ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแด

ชื่อผู้รายงาน : นายกฤษดาเดช รัตนพันธุ์จักร

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่

ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2560

---------------------------------------------------------------------------

รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตอย่างเป็นระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงจำนวน 1,193 คน ครู จำนวน 50คน รวม 1,243 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

ด้านบริบท ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวง มหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสภาพของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่เพราะผู้ปกครองมีความตระหนักและต้องการให้โรงเรียนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี สำหรับนักเรียนให้ดีขึ้น วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความชัดเจน เหมาะสมและครอบคลุมสภาพปัญหาที่ต้องการพัฒนา ครูทุกคนมีความเข้าใจมองเห็นภาพของวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน ความเหมาะสมของกิจกรรมที่จัดให้กับผู้ศึกษาดูงาน และกิจกรรมเสริมที่จัดให้กับผู้เรียน คณะครูทุกคนมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมที่ได้กำหนดไว้มีความเหมาะสมและสามารถ เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ สรุปได้ ดังนี้ ด้านบุคลากร มีความเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการดำเนินการตามโครงการ ทั้งนี้ เพราะจากการศึกษาปัจจัยเบื้องต้นด้านบุคลากร พบว่า มีครู 50 คน ได้ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ด้านการผลิตสื่อการสอน ด้านงบประมาณ มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้เพราะจากการศึกษาปัจจัยเบื้องต้นด้านงบประมาณปรากฏว่างบประมาณที่ได้รับเป็นเงิน 40,000 บาท ด้านวัสดุอุปกรณ์มีความเพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้เพราะจากการศึกษาปัจจัยเบื้องต้นด้านวัสดุอุปกรณ์ ปรากฏว่าปริมาณสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามแผนและเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ด้านแผนงาน/โครงการ มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้เพราะจากการศึกษาปัจจัยเบื้องต้นด้านแผนงาน/โครงการ ปรากฏว่าขั้นตอนการดำเนินโครงการได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้

กระบวนการดำเนินงานของโครงการ สรุปได้ ดังนี้ ครูมีความรู้ทักษะด้านการศึกษาดูงาน อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ครูมีความรู้และทักษะด้านการผลิตสื่อ อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ครูได้รับความรู้และประสบการณ์กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผลผลิตของโครงการ สรุปได้ ดังนี้ พฤติกรรมด้านการปฏิบัติศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของนักเรียนจากการสังเกตพฤติกรรมของครูโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงอยู่ในระดับดี ในภาพรวมร้อยละ 73.76 ระดับปานกลางร้อยละ 26.24 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือผู้เรียนมีการปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตั้งแต่ระดับปานกลาง ร้อยละ 90 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนดพฤติกรรมการปฏิบัติศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของผู้เรียน จากการตอบแบบสอบถามของผู้เรียนพบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.25 อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับเกณฑ์

ข้อเสนอแนะ

1. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จังหวัดแพร่ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนควรนำจุดเด่นหรือความสำเร็จของการดำเนินงานไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการและรักษามาตรฐานการปฏิบัติของโครงการไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป

2. ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนทุกคน

โพสต์โดย ศุภฤกษ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ : [25 ส.ค. 2560 เวลา 13:44 น.]
อ่าน [1942] ไอพี : 110.78.152.103
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ