ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบพหุเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบพหุเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21

ผู้วิจัย นายพุฒิเมธ พวงจันทึก

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบพหุเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารวิชาการแบบพหุเครือข่ายโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหารโรงเรียนในเขตบริการ รองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพร ผู้นำชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ปีการศึกษา 2559 โดยเนื้อหาเป็นขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ5 ด้าน คือ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4 หลักการ คือ หลักการกระจายอำนาจ หลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล

ผลการศึกษา พบว่า หลักการบริหารหลักสูตร มีการปฏิบัติและเป็นจริงในระดับมากที่สุด คือ

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานการบริหารหลักสูตร จัดทำแผนงานและคู่มือการบริหารหลักสูตรที่มาจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน มีการพัฒนาหลักสูตรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น มีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการนิเทศการใช้หลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา สำหรับหลักการจัดการเรียนการสอน มีการปฏิบัติและเป็นจริงในระดับมากที่สุด คือพบว่า มีจัดทำแผนงานจัดการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนท้องถิ่นและความต้องการของชุมชนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลายในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความสนใจ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงจากการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง และใช้สื่อนวตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายและเหมาะสมในการสร้างการเรียนรู้ ส่วนการวัดและประเมินผลการการศึกษา มีการปฏิบัติและเป็นจริงในระดับมากที่สุด คือ จัดทำแผนและระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงาน องค์กรต่างๆผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ มีการสร้างและนำเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม วัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงและนำผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน มีการจัดระบบสารสนเทศด้านการวัดผลและประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ในการอ้างอิง ตรวจสอบ ในขณะที่การนิเทศภายในสถานศึกษา มีการปฏิบัติและเป็นจริงในระดับมากที่สุด คือ มีแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคลากรทุกคนภายในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการส่งเสริมให้ครูดำเนินการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศที่เอื้อต่อการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีการประเมินผลและรายงานสรุปแผนงานการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ เป็นลายลักษณ์อักษรสามารถตรวจสอบได้ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแผนงาน/โครงการ การนิเทศภายในสถานศึกษา เช่นเดียวกันการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการปฏิบัติและเป็นจริงในระดับมากที่สุด คือ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมจัดทำแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา กำหนดมาตรฐานเพิ่มเติมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของชุมชน มีการ จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ ข้อมูลมีความสมบูรณ์และเรียกใช้ง่าย สะดวก รวดเร็วและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ มีการประเมินผลแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา มีการจัดทำและเสนอรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน

โพสต์โดย ปริวัชน์ : [10 ส.ค. 2560 เวลา 19:21 น.]
อ่าน [2102] ไอพี : 223.205.239.14
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 193 ครั้ง
ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่
ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของแผนที่

เปิดอ่าน 15,710 ครั้ง
ปรบมือให้เลย แชร์ไอเดียเด็ดๆ ของเด็กไทย! เลคเชอร์วิชาประวัติศาสตร์ขั้นเทพของเด็กม.3
ปรบมือให้เลย แชร์ไอเดียเด็ดๆ ของเด็กไทย! เลคเชอร์วิชาประวัติศาสตร์ขั้นเทพของเด็กม.3

เปิดอ่าน 11,610 ครั้ง
เมื่อสุนัขตำรวจปลดเกษียณ สิ่งที่มนุษย์มอบให้คือ.....
เมื่อสุนัขตำรวจปลดเกษียณ สิ่งที่มนุษย์มอบให้คือ.....

เปิดอ่าน 8,973 ครั้ง
ตรุษจีน 58 กับเรื่อง ปีชง...เอาที่สบายใจ
ตรุษจีน 58 กับเรื่อง ปีชง...เอาที่สบายใจ

เปิดอ่าน 7,676 ครั้ง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง

เปิดอ่าน 8,258 ครั้ง
เคล็ดของการมีอายุครบ 100 ปี ต้องมีคู่ออกกำลังและหมั่นล้างมือ
เคล็ดของการมีอายุครบ 100 ปี ต้องมีคู่ออกกำลังและหมั่นล้างมือ

เปิดอ่าน 15,180 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (อินโดนีเซีย)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (อินโดนีเซีย)

เปิดอ่าน 28,434 ครั้ง
กษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลม
กษัตริย์อาร์เธอร์ กับอัศวินโต๊ะกลม

เปิดอ่าน 9,366 ครั้ง
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่
ปวดท้องตรงไหน เป็นอะไรกันแน่

เปิดอ่าน 17,344 ครั้ง
แชร์สนั่น! เด็ก ศน.สอบผ่านแอดมิชชั่นยกห้อง
แชร์สนั่น! เด็ก ศน.สอบผ่านแอดมิชชั่นยกห้อง

เปิดอ่าน 23,732 ครั้ง
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร

เปิดอ่าน 11,469 ครั้ง
Gen Y วายร้ายจริงหรือ (จบ)
Gen Y วายร้ายจริงหรือ (จบ)

เปิดอ่าน 10,480 ครั้ง
กระชับรูขุมขนด้วยน้ำแข็ง
กระชับรูขุมขนด้วยน้ำแข็ง

เปิดอ่าน 13,262 ครั้ง
รู้ไหมว่า..น้ำพริกตาแดง...ต้านมะเร็งได้
รู้ไหมว่า..น้ำพริกตาแดง...ต้านมะเร็งได้

เปิดอ่าน 16,027 ครั้ง
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์
4 ภาษาหลักของโลก สร้าง "โอกาส" ยุคโลกาภิวัตน์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,373 ครั้ง
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013

เปิดอ่าน 47,163 ครั้ง
‘คุณค่าของครู’ ในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
‘คุณค่าของครู’ ในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

เปิดอ่าน 8,514 ครั้ง
คอลัมน์ เปลี่ยนผ่าน: ได้เวลา "ปฏิรูป" ลูกเสือไทยเร่งสางปัญหา "ทุจริต" รีบปรับหลักสูตรให้ตรงใจ "ผู้เรียน-ผู้สอน"
คอลัมน์ เปลี่ยนผ่าน: ได้เวลา "ปฏิรูป" ลูกเสือไทยเร่งสางปัญหา "ทุจริต" รีบปรับหลักสูตรให้ตรงใจ "ผู้เรียน-ผู้สอน"

เปิดอ่าน 9,495 ครั้ง
แก๊งขโมยหมา ลักหมาไปขาย ออกอาละวาดที่จีน
แก๊งขโมยหมา ลักหมาไปขาย ออกอาละวาดที่จีน

เปิดอ่าน 13,620 ครั้ง
คลี่ปม "หนี้ครู" 1.2 ล้านล้านบาทมาจากไหน?
คลี่ปม "หนี้ครู" 1.2 ล้านล้านบาทมาจากไหน? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ