ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท่องจักรวาลความลับของดวงสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ชื่อรายงาน รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท่องจักรวาลความลับของดวงสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน

ผู้รายงาน นางนฤมล นวลดี

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

1) การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท่องจักรวาล ความลับของดวงสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/802) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของวิชาวิทยาศาสตร์ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท่องจักรวาล ความลับของดวงสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 23) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท่องจักรวาล ความลับของดวงสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 23) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คนและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 32 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม(Cluster Random Sampling) ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559ทดลองทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท่องจักรวาล ความลับของดวงสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ดวงอาทิตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยสร้างขึ้นเป็นข้อสอบแบบ เลือกตอบชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงอาทิตย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท่องจักรวาล ความลับของดวงสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ดำเนินการโดยใช้แบบการศึกษาค้นคว้าOne Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ยเลขคณิตและทดสอบสมมุติฐานโดยใช้ สถิติทดสอบที (t-test Dependent)

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 1) การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท่องจักรวาล ความลับของดวงสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า หนังสือ อ่านเพิ่มเติม ชุด ท่องจักรวาล ความลับของดวงสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ82/85ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/802) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท่องจักรวาล ความลับของดวงสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0.5 3) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท่องจักรวาล ความลับของดวงสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก

ประกาศคุณูปการ

รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท่องจักรวาล ความลับของดวงสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดพิกุลเงิน ฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยดีเพราะผู้ศึกษาค้นคว้าได้รับความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างยิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งเพื่อถ่ายทอดความรู้ แนวคิด วิธีการ คำแนะนำ ในการจัดทำรายงานเป็นอย่างดีทุกขั้นตอนและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อันเป็นประโยชน์สำหรับผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่านดังปรากฏในรายงานการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ที่กรุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในแค้นคว้าละได้กรุณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และให้คำแนะนำในการสร้างเครื่องมือให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งบุคคลที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้อ้างอิงทางวิชาการตามที่ปรากฏในบรรณานุกรม

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลเงิน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่ให้ความอนุเคราะห์และความสะดวกในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ขอขอบพระคุณ คณะครูตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนวัดพิกุลเงินทุกท่านที่อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการจัดทำเครื่องมือและดำเนินการทดลองรวมทั้งผู้เรียนที่ได้ให้ความร่วมมือในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

ขอขอบคุณคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการดำเนินการทำให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประสบกับความสำเร็จ

คุณค่าทั้งหลายที่ได้รับจากรายงานการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทีแด่บิดา มารดา และบูรพาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอน ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน

สารบัญ

เรื่อง หน้า

บทคัดย่อ ก

ประกาศคุณูปการ ข

สารบัญ ค

บัญชีตาราง จ

บทที่ 1 บทนำ 1

ที่มาและความสำคัญ 1

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 3

สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า 3

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 4

นิยามศัพท์เฉพาะ 6

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 6

บทที่ 2 เอกสารและงานศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง 7

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 9

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสืออ่านเพิ่ม 15 แผนการเรียนรู้ 40

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 46 ความพึงพอใจ 51

งานศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง 60

บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า 62

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 62

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 62

วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 63

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า 66

การเก็บรวบรวมข้อมูล 67

การวิเคราะห์ข้อมูล 67

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 67

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 70

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 70

ลำดับขั้นในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 70

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 71

 

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง หน้า

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 74

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 75 อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 76

ข้อเสนอแนะ 77

บรรณานุกรม 78

ภาคผนวก 85

ภาคผนวกก 86

ภาคผนวกข

ประวัติผู้รายงาน

บัญชีตาราง

ตาราง หน้า

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม

ชุด ท่องจักรวาล ความลับของดวงสุริยะ80/80 (E1/E2) 71

ตารางที่ 2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียนของวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงอาทิตย์ 72

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 73

ตารางที่ 4 ค่าประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติม 87

ตารางที่ 5 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 88

ตารางที่ 6 ค่าความยาก (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 89

ตารางที่ 7 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ 90

โพสต์โดย หน่อย : [1 ก.ย. 2560 เวลา 08:36 น.]
อ่าน [2418] ไอพี : 119.76.15.12
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,300 ครั้ง
วิธีแต่งบ้านคลายร้อน
วิธีแต่งบ้านคลายร้อน

เปิดอ่าน 17,674 ครั้ง
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?

เปิดอ่าน 11,077 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

เปิดอ่าน 9,956 ครั้ง
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้
ขาดเกลืออาจทำให้เป็นโรคซึมเศร้าได้

เปิดอ่าน 12,672 ครั้ง
สายตาเอียง
สายตาเอียง

เปิดอ่าน 19,180 ครั้ง
16 ของมงคล แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย!!
16 ของมงคล แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย!!

เปิดอ่าน 11,400 ครั้ง
รู้ทันแก๊งบัตรเครดิต ขโมยง่ายกว่า ATM
รู้ทันแก๊งบัตรเครดิต ขโมยง่ายกว่า ATM

เปิดอ่าน 19,564 ครั้ง
มวลอะตอม : เคมี
มวลอะตอม : เคมี

เปิดอ่าน 8,900 ครั้ง
กำยาน
กำยาน

เปิดอ่าน 18,953 ครั้ง
เปลือกผลไม้ ไม่ไร้ค่า
เปลือกผลไม้ ไม่ไร้ค่า

เปิดอ่าน 68,733 ครั้ง
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ

เปิดอ่าน 9,538 ครั้ง
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !

เปิดอ่าน 11,197 ครั้ง
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?
กล้ามเนื้อน้อยจะอ้วนง่าย... จริงหรือ ?

เปิดอ่าน 304,279 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลจากสัตว์มีพิษกัดต่อย
วิธีปฐมพยาบาลบาดแผลจากสัตว์มีพิษกัดต่อย

เปิดอ่าน 166,990 ครั้ง
เทคโนโลยี มีกี่ระดับอะไรบ้าง
เทคโนโลยี มีกี่ระดับอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 11,776 ครั้ง
ผักบร็อคโคลี่...รักษาโรคอัลไซเมอร์
ผักบร็อคโคลี่...รักษาโรคอัลไซเมอร์
เปิดอ่าน 10,579 ครั้ง
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557
เผยรายได้เฉลี่ย-สูงสุด บัณฑิตจุฬาฯ รุ่นรับปริญญา ปี 2557
เปิดอ่าน 7,661 ครั้ง
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาซื้อหรือราคาจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มฯ
เปิดอ่าน 16,556 ครั้ง
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ตอน1
การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ตอน1
เปิดอ่าน 82,523 ครั้ง
เพลงลูกเสือ เพลงประกอบท่าทาง
เพลงลูกเสือ เพลงประกอบท่าทาง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ