ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อำเภอหนอง

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ด้านปัจจัยส่วนบุคคลและคนรอบข้าง

2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย

การอาชีพหนองหาน ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 3) เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ด้านปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาของผู้สมัครเข้าศึกษาที่มี เพศ สาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา คะแนน

เฉลี่ยสะสมก่อนเข้าศึกษา อาชีพผู้ปกครอง และรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน

4) เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย

การอาชีพหนองหาน ด้านปัจจัยส่วนบุคคลและคนรอบข้างของผู้สมัครเข้าศึกษาที่มี เพศ สาขาวิชา

ที่สมัครเข้าศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนเข้าศึกษา อาชีพผู้ปกครอง และรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน 5) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและคนรอบข้างกับปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย

การอาชีพหนองหาน 6) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและคนรอบข้าง ด้านความต้องการ

และความสามารถส่วนบุคคล ด้านความคาดหวังในอนาคต และด้านครอบครัวและคนรอบข้าง

ที่มีผลต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และ 7) สร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาจากปัจจัยส่วนบุคคลและคนรอบข้าง ด้านความต้องการและความสามารถส่วนบุคคล

ด้านความคาดหวังในอนาคต และด้านครอบครัวและคนรอบข้าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 238 คน

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติทดสอบใช้ t-test (Independent Sample t-test) F-test (ANOVA และ MANOVA) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)

และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว่า

1. นักเรียนที่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ในปีการศึกษา 2559 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเป็น

ส่วนใหญ่ คะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนเข้าศึกษาอยู่ระหว่าง 2.00 – 2.50 ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกร และรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครอง 10,001 – 20,000 บาท

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย

การอาชีพหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้านปัจจัยส่วนบุคคลและคนรอบข้าง

โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับได้ดังนี้ ด้านครอบครัวและคนรอบข้าง ด้านความคาดหวังในอนาคต และด้านความต้องการและความสามารถส่วนบุคคล

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัย

การอาชีพหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้ดังนี้ ด้านการประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษา ด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน และด้านคุณภาพและชื่อเสียงของสถานศึกษา

4. ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ด้านปัจจัยส่วนบุคคลและคนรอบข้าง

ของนักเรียนที่มี เพศ สาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา และคะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนเข้าศึกษาแตกต่างกัน

มีระดับการตัดสินใจด้านปัจจัยส่วนบุคคลและคนรอบข้างแตกต่างกัน

5. ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาของนักเรียนที่มี เพศ สาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนเข้าศึกษาแตกต่างกัน

มีระดับการตัดสินใจด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาแตกต่างกัน

6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านปัจจัยส่วนบุคคลและคนรอบข้าง ด้านความต้องการและความสามารถส่วนบุคคล ด้านความคาดหวัง

ในอนาคต และด้านครอบครัวและคนรอบข้าง มีความสัมพันธ์ทางบวกและมีผลกระทบต่อปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยรวม

โพสต์โดย ชัชวาลย์ : [26 มิ.ย. 2560 เวลา 16:28 น.]
อ่าน [2507] ไอพี : 180.183.17.203
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,530 ครั้ง
โหมดสี
โหมดสี

เปิดอ่าน 36,891 ครั้ง
กินแอปเปิ้ล ลดไข้
กินแอปเปิ้ล ลดไข้

เปิดอ่าน 15,684 ครั้ง
ชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากของโลก
ชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากของโลก

เปิดอ่าน 11,439 ครั้ง
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
ทำอย่างไรให้ลูกมีความจำดี : ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 12,174 ครั้ง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง
คิดเอาเองว่าเครียด ร้ายหนักกว่าเครียดจริง

เปิดอ่าน 10,215 ครั้ง
หญิงไทยอายุต่ำกว่า 40 ปีเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 33.4 สูงกว่าหญิงมะกัน
หญิงไทยอายุต่ำกว่า 40 ปีเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 33.4 สูงกว่าหญิงมะกัน

เปิดอ่าน 2,306 ครั้ง
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี
เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานดี

เปิดอ่าน 13,790 ครั้ง
ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสักคำ?! ประกันชีวิตอาวุโส...เรื่องที่ต้องรู้ แต่ไม่ได้บอก
ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสักคำ?! ประกันชีวิตอาวุโส...เรื่องที่ต้องรู้ แต่ไม่ได้บอก

เปิดอ่าน 14,782 ครั้ง
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย
เรียนอะไร ได้ค่าตอบแทนสูงสุด ต้องคลิกมาอ่านนี่เลย

เปิดอ่าน 8,033 ครั้ง
ฟีฟ่า จับมือ กูเกิล เปิดเว็บเอาใจคอบอล
ฟีฟ่า จับมือ กูเกิล เปิดเว็บเอาใจคอบอล

เปิดอ่าน 33,076 ครั้ง
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"
ทำไมพระเรียกผู้หญิงว่า "สีกา"

เปิดอ่าน 30,277 ครั้ง
ศึกสายเลือด ศธ. : เกมชิงอำนาจที่มีแต่ “ผู้แพ้”?? ผู้เขียน จุไรรัตน์ พงศาภิชาติ
ศึกสายเลือด ศธ. : เกมชิงอำนาจที่มีแต่ “ผู้แพ้”?? ผู้เขียน จุไรรัตน์ พงศาภิชาติ

เปิดอ่าน 7,109 ครั้ง
เข้าใจนวัตกรรม การศึกษาฟินแลนด์
เข้าใจนวัตกรรม การศึกษาฟินแลนด์

เปิดอ่าน 32,857 ครั้ง
วิธีทำกระทง
วิธีทำกระทง

เปิดอ่าน 23,156 ครั้ง
การวัดความกดอากาศ
การวัดความกดอากาศ

เปิดอ่าน 28,449 ครั้ง
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
เปิดอ่าน 14,269 ครั้ง
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ
เปิดอ่าน 9,640 ครั้ง
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
ราชภัฏมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
เปิดอ่าน 12,206 ครั้ง
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท
เทคนิคใหม่จากสิงคโปร์ทำภาพสีไม่ใช้หมึกคมชัดกว่าเลเซอร์เจ็ท
เปิดอ่าน 22,388 ครั้ง
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา
ความลี้ลับของ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ