ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกกรีฑาและกีฬาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกกรีฑาและกีฬา

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

ผู้รายงาน นายภักดี ศิริพรรณ

ปีที่รายงาน 2559

สถานศึกษา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกกรีฑาและกีฬาโรงเรียนพระธาตุ

ขามแก่นพิทยาลัย ปีการศึกษา 2558มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ ด้านบริบทโครงการ (Context Evaluation) ด้านปัจจัยการดำเนินโครงการ (Input Evaluation)

ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ(Process Evaluation) และด้านผลการดำเนินโครงการ

(Product Evaluation) ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดย Stufflebeam ซึ่งเป็นการประเมินวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ มีลักษณะเป็นแบบประเมินความก้าวหน้าเพื่อชี้จุดเด่น จุดด้อยของการดำเนินงาน ทั้งระยะก่อนการดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารและครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยปีการศึกษา 2558 จำนวน 330 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม จำนวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x̄) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (sd )

ผลการประเมินโครงการปรากฏดังนี้

1. ด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกกรีฑาและกีฬา ในภาพรวมตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.42) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มประชากรแล้วพบว่า ผู้บริหารและครูมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (x̄ = 4.41) อันดับสองคือ ผู้ปกครองนักเรียน (x̄ = 4.86) และอันดับสามคือ นักเรียน (x̄ = 3.39)

2. ด้านปัจจัยดำเนินโครงการ (Input Evaluation) โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกกรีฑาและกีฬา ในภาพรวมตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.46) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มประชากร

แล้วพบว่า ผู้บริหารและครูมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (x̄= 4.81) อันดับสองคือ ผู้ปกครองนักเรียน

(x̄= 4.48) และอันดับสามคือ นักเรียน (x̄= 4.08)

3. ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกกรีฑาและกีฬา ในภาพรวมตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.48) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มประชากรแล้วพบว่า ผู้บริหารและครูมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (x̄ = 4.87) อันดับสองคือ ผู้ปกครองนักเรียน (x̄ = 4.39) และอันดับสามคือ นักเรียน (x̄ = 4.19)

4. ด้านผลการดำเนินโครงการ (Product Evaluation) โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกกรีฑาและกีฬา ในภาพรวมตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.43) เมื่อพิจารณาตามกลุ่มประชากรแล้วพบว่า ผู้บริหารและครูมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (x̄ = 4.76) อันดับสองคือ ผู้ปกครองนักเรียน (x̄ = 4.42) และอันดับสามคือ นักเรียน (x̄ = 4.11)

โดยสรุปโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกกรีฑาและกีฬาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ปีการศึกษา 2558 พบว่า โรงเรียนมีการสำรวจความต้องการ โดยกำหนดโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณชัดเจน วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนผู้ปกครอง และชุมชน

การดำเนินการเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน มีการกำหนดโครงการในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการที่ชัดเจนประกอบด้วยผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบและกำหนดหน้าที่ชัดเจน โรงเรียนมีงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการอย่างเพียงพอ

มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน มีการกำกับ ติดตามดูแลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามแผน มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะกรีฑาและทักษะกีฬาตะกร้อที่สูงขึ้น นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสองชนิดกีฬาได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ เพียงพอกับศักยภาพของนักเรียนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมศักยภาพด้านการฝึกทักษะกีฬาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทั้งสองชนิดกีฬาประสบความสำเร็จ

จากการแข่งขันระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ควรมีการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ฝึกกรีฑาและกีฬาของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านกีฬา พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม

และสติปัญญา ตลอดจนนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

อันจะส่งผลให้นักเรียนเป็นพลเมืองดีของสังคมชุมชนและประเทศชาติต่อไป

โพสต์โดย pakdee : [22 ส.ค. 2560 เวลา 16:46 น.]
อ่าน [2089] ไอพี : 110.77.173.158
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ