ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

การรายงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา

ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา

การรายงานโครงการในครั้งนี้ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียนบ้านสันป่าเปา จำนวน 4 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา ปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา

ปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

บ้านสันป่าเปา จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบคำถามปลายเปิด มี 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา ปีการศึกษา 2558 ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของ โรงเรียนบ้านสันป่าเปา ปีการศึกษา 2558 ซึ่งแบบสอบถามชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9588 และ 0.9294 สถิติที่ใช้ในการรายงาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x )

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา โดยภาพรวม

มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก (x = 4.26, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

เรียงตามลำดับได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (x = 4.46, S.D. = 0.37) รองลงมาคือ

ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (x = 4.38, S.D. = 0.42) และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( x= 4.27, S.D. = 0.45) ตามลำดับ ลำดับสุดท้าย คือ ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (x = 4.14, S.D. = 0.45)

2. ผลความพึงพอใจในโครงการสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนบ้านสันป่าเปา โดยภาพรวม

มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (x = 4.49, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามลำดับได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ( x= 4.57, S.D. = 0.35) รองลงมาคือ

ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (x = 4.49, S.D. = 0.30) และด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (x = 4.47, S.D. = 0.28) ตามลำดับ ลำดับสุดท้ายคือ ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (x = 4.45, S.D. = 0.32)

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงาน สรุปความเห็นได้ดังต่อไปนี้

1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณด้านปรับปรุง

แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และชุมชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ข้อเสนอแนะคือ โรงเรียนควรประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ และควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา

2. ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนไม่มีสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และครูยังไม่มีความรู้ด้านการวัดและประเมินผลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย ข้อเสนอแนะคือ โรงเรียนควรผลิต/จัดหาสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และควรวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการ

และเครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระ

3. ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนไม่ค่อยจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อเสนอแนะคือ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อส่งเสริม

ให้ผู้เรียนเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพราะโดยมากจะเน้นเรื่องความอดทนและสามัคคี

เป็นหลักไม่มีเรื่องการดำเนินชีวิตที่พอเพียงมาเกี่ยวข้องมากนัก

4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา โรงเรียนไม่ค่อยนำบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุม หรือศึกษาดูงานนอกสถานที่ ข้อเสนอแนะคือ ควรสร้างความตระหนักและเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรโดยการจัดประชุม/ อบรม/ สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

โพสต์โดย โต : [3 ก.ค. 2560 เวลา 10:25 น.]
อ่าน [1032] ไอพี : 223.24.28.180
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ