ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทสรุปผู้บริหาร รายงานโครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ โรงเ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานโครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2559

ผู้รายงาน นายจักรพงษ์ ใจปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

..................................................................................................................................

รายงานโครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีวัตถุประสงค์ของการรายงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และรายงานความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 3 คน ข้าราชการครู จำนวน 78 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานจำนวน 3 คน รวม 84 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการรายงานสรุปได้ดังนี้

1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มประชากรต่อผลการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ปีการศึกษา 2559 มีผลการดำเนินการด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.1 ด้านการดำเนินการด้านการจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ พบว่าโรงเรียนมีการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์สภาพแวด ลอมของสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถานศึกษาในปีการศึกษา 2559 โดยสรุปผลารดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยจัดทำเป็นแผนภูมิก้างปลาของแต่ละกลุ่มงานเพื่อสะท้อนถึงปัญหาและกำหนดกรอบวิธีการแก้ปัญหา มีการประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนโดยใช้เป็นกรอบวงเงินที่จะใช้จ่ายในแต่ละปี และนำผลการประกันคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นตัวกำหนดกลยุทธหลักของสถานศึกษา จากนั้นจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559 –2562 โดยจัดสรรงบประมาณใหกับกลุ่มงานภายในสถานศึกษาอย่างเหมาะสม โดยการมีส่วนร่วมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนแล้วเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา

1.2 ด้านการดำเนินการด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการใชจายงบประมาณตามที่ไดรับจัดสรรจากต้นสังกัดพบว่า คณะกรรมการแผนงานและงบประมาณมีการประชุมหารือ และนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีที่ผ่านมาว่ามีจุดควรพัฒนาอย่างไร ซึ่งได้ข้อสรุปเบื้องต้น เห็นควรให้ทดลองนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาช่วยในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ICT เพื่อการบริหารจัดการในโรงเรียน ขึ้นมา เพื่อเป็นคณะทำงานในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจะใช้ในงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยฝ่ายบริหารโรงเรียนให้การสนับสนุน และนำคณะกรรมการดำเนินงาน ไปศึกษาดูงานด้าน ICT เพื่อหารูปแบบและแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม จากนั้นจึงประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อ วางแผนพัฒนาโปรแกรม เมื่อได้โปรแกรมบริหารจัดการแผนงานงบประมาณของโรงเรียนแล้วจึงจัดอบรมเพื่อนำเสนอวิธีใช้งานโปรแกรมฯ จำแนกตามกลุ่มผู้ใช้งาน แล้วจึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามขั้นตอน โดยใช้โปรแกรมบริหารแผนงานและงบประมาณจน ได้แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 ของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน

1.3 ด้านการดำเนินการด้านการอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรพบว่ามีการประชุมชี้แจงผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ถึงขั้นตอนวิธีการขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณและอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ โดย ครูและเจ้าหน้าที่สำนักงานใช้โปรแกรมระบบควบคุมงบประมาณในการเสนอขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ และผู้บริหาร ใช้โปรแกรม อนุมัติใช้งบประมาณตามแผน ในการอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ครูและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เสนอขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณตามที่จัดสรรไว้ในแผนปฏิบัติการ โดย ใช้โปรแกรมระบบควบคุมงบประมาณ และ ฝ่ายบริหารอนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ โดยใช้โปรแกรมอนุมัติ ใช้งบประมาณตามขั้นตอน อย่างเป็นระบบ

1.4 ด้านการดำเนินการด้านการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณพบว่าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณของโรงเรียนจะดำเนินการตามปฏิทินแผนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ในช่วงของการเขียนโครงการโดยใช้โปรแกรม Google calendar เป็นตัวกำหนดช่วงเวลาของการดำเนินการ และสร้างเป็นปฏิทินการดำเนินงานของโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา แสดงไว้ที่เว็บไซด์ของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาโดยครูผู้รับผิดชอบโครงการจะเสนอขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณของงาน/โครงการ/กิจกรรมตามช่วงเวลาในปฏิทินงานที่กำหนด ซึ่ง โปรแกรม Google calendar จะทำการแจ้งเตือนครูผู้รับผิดชอบโครงการล่วงหน้าก่อนการดำเนินงานงาน/โครงการ/กิจกรรม ช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบช่วงเวลาที่จะดำเนินการงาน/โครงการ/กิจกรรม และสามารถขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณได้ทันเวลา ส่วนการเปลี่ยนแปลงงบประมาณเมื่อมีเหตุที่จำเป็นหรือเพื่อความเหมาะสมของสถานการณ์ จะดำเนินการผ่านโปรแกรม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซึ่งจะส่งคำขอเปลี่ยนแปลง ต่อให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

1.5 ด้านการดำเนินการด้านการรายงานผลการเบิกจายงบประมาณพบว่าโรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย ช่วงเวลาในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อการดำเนินการ งาน/โครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นลง โดยใช้รูปแบบการรายงานแบบเอกสารรายงาน และการรายงานในโปรแกรม รายงานผลการใช้งบประมาณ ซึ่งจะแสดงผลการเบิกจ่ายเป็นร้อยละของงบประมาณที่ใช้ ต่องบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานเป็นผู้เก็บรวบรวมเอกสารการรายงาน เพื่อตรวจสอบ และตรวจสอบการเบิกจ่ายผ่านโปรแกรม รายงานผลการใช้งบประมาณ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

1.6 ด้านการดำเนินการด้านการตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณพบว่า โรงเรียนมีการกำหนดแผนการติดตามการใช้งบประมาณและการรายงานการใช้งบประมาณ โดยกำหนดเป็น 2 ช่วงคือ ระหว่างดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม และเมื่อสิ้นสุดโครงการ และมีการสรุปรายงานผลในภาพรวมทุกภาคเรียน (ครึ่งปีงบประมาณ) โดยฝ่ายแผนงานดำเนินการติดตามและรายงานการใชงบประมาณตามแผนที่กำหนด โดยรวบรวมข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการและมีการตรวจสอบรายงานการใช้งบประมาณ ผ่านทางโปรแกรม รายงานผลการใช้งบประมาณ ซึ่งสามารถรายงานเป็นงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานเป็นกลุ่มงาน และรายงานเป็นภาพรวมของทั้งโรงเรียน

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มประชากรต่อผลการดำเนินงานโครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2559

2.1 สถานศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถานศึกษา (SWOT Analysis) ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษา ยุทธศาสตร์ และกลยุทธของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด พบว่าผลการรายงานภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

2.2 สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 ใหกับกลุ่มงานภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าผลการรายงานภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

2.3 สถานศึกษาจัดทำขอมูลสารสนเทศ ไดแก่แผนการจัดชั้นเรียน ขอมูลครูและบุคลากร ขอมูลผูเรียน ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานศึกษา เพื่อใชกำหนดเปาหมาย ผลผลิต พบว่าผลการรายงานภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

2.4 สถานศึกษาทบทวนประสิทธิภาพการใชจายตามแผนปฏิบัติการในปที่ผานมา เพื่อจัดทำประมาณการค่าใชจายป 2559 และคาใชจายลวงหนา 3 ป ที่สอดคลองกับประเด็นกลยุทธตามแผนพัฒนาการศึกษา พบว่าผลการรายงานภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

2.5 สถานศึกษาประมาณการและกำหนดวงเงินคาใชจายกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของแตละผลผลิต เพื่อกำหนดกรอบวงเงินที่ใชจายแตละป พบว่าผลการรายงานภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

2.6 สถานศึกษาวิเคราะหผลการประกันคุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายนอก กลยุทธของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบทบทวนภารกิจของสถานศึกษา พบว่าผลการรายงานภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

2.7 สถานศึกษาจัดทำและเสนอโครงการตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย พบว่าผลการรายงานภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

2.8 สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณตามโครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่าผลการรายงานภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

2.9 สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าผลการรายงานภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

2.10 สถานศึกษาอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ตามแผนการใชจายงบประมาณของงาน/โครงการที่กำหนดไวในแผนปฏิบัติการประจำป 2559 พบว่าผลการรายงานภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

2.11 ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สามารถตรวจสอบรายละเอียด รายการงบประมาณที่จำเปนตองขอเปลี่ยนแปลงได้ พบว่าผลการรายงานภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

2.12 สถานศึกษารายงานผลการเบิกจายงบประมาณของงาน/โครงการ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ พบว่าผลการรายงานภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

2.13 สถานศึกษารายงานผลการเบิกจายงบประมาณของงาน/โครงการเพื่อรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ พบว่าผลการรายงานภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

2.14 สถานศึกษาจัดทำสรุปผลการดำเนินการโครงการเทียบกับเป้าหมายโครงการที่ตั้งไว้ พบว่าผลการรายงานภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

2.15 สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานทุก สิ้นปงบประมาณ และรายงานให้หน่วยงานต้นสังกัด พบว่าผลการรายงานภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

3. การรายงานความพึงพอใจของ กลุ่มประชากรต่อผลการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาปีการศึกษา 2559 มีดังนี้

ผลการศึกษาความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของของสถานศึกษา โดย ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่สำนักงาน พบว่าระดับความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก โดยผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น นำเสนอปัญหาข้อเสนอแนะในการบริหารงบประมาณได้อย่างทั่วถึงมีส่วนร่วมในการกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา โปรแกรมบริหารงานแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับดำเนินงานสามารถใช้ประโยชน์จาก ในการกำกับการดำเนินงานต่าง ๆ ด้านแผนงานและงบประมาณ ได้ง่าย สะดวก อย่างรวดเร็ว ประหยัดการใช้งบประมาณในการทำเอกสาร (กระดาษ) ลดขั้นตอน และสามารถได้รับข้อมูลย้อน หรือตอบกลับได้ทันที ส่งผลให้ การดำเนินงานแผนงานและงบประมาณของโรงเรียน สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ

จากการรายงานโครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ทำให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นสภาพการดำเนินงานโครงการซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม และวางแผนการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 โรงเรียนควรพัฒนาแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ให้ชัดเจนและครอบคลุมเชื่อมโยงทุกระบในโรงเรียน

1.2 โรงเรียนควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการติดตามตรวจสอบและทบทวนการดำเนินงานตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการอยู่เสมอและรายงานอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน

1.3 โรงเรียนควรเน้นย้ำหรือกำหนดนโยบายการทำงานอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมาย มี

การทำงานเป็นทีม

1.4 โรงเรียนควรมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บสารสนเทศ ฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการเรียกใช้งานในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้

1.5 โรงเรียนควรมีการตรวจสอบฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

1.6 โรงเรียนควรมีการอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการทำงานด้านแผนงานและงบประมาณของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะในการรายงานครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการรายงานโครงการโครงการพัฒนางานแผนงานและงบประมาณ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถานศึกษาที่มีขนาดและบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการปรับปรุงพัฒนาโครงการต่อไป

2.2 ควรมีการรายงานโครงการในกลุ่มงานอื่นที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถสรุปรวบรวมข้อมูล ได้ครบทุกด้านของโรงเรียน อันจะส่งผลให้การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนได้อย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกด้าน ต่อไป

โพสต์โดย jakrapong7 : [30 มิ.ย. 2560 เวลา 14:40 น.]
อ่าน [2281] ไอพี : 101.109.195.222
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,827 ครั้ง
ประกันสังคมสิทธิที่คนวัยทำงานควรรู้ ประโยชน์ที่ได้คุณภาพชีวิตที่ไม่ควรมองข้าม
ประกันสังคมสิทธิที่คนวัยทำงานควรรู้ ประโยชน์ที่ได้คุณภาพชีวิตที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 13,540 ครั้ง
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน

เปิดอ่าน 17,515 ครั้ง
รู้หรือยัง? วันนี้ (1 ก.ค.58) ประเทศไทยเปลี่ยนเวลาให้ช้าลง 1 วินาที อย่างเป็นทางการแล้ว
รู้หรือยัง? วันนี้ (1 ก.ค.58) ประเทศไทยเปลี่ยนเวลาให้ช้าลง 1 วินาที อย่างเป็นทางการแล้ว

เปิดอ่าน 19,387 ครั้ง
การตัดแต่งต้นไม้
การตัดแต่งต้นไม้

เปิดอ่าน 4,645 ครั้ง
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น
รู้จัก The Big Five Domains เพื่อรู้จักวัยเรียนให้ดียิ่งขึ้น

เปิดอ่าน 9,363 ครั้ง
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้
หนี้สิน หนี้เสีย แก้ได้

เปิดอ่าน 19,952 ครั้ง
PHP Multi Elearning II
PHP Multi Elearning II

เปิดอ่าน 44,989 ครั้ง
ไมเคิลแองเจลโล (มีเกลันเจโล บัวนาร์โรตี)
ไมเคิลแองเจลโล (มีเกลันเจโล บัวนาร์โรตี)

เปิดอ่าน 24,475 ครั้ง
แบ่งชนชั้นโดยการศึกษา โดย วีรพงษ์ รามางกูร
แบ่งชนชั้นโดยการศึกษา โดย วีรพงษ์ รามางกูร

เปิดอ่าน 60,095 ครั้ง
คณิตศาสตร์ง่ายๆแต่แปลกดีแท้
คณิตศาสตร์ง่ายๆแต่แปลกดีแท้

เปิดอ่าน 20,205 ครั้ง
ภาพแบบ Bitmap
ภาพแบบ Bitmap

เปิดอ่าน 11,222 ครั้ง
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"
คลิปล้อเลียนวิถีชีวิตของคนไทย "เมื่อก่อน VS เดี๋ยวนี้"

เปิดอ่าน 7,404 ครั้ง
17 วิธี Refresh สุขภาพแบบฮอต ฮอต
17 วิธี Refresh สุขภาพแบบฮอต ฮอต

เปิดอ่าน 15,296 ครั้ง
เครื่องเรือน อาวุธ และเครื่องนุ่งห่มกับตัวไม้ประกอบเรือนของชาวสยาม
เครื่องเรือน อาวุธ และเครื่องนุ่งห่มกับตัวไม้ประกอบเรือนของชาวสยาม

เปิดอ่าน 24,268 ครั้ง
เสริมมงคลแบบเสือ ๆ ต้อนรับปีขาล
เสริมมงคลแบบเสือ ๆ ต้อนรับปีขาล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 199,186 ครั้ง
สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย : เคมี
สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย : เคมี

เปิดอ่าน 65,140 ครั้ง
เมื่อภาษาไทยไม่มีสระไม่เว้นวรรค ดูซิว่าอ่านยากขนาดไหน?
เมื่อภาษาไทยไม่มีสระไม่เว้นวรรค ดูซิว่าอ่านยากขนาดไหน?

เปิดอ่าน 10,186 ครั้ง
เศรษฐศาสตร์มนุษย์เงินเดือน
เศรษฐศาสตร์มนุษย์เงินเดือน

เปิดอ่าน 10,903 ครั้ง
รสชาติแบบไหนดีต่อสุขภาพ
รสชาติแบบไหนดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 33,430 ครั้ง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ