ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง

โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อผู้วิจัย นางสาวสิทธิวรรณ บุญยะมาลิก ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมก่อนการดำเนินงานตามโครงการ (2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นที่มีผลต่อการดำเนินงานตามโครงการ (3) เพื่อประเมินกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ (4) เพื่อประเมินผลผลิตในการดำเนินงานตามโครงการ CIPP MODEL เป็นรูปแบบในการประเมิน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ครูและนักเรียนโรงเรียนประทาย ปีการศึกษา 2559 แยกเป็นครูที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา เลือกกลุ่มตัวอย่างโดย วิธีแบบเจาะจง จำนวน 30 คน และ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบบเจาะจง จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นมี จำนวน 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งครอบคลุม 4 ด้านคือ (1) การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (2) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (3) การประเมินด้านกระบวนการ และ (4) การประเมินด้านผลผลิต ฉบับที่ 2 เพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 4 ด้าน คือ (1) ด้านการจัดกิจกรรมประเภทส่งเสริมความรู้ทางด้านดนตรีลูกทุ่ง (2) ด้านการจัดกิจกรรมประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (3) ด้านการจัดกิจกรรมประเภทส่งเสริมพัฒนาทักษะทางดนตรี และ (4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 3 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนประทาย ก่อนการดำเนินโครงการและหลังการดำเนินโครงการ และฉบับที่ 4 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนประทาย ก่อนดำเนินโครงการและหลังการดำเนินโครงการ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่และ t – Dependent

ผลประเมินสรุปได้ดังนี้

การประเมินตามรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model มี 4 ด้าน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อม

ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยโครงการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนประทาย สามารถสร้างคุณลักษณะที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น

ผลการประเมิน โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และโรงเรียนควรสนับสนุนบุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการให้มีความเหมาะและเพียงพอ

3. ด้านกระบวนการ

ผลการประเมิน โดยภาพรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม อยู่ในระดับมาก และควรมีการประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

4. ด้านผลผลิต

ผลการประเมิน โดยภาพรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพบว่า บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกันเอง อบอุ่น และครูให้ความเอาใจใส่ดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึงอยู่ในระดับดีมาก และมีความพร้อมเพรียงในการฝึกซ้อมของนักเรียนในโครงการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา อยู่ในระดับดีมาก

ผลการประเมินตามแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ โครงการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา 4 ด้าน ดังนี้

ด้านการจัดกิจกรรมประเภทส่งเสริมความรู้ทางด้านดนตรีสากล พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

ด้านการจัดกิจกรรมประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

ด้านการจัดกิจกรรมประเภทส่งเสริมพัฒนาทักษะทางดนตรี พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้าน วงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผลการประเมิน อยู่ในระดับดีมาก

ส่วนผลการเปรียบเทียบความแตกต่างการพัฒนา การดำเนินงานกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง โรงเรียนประทาย ก่อนดำเนินโครงการ และ หลังการดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ .01

โพสต์โดย สิทธิวรรณ : [6 ส.ค. 2560 เวลา 11:13 น.]
อ่าน [2583] ไอพี : 183.88.46.114
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 70,701 ครั้ง
การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา

เปิดอ่าน 12,680 ครั้ง
สธ. เตือนดื่มน้ำมากเกินไม่ดี เสี่ยงสมองบวม เสียชีวิตได้
สธ. เตือนดื่มน้ำมากเกินไม่ดี เสี่ยงสมองบวม เสียชีวิตได้

เปิดอ่าน 18,955 ครั้ง
รู้หรือไม่ ที่ฟินแลนด์ ยกระดับการศึกษา ต้องเริ่มที่พัฒนาครูผู้สอน
รู้หรือไม่ ที่ฟินแลนด์ ยกระดับการศึกษา ต้องเริ่มที่พัฒนาครูผู้สอน

เปิดอ่าน 76,404 ครั้ง
"ครูผู้เสียสละ" ภาพยนตร์สั้นเชิดชูพระคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 โดย เซเว่นอีเลฟเว่น
"ครูผู้เสียสละ" ภาพยนตร์สั้นเชิดชูพระคุณครู เนื่องในวันครู พ.ศ.2563 โดย เซเว่นอีเลฟเว่น

เปิดอ่าน 16,987 ครั้ง
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ

เปิดอ่าน 28,582 ครั้ง
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จฯในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จฯในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร

เปิดอ่าน 14,068 ครั้ง
ชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากของโลก
ชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากของโลก

เปิดอ่าน 9,544 ครั้ง
หนุ่มสาวออฟฟิศ ระวังหมอนรองกระดูกเสื่อมเร็ว
หนุ่มสาวออฟฟิศ ระวังหมอนรองกระดูกเสื่อมเร็ว

เปิดอ่าน 1,595 ครั้ง
เปิดรายชื่อ 203 แอพอันตราย เตือนประชาชน อย่าโหลด!
เปิดรายชื่อ 203 แอพอันตราย เตือนประชาชน อย่าโหลด!

เปิดอ่าน 23,939 ครั้ง
8 ยุทธวิธี ออกจากเงินเดือนที่ไม่พอใช้
8 ยุทธวิธี ออกจากเงินเดือนที่ไม่พอใช้

เปิดอ่าน 5,960 ครั้ง
6 เทคนิคเตรียมสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง!
6 เทคนิคเตรียมสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง!

เปิดอ่าน 12,563 ครั้ง
Speed Leader 5 กุญแจความสำเร็จสร้างผู้นำ
Speed Leader 5 กุญแจความสำเร็จสร้างผู้นำ

เปิดอ่าน 55,740 ครั้ง
ห้องสมุด 3 ดี
ห้องสมุด 3 ดี

เปิดอ่าน 12,384 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕

เปิดอ่าน 9,870 ครั้ง
6 วิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพช่องปาก
6 วิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพช่องปาก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,647 ครั้ง
บางอ้อ : ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจไฮเทค
บางอ้อ : ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจไฮเทค

เปิดอ่าน 27,947 ครั้ง
รู้จัก "อีบิดดิ้ง-อีมาร์เก็ต" ระบบจัดซื้อ "พันธุ์ใหม่"
รู้จัก "อีบิดดิ้ง-อีมาร์เก็ต" ระบบจัดซื้อ "พันธุ์ใหม่"

เปิดอ่าน 9,834 ครั้ง
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559

เปิดอ่าน 10,308 ครั้ง
ขนุนอินโดนีเซีย
ขนุนอินโดนีเซีย

เปิดอ่าน 11,029 ครั้ง
เคล็ดลับความรักผูกพันของ 3 ครอบครัว
เคล็ดลับความรักผูกพันของ 3 ครอบครัว เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ