ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมือง

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้ มุ่งที่จะประเมินโครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อประเมินความสอดคล้องในด้านบริบทของโครงการในของโครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อประเมินความสอดคล้องในด้านปัจจัยนำเข้าโครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3) เพื่อประเมินความสอดคล้องในด้านกระบวนการโครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4) เพื่อความสอดคล้องในด้านผลผลิตโครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยใช้รูปแบบของการประเมินโครงการโดยใช้ ซิปโมเดล (CIPP Model) ของแดเนียล แอล สตัฟฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam) มาเป็นหลักในการประเมินโครงการ ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 83 คน กลุ่มตัวอย่างใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครูของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี คือ กลุ่มผู้บริหาร มีประชาการ จำนวน 3 คน ใช้ประชากรทั้งหมด และกลุ่มครู กำหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้จำนวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ คือ ข้อมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หาค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์สรุปพรรณนาวิเคราะห์เป็นความเรียง

ผลการประเมิน พบว่า

การประเมินโครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา

สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยการประเมิน 4 ด้าน คือ การประเมิน ด้านบริบท การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า การประเมินด้านกระบวนการ และการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผลการประเมินโครงการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากผู้บริหาร และครูในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านบริบท อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านปัจจัยนำเข้า อยู่ในระดับมาก สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบท พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด คือ โครงการมีกิจกรรมที่ตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ ให้กับนักเรียนทุกคน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ โครงการมีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลักการที่กำหนดไว้ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนได้ อยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ บริหารโครงการได้เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแข่งขัน/ประกวดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนในการส่งเสริมให้นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการมีความพอเพียงและเหมาะสม อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การดำเนินงานแต่ละกิจกรรมในโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีการนำผลการประเมินโครงการมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนได้รับรางวัล การยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติจากการเข้าร่วมการแข่งขัน/ประกวดทางวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องเกิดความภาคภูมิใจในผลสำเร็จของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย รองจิ : [31 ส.ค. 2560 เวลา 09:00 น.]
อ่าน [2097] ไอพี : 182.52.219.39
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ