ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการเรียนร่วมโดยการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT ด้วยหลักปร

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

1. ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการเรียนร่วมโดยการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วม

ตามโครงสร้าง SEAT ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ชื่อเจ้าของผลงาน : นายปารมี นามโสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร

โรงเรียนสวายวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

3. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

เป้าหมาย ผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียนพิการเรียนร่วมทุกคนในโรงเรียนสวายวิทยาคาร

วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วมให้มีประสิทธิภาพ

3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนพิการเรียนร่วมให้มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ

3.3 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน มีความรู้ ความสามารถ และตระหนักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียนร่วมทุกคนในโรงเรียนสวายวิทยาคาร

4. ระยะเวลาในการพัฒนา BP

มิถุนายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2560

5. ความเชื่อมโยง/สัมพันธ์ระหว่าง BP กับ เป้าหมาย/จุดเน้นของ สพฐ./สพท./สถานศึกษา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวีถีปฏิบัติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี ที่พระองค์ทรงเน้นย้ำแนวทางการพัฒนา บนหลักแนวคิดพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้ ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอประมาณ การคำนึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการปฏิบัติและการดำรงชีวิต การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา เน้นหลักคุณธรรมนำความรู้ มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝังมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 10 กล่าวว่า การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การจัดการสำหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือตั้งแต่ที่พบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น และในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 กล่าวว่า หลักการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 มาตรา 5 กล่าวว่า คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดังนี้ (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อและความช่วยเหลือต่าง ๆ ด้านการศึกษา (2) เลือกการบริการทางการศึกษา ระบบและรูปแบบทางการศึกษาโดยคำนึงถึงความสามารถ ความถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น (3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพทางการศึกษา รวมถึงการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น โดยให้สถานศึกษาทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม จัดระบบการเรียนการสอนตลอดจนการบริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและให้ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการและประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับ หรือการบริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของคนพิการ

โรงเรียนสวายวิทยาคาร มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วมทุกปี ซึ่งโรงเรียนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับการจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้างของซีท (SEAT) เพื่อให้การบริการจัดการของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนให้นักเรียนพิการเรียนร่วมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. แนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่นำมาใช้ในการพัฒนา BP

ในการดำเนินการพัฒนา BP ผู้พัฒนาได้นำ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และปรับปรุง พัฒนา ดังนี้

6.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก

บทนิยามของความพอเพียง

ความพอประมาณ หมายถึง การคิด พูด ทำ อย่างประมาณตน บนพื้นฐานความเป็นจริง ให้เกิดความพอดี พอเหมาะ พอควร โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินในเกี่ยวกับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างรอบคอบ

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การไม่ประมาท ไม่เสี่ยง มีความรอบคอบ เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

เงื่อนไขเพื่อให้เกิดความพอเพียง

การตัดสินในและการดำเนินกิจกรรต่าง ๆ ให้พอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน

เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ใช้ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และมีความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติทุกขั้นตอน

เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างให้เป็นพื้นฐานทั้งด้านจิตใจและการกระทำ ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม ละอายในการทำความชั่ว การตั้งมั่นในความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

6.2 การบริหารจัดการเรียนร่วมตามกรอบโครงสร้างซีท (SEAT)

ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ ตามโครงสร้าง SEAT

1) S - Student - นักเรียน

- คัดกรองนักเรียน

- พัฒนา/จัดกระบวนการเรียนรู้/พัฒนาศักยภาพ

- ให้การช่วยเหลือ/ดูแล ให้อยู่ร่วมกับเพื่อนปกติให้ได้

- ประเมินผล ติดตาม พัฒนาและให้การช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอ

2) E - Environment - สภาพแวดล้อม

- จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

- จัดห้องให้บริการสอนเสริม

- พัฒนาครูผู้สอน/ผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

- จัดตั้งคณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบ

- จัดหาสื่อ/วัสดุ/อุปกรณ์การเรียนรู้

3) A - Activities - กิจกรรมการเรียนการสอน

- จัดทำหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและเอื้อกับนักเรียน

- จัดเข้าค่ายพัฒนานักเรียน

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนปกติและบริการสอนเสริมนอกเวลาและนอกสถานที่

- จัดการวัดผล/ประเมินผลให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

- รายงานผลการพัฒนาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

- จัดให้มีการประกันคุณภาพ

- จัดให้มีการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง

- มีการนิเทศ ติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางาน

4) T – Tools - เครื่องมือ

- โรงเรียนกำหนด วิสัยทัศน์/นโยบาย/จุดเน้น ให้สอดคล้องกับนโยบาย สพม. สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดให้มีระบบการบริหารงานที่ชัดเจน

- จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม

- จัดให้มีสื่อ/สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

- จัดให้มีบริการต่าง ๆ ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยคำนึงถึงบริบทของโรงเรียน สภาพแวดล้อม

- จัดให้มีครูที่รับผิดชอบ ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเพียงพอ

6.3 การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแนวคิดของผู้พัฒนา)

ในการปฏิบัติงานบริหารโรงเรียนเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT ให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้พัฒนาได้คิดค้นและมองเห็นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหนึ่งที่ส่งเสริมส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงได้จัดทำโมเดลการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วม ดังนี้

การบริหารงานตามกรอบโครงสร้าง SEAT โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักยึดในทุกขั้นตอนการทำงานตามกรอบโครงสร้างซีท (SEAT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละขั้นตอน

7. กระบวนการ ขั้นตอนในการพัฒนา ขั้นตอนสำคัญดังนี้

7.1 กลุ่มเป้าหมายในการนำ BP ไปใช้

1) ประชากรกลุ่มผู้เรียน เป็นนักเรียนโรงเรียนสวายวิทยาคาร จำนวน 704 คน

2) กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 22 คน

3) ประชากรกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเป็นครูและบุคลากรของโรงเรียน จำนวน 45 คน

4) กลุ่มเป้าหมาย เป็นครูและบุคลากรที่เป็นคณะทำงานในโครงการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ตามคำสั่งโรงเรียนสวายวิทยาคาร

7.2 ขั้นตอนการพัฒนา

1) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน/ตั้งคณะกรรมการทำงาน

2) สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรของโรงเรียนทุกคน โดยการประชุม/อบรม

3) พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบกิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม

4) ดำเนินการปฏิบัติงานตามกรอบโครงสร้าง SEAT โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5) ตรวจสอบ/นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน ประเมินผล

6) ทบทวน ปรับปรุง พัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

7.3 การตรวจสอบคุณภาพ

1) ผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน

2) สังเกต ประเมินผลการเรียนและพัฒนาการของนักเรียน

3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง

7.4 แนวทางการนำ BP ไปใช้ประโยชน์

1) ผู้บริหาร/ฝ่ายวิชาการ นำแนวทางการบริหารจัดการเรียนร่วมไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการบริหารและคุณภาพของผู้เรียน ตามกรอบโครงสร้าง SEAT โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2) เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการทำงานและการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมให้กับโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมและโรงเรียนทั่วไป

8. ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา

8.1 ผลสำเร็จเชิงปริมาณ

1. ในปีการศึกษา 2558 สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จากจำนวน 22 คน เหลือจำนวนนักเรียนเพียง 3 คน ที่ต้องดูแล ช่วยเหลือในปีการศึกษาต่อไป

2. ในปีการศึกษา 2559 สามารถพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จากจำนวน 19 คน เหลือจำนวนนักเรียนเพียง 4 คน ที่ต้องดูแล ช่วยเหลือในปีการศึกษาต่อไป

8.2 ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนรู้ สติปัญญา ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม และคุณธรรมจริยธรรม

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต ประสบการณ์ จนสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความมั่นใจและมีความสุข

3. ครูได้รับการพัฒนาและเพิ่มทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนเรียนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8.3 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ระดับ มากที่สุด

2. ครูกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ระดับ มากที่สุด

3. ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ระดับ มากที่สุด

4. คณะกรรมการสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ระดับ มากที่สุด

8.4 ปัจจัยความสำเร็จของการพัฒนา/ประสบการณ์การเรียนรู้จากการนำ BP ไปใช้

8.4.1 ปัจจัยความสำเร็จ

ในการดำเนินงานของโรงเรียนสวายวิทยาคาร ประสบความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายของงานโดยมีปัจจัยความสำเร็จ ดังนี้

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญ มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน สนับสนุน และส่งเสริมปัจจัยต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ

2. ครูผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และผู้เกี่ยวข้อง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงานอย่างจริงจัง

3. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรท้องถิ่น ให้ความสำคัญ ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน

4. หน่วยงานต้นสังกัด ศึกษานิเทศก์ ให้ความเอาใจใส่ ส่งเสริม ให้การแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ บุคลากรและด้านอื่น ๆ แก่โรงเรียนมาโดยตลอดเป็นอย่างดี

8.4.2 ประสบการณ์จากการเรียนรู้จากการนำไปใช้

1) ทำให้โรงเรียนมีแนวทางการบริหารจัดการเรียนร่วม ตามกรอบโครงสร้าง SEAT โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหาร

2) ครูมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. กระบวนการตรวจสอบซ้ำ เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เกิดผลอย่างต่อเนื่อง

9.1 วิธีการตรวจสอบซ้ำ

ในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน มีการตรวจสอบ ประเมินผลเป็นระยะ โดยใช้กระบวนการ PDCA

9.2 ผลการตรวจสอบซ้ำ

นำผลการประเมินการดำเนินงานในปีแรก ไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานที่มีข้อบกพร่องให้มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ในปีต่อไป

10. การประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของ BP และการเผยแพร่ในวงกว้าง

10.1 เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

10.2 เผยแพร่ใน Website ทางการศึกษา

โพสต์โดย ปา : [12 ก.ย. 2560 เวลา 07:28 น.]
อ่าน [1990] ไอพี : 202.29.177.40
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ