเปรียบ
เปิดรายการ "ราคากลาง" ซ่อมรถหลังน้ำท่วม ป้องกันถูกเอาเปรียบ

เปิดอ่าน 10,145 ครั้ง
กำจัดเซลลูไลท์ กำจัดผิวเปลือกส้ม
กำจัดเซลลูไลท์ กำจัดผิวเปลือกส้ม

เปิดอ่าน 26,075 ครั้ง
Youtube เผย 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากสุดปี 2011
Youtube เผย 10 อันดับคลิปที่มีผู้เข้าชมมากสุดปี 2011

เปิดอ่าน 10,125 ครั้ง
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต

เปิดอ่าน 139,923 ครั้ง
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน  หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?

เปิดอ่าน 9,527 ครั้ง
ทำยาเม็ดกินก่อความรัก ไปสร้างปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในสมอง
ทำยาเม็ดกินก่อความรัก ไปสร้างปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในสมอง

เปิดอ่าน 4,027 ครั้ง
7 สาเหตุนอนไม่หลับและเคล็ดลับแก้ไข
7 สาเหตุนอนไม่หลับและเคล็ดลับแก้ไข

เปิดอ่าน 31,415 ครั้ง
ปลิงหรือทากกัด
ปลิงหรือทากกัด

เปิดอ่าน 58,496 ครั้ง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เปิดอ่าน 9,597 ครั้ง
เข้าใจธรรมชาติของเด็ก มิติใหม่ครูไทยยุคดิจิตอล
เข้าใจธรรมชาติของเด็ก มิติใหม่ครูไทยยุคดิจิตอล

เปิดอ่าน 11,466 ครั้ง
ดูให้รู้ : โรงเรียนสร้างเด็กสุดยอดผู้นำ
ดูให้รู้ : โรงเรียนสร้างเด็กสุดยอดผู้นำ

เปิดอ่าน 10,075 ครั้ง
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)

เปิดอ่าน 44,512 ครั้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง
สูตรทำมะนาวดองน้ำผึ้ง

เปิดอ่าน 12,938 ครั้ง
อาหารมงคลรับปีใหม่-สมุนไพรไล่หนาว
อาหารมงคลรับปีใหม่-สมุนไพรไล่หนาว

เปิดอ่าน 12,169 ครั้ง
7 Thinking method to be genius วิธีคิดอย่างคนเก่ง
7 Thinking method to be genius วิธีคิดอย่างคนเก่ง
เปิดอ่าน 35,201 ครั้ง
วันครู ประวัติวันครู ความเป็นมาวันครู ความหมายวันครู การจัดงานวันครู คำปฏิญาณตนของครู
วันครู ประวัติวันครู ความเป็นมาวันครู ความหมายวันครู การจัดงานวันครู คำปฏิญาณตนของครู
เปิดอ่าน 12,789 ครั้ง
ชมคลิปยอดฮิต"เด็กพี่สาวร้องไห้โฮ ไม่อยากให้น้อง"โต"
ชมคลิปยอดฮิต"เด็กพี่สาวร้องไห้โฮ ไม่อยากให้น้อง"โต"
เปิดอ่าน 7,121 ครั้ง
7 วิธี ใช้เงินอย่างประหยัดเมื่อไปเรียนต่างประเทศ
7 วิธี ใช้เงินอย่างประหยัดเมื่อไปเรียนต่างประเทศ
เปิดอ่าน 10,993 ครั้ง
ชมคลิป เลขาฯกพฐ.เผยผลคัดเลือก ผอ.และรอง ผอ.โรงเรียนและการสอบครูผู้ช่วยกรณีเศษ
ชมคลิป เลขาฯกพฐ.เผยผลคัดเลือก ผอ.และรอง ผอ.โรงเรียนและการสอบครูผู้ช่วยกรณีเศษ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ