ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนวัดศรีเมือง

ชื่อผลงานทางวิชาการ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนวัดศรีเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ผู้วิจัย ปิยะนุช อาณาเขตต์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดศรีเมือง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนวัดศรีเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบทของโครงการ ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ประเมินกระบวนการของโครงการ และประเมินผลผลิตของโครงการในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนที่เกิดกับนักเรียนภายหลังการดำเนินงานโครงการและความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของโครงการของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP ของ Stufflebeam

ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 5 คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 16 คน ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 41 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 69 คนซึ่งได้มาจากเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการแบบสอบถามเพื่อการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ

แบบสอบถามเพื่อการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงที่เกิดกับนักเรียนภายหลังสอบถามเพื่อการประเมินผลผลิตของโครงการและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ โดยหาคุณภาพแบบประเมินทั้ง 5 ฉบับด้วยการตรวจสอบความตรงเนื้อหา (Content Validity) โดยการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน IOC และหาความเที่ยงโดยใช้วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ( - Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเที่ยง 0.89 0.96 0.84 0.98 และ0.91ตามลำดับ ซึ่งแบบประเมินแต่ละฉบับแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 การประเมินโครงการในแต่ละวัตถุประสงค์ของการประเมิน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scales) และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา ดังนี้ 1) การประเมินก่อนเริ่ม

ดำเนินโครงการ ทำการประเมินในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งประเมินใน 2 ส่วน คือการประเมินบริบทของโครงการและการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ผู้ประเมินนำแบบประเมินทั้ง 2 ฉบับ แจกให้ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในช่วงวันที่ 2 - 4พฤษภาคม 2559 ฉบับละ จำนวน 12 ชุด ได้รับคืนมาฉบับละ 12 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 2) การประเมินระหว่างดำเนินงานโครงการ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 ถึงกุมภาพันธ์ 2560 ผู้ประเมินนำแบบประเมินกระบวนการดำเนินการดำเนินงานชองโครงการของโครงการแจกให้กับครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 53 ฉบับ ได้รับคืนมาจำนวน 53 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และ 3) การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Product Evaluation) ทำการประเมินผลผลิตของโครงการและความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ประเมินทั้ง 2 ฉบับแจกให้กับครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ฉบับละ 69 ชุด ได้รับคืนฉบับละ 69 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายโดยเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้

สรุปผลการประเมิน

การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนวัดศรีเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context:C)

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาผลการประเมินโครงการ เป็นรายข้อ พบว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 3 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ความสอดคล้องกับนโยบายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ มีความสัมพันธ์สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการดำเนินการของโครงการ และความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input:I)

แบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โดยภาพรวม

มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาผลการประเมินโครงการ เป็นรายข้อ พบว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 1 ข้อ คือด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ และมีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก จำนวนข้อ3 โดยเรียงจากน้อยไปหามาก ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ

3. ด้านกระบวนการ (Process:P)

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการ

สถานศึกษาฯ และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาผลการประเมินโครงการ เป็นรายข้อ พบว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 3 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

4. ด้านผลผลิต (Product:P)

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง

นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาผลการประเมินโครงการ เป็นรายข้อ พบว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนและพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง

4.1 พฤติกรรมการมีคุณลักษณะด้านพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงวิเคราะห์แบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯและผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาผลการประเมินโครงการ เป็นรายข้อ พบว่า มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 4 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ยกเว้น ด้านความรู้ มีความเหมาะสมเพียงพอ อยู่ในระดับมาก

4.2 ความพึงพอใจของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองนักเรียน

วิเคราะห์แบบสอบถาม ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวม มีผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาผลการประเมินโครงการ เป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจำนวน 8 ข้อ โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ กิจกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านมีคุณธรรมด้านมีภูมิคุ้มกันที่ดี กิจกรรมทำบัญชีรายรับรายจ่ายและออมทรัพย์ ด้านความพอประมาณกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และด้านความมีเหตุผลยกเว้น กิจกรรมโฮมรูม และด้านความรู้ มีความเหมาะสมเพียงพอ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ก้อย : [12 ก.ค. 2560 เวลา 11:03 น.]
อ่าน [1112] ไอพี : 106.0.210.177
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ