ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง แคลคูลัสเบื้อง

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model)

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย กนกพร นันทเมธินทร์

ปีที่วิจัย 2558

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา (CIPPA Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model)” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา (CIPPA Model) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา (CIPPA Model) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อเปรียบเทียบผลการคิดวิเคราะห์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา (CIPPA Model) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 5) เพื่อประเมินความพึงพอใจ การจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้ดำเนินการดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่เรียน รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.56-0.79 ค่าอำนาจจำแนก (B) ที่มีค่า 0.56-0.97 และ ค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 2) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ที่ต้องการวัด คือ การวิเคราะห์ความสำคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์หลักการ เป็นแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่าย(P) อยู่ระหว่าง 0.56–0.74 ค่าอำนาจจำแนก (B) ระหว่าง 0.42-0.71 และค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 3) แบบประเมินความพึงพอใจ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา (CIPPA Model) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ 4) แบบสอบถามข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบซิปปา (CIPPA Model)

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ 5) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 33201 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 26 แผน มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) เท่ากับ81.96/80.92 และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7359 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และใช้การทดสอบที (dependent t–test ) ในการทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1) คะแนนเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามข้อคิดเห็น เกี่ยวกับการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA Model)” พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก

2) ค่าประสิทธิภาพกระบวนการและประสิทธิภาพผลลัพธ์ ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 84.79/83.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

ที่กำหนด 80/80

3) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4) คะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5) ผลการประเมินความพึงพอใจ การจัดการเรียนการสอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง แคลคูลัสเบื้องต้น รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด ด้านการแสวงหาความรู้ใหม่และกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

โพสต์โดย : [4 ก.ย. 2560 เวลา 03:03 น.]
อ่าน [601] ไอพี : 101.51.85.70
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ