ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ ด้านจินตนาการและความค

ชื่อผลงาน รูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ

ด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย จ่าเอกหญิง วัชรี โชติรัตน์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคีพิทยา)

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ของครูระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครปฐม เพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ของครูระดับปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครปฐม เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ของครู เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยเพื่อศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่เชื่อมโยงกับนโยบายมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครปฐม จำนวน 75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกการสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ผลการวิจัยพบว่า

1. กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 100.00 มีอายุ 36 – 40 ปี มากกว่ากลุ่มอายุอื่น ร้อยละ 30.67 รองลงมา ได้แก่ อายุ 46 ปีขึ้นไป ร้อยละ 22.67 และ อายุ 41 – 45 ปี ร้อยละ 18.67 มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 68.00 รองลงมา ได้แก่ สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 26.67 และ ต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 5.33 ตามลำดับ

2. สภาพปัจจุบันการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครปฐม เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.40, S.D = 0.43) โดยครูมีการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ มากกว่าด้านอื่น อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.68, S.D = 0.47) รองลงมา ได้แก่ จัดกิจกรรมให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (x̄ = 4.61, S.D = 0.49) และครูสามารถดูแลเด็กด้วยความทะนุถนอม มีความเมตตา สร้างเสริมความรู้สึกในแง่บวกสำหรับเด็กสร้างความอบอุ่นให้แก่เด็ก ( x̄= 4.56, S.D = 0.58) ตามลำดับ

3. การพัฒนาการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ของครูระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครปฐม พบว่า

3.1 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในปัจจุบันเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีมาก และมีความจำเป็นสำหรับเด็กมาก พัฒนาการของเด็กแต่ละคนมีลักษณะเดียวกัน โดยถือว่าการเล่นของเด็กเป็นหัวใจสำคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ภายใต้การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานของสมอง ผ่านสื่อที่เอื้อให้เด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็นช่วงวัยเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสมองที่อยู่ในตัวเด็ก และช่วยให้เด็กแก้ปัญหาและพร้อมที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และจะทำให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงสู่การพัฒนาสติปัญญาโดยคำนึงถึงความพร้อมความต้องการของเด็กรายบุคคล ให้เด็กลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดทักษะและเรียนรู้อย่างมีความสุข ซึ่งควรจัดอบรมคณะครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยให้มากขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาใช้กับเด็กปฐมวัยต่อไป

3.2 สภาพปัญหาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยได้แก่ เวลาที่จำกัด สื่อ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย งบประมาณมีน้อย ความพร้อม และความชอบ ของเด็กที่แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีวิธีการสอนที่แตกต่างกัน และบางรายยึดการสอนแบบเดิม ยึดครูเป็นศูนย์กลาง ตีกรอบให้เด็กมากจนเกินไป และไม่ยอมรับในความคิดของเด็ก ผู้ปกครองมีแนวคิดเน้นให้เด็กอ่านออก เขียนได้ ทักษะทางวิชาการมากกว่าทักษะพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กโรงเรียนมีจำนวนเด็กต่อห้องเรียนมากและขาดแคลนครูที่มีความชำนาญด้านการสอนให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

3.3 ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยเพราะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ดังกล่าวทำให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีด้านสติปัญญาเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้ทันความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน เด็กได้ฝึกคิด ฝึกทำ และเป็นการกระตุ้นให้เด็กล้าคิดกล้าทำมากขึ้น ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น

3.4 แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย มีดังนี้ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่คำนึงถึงความพร้อมของเด็ก ความสนใจและความต้องการของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก และ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม เน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ให้เด็กได้ทำกิจกรรมศิลปะอย่างเสรี ใช้รูปภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นทักษะการคิดใช้คำถามช่วยกระตุ้นการคิด การสมมุติเหตุการณ์ สถานการณ์ และให้เด็กจินตนาการ หรือคิดสร้างสรรค์ร่วมด้วย ฝึกปฏิบัติโดยให้เด็กคิดเอง ทำเอง แก้ปัญหาได้จริง สอดแทรกการคิดอย่างอิสระในทุก ๆ กิจกรรมที่ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กใช้นิทานเป็นสื่อ และให้เด็กคิดจินตนาการภาพตามนิทานที่เล่า และใช้สื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

3.5 เทคนิควิธีการที่นำมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย มีดังนี้ การเล่านิทานการเล่าเรื่อง วาดภาพระบายสีตามจินตนาการการประดิษฐ์ การปั้น บทบาทสมมุติ หรือการจำลองสถานการณ์กระบวนการกลุ่มในการร่วมกันคิดสร้างสรรค์ผลงาน พาเด็กออกไปเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน จัดกิจกรรมให้เด็กปฏิบัติจริงด้วยตนเอง การใช้คำถามกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ จัดอุปกรณ์ให้เด็ก และให้เด็กทำกิจกรรมโดยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวตามที่ตนเองต้องการ หรือตามความคิดของตนเองและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก และกล่าวชมเชยกับผลงานของเด็กทุกคน

3.6 จากการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยส่งผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก ดังนี้ เด็กมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ และมีพัฒนาการที่ดีด้านสติปัญญา เด็กมีความสนใจในการทำกิจกรรม เกิดความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตา รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้น กล้าพูด กล้าคุย กล้าคิด มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น มีทักษะทางภาษา ที่ดีขึ้น สามารถโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและครู และมีความสามารถในการคิดรวบยอด

3.7 รูปแบบการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยดังนี้ ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของเด็กให้ดีขึ้น เด็กมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเด็กมีการตอบสนองไปในทางบวกทั้งทางด้านวิชาการและพัฒนาการด้านร่างกายสอดคล้องกับมาตรฐานและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เด็กได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีพัฒนาการการเรียนรู้เหมาะสมตามวัย และมีความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับต่อไป

3.8 ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยมีดังนี้ สื่อการเรียนการสอนมีไม่เพียงพอ เด็กแต่ละคนมีความพร้อมที่แตกต่างกัน บรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ในการส่งเสริมการคิดจินตนาการและคิดสร้างสรรค์เวลาในการจัดกิจกรรมที่มีจำกัด เด็กขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าพูด และไม่กล้าคิด ครูไม่มีฝีมือในการวาดภาพทำให้เด็กไม่เข้าใจและคิดไม่ออก ครูมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสาขาหรือไม่จบปฐมวัยการขาดเรียนของเด็กทำให้ไม่มีความต่อเนื่องในการเรียนรู้การใช้ภาษาพูดของเด็กที่บ้านและโรงเรียนใช้ภาษาต่างกัน จึงมีปัญหาด้านการสื่อสารกับครู เช่น ที่บ้านพูดภาษาท้องถิ่น แต่ที่โรงเรียนพูดภาษาไทยเด็กจึงไม่เข้าใจในคำบางคำและงบประมาณมีไม่เพียงพอในด้านการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กอย่างเต็มที่

3.9 ข้อเสนอแนะที่กลุ่มตัวอย่างนำเสนอเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ จัดให้มีการอบรมครูครูควรนำรูปแบบการจัดกิจกรรมมาฝึกให้เด็กที่ขาดเรียนบ่อยและเด็กที่มีพัฒนาการการรับรู้ช้ามาฝึกในเวลาว่างหรือช่วงเวลาที่ผู้ปกครองยังไม่มารับและครูต้องช่วยแนะนำ ชักชวน พูดคุย ทำให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก

4. ประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปฐม พบว่า ด้านบุคลากรมีค่ามากกว่าด้านอื่น อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.30, S.D = 0.61) รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารด้วยระบบคุณภาพ อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.25, S.D = 0.55) และ ด้านการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.17, S.D = 0.66) ตามลำดับ

4.1 ประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปฐมด้านการบริหารด้วยระบบคุณภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.25, S.D = 0.55) โดย โรงเรียนมีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.39, S.D = 0.68)

4.2 ประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปฐมด้านการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.17, S.D = 0.66) โดย สถานศึกษามีการบริหารงบประมาณที่เป็นระบบ มีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.36, S.D = 0.71)

4.3 ประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปฐมด้านความเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.98, S.D = 0.60) โดยมีการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.12, S.D = 0.73)

4.4 ประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปฐมด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.07, S.D = 0.57) โดย ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยการระดมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า คือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.11, S.D = 0.76)

4.5 ประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปฐมด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.30, S.D = 0.61) โดยบุคลากรและครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีวุฒิการศึกษาที่สอดคล้องและเหมาะสมในการจัดการศึกษาปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.40, S.D = 0.84)

4.6 ประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปฐมด้านสภาพแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄= 3.97, S.D = 0.82) โดยจัดพื้นที่ว่างในห้องเรียนสำหรับการจัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับจำนวนเด็ก และสะดวกในการใช้ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.23, S.D = 0.76)

4.7 ประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปฐมด้านคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄

= 4.11, S.D = 0.65) โดยเด็กสามารถสื่อสารด้วยการพูด การฟังและการขีดเขียนเป็นรูปภาพ หรือภาพวาดตามจินตนาการได้ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น อยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.37, S.D = 0.59)

5. ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องและความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่เชื่อมโยงกับนโยบาย มาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครปฐม พบว่า

5.1 มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ ตามสภาพที่เป็นอยู่ได้จริง และไม่มีความยุ่งยากในการใช้สื่อ เครื่องมืออุปกรณ์ใด ๆ และช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และมีผลการเรียนที่ดีขึ้น

5.2 มีความเป็นไปได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีรูปแบบที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กด้านสติปัญญา สามารถยืดหยุ่น และปรับรูปแบบกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม ซึ่งเด็กปฐมวัยควรได้รับการจัดกิจกรรมให้รู้จักคิด มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ และเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์โดยตรงต่อตัวเด็กทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ให้เต็มศักยภาพ

5.3 รูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ของท่านเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เนื่องจากสถานศึกษามุ่งเน้นให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการเพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงอายุต่อไป อีกทั้งมีความสอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกของสถานศึกษา

5.4 ผลที่ได้รับจากรูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ เนื่องจากเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการคิด ซึ่งมีรูปแบบในการยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน โดยคำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญ ให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และสามารถนำมาเป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่อไปด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก

โพสต์โดย อ้อย : [27 ส.ค. 2560 เวลา 06:25 น.]
อ่าน [1852] ไอพี : 171.5.246.118
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ