ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยใช้ กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแบบร่วมมือของนักเ

ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือของเด็กปฐมวัยโดยใช้ กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา นางณัฐกานต์ มากนคร

ปีที่ศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแบบร่วมมือจำแนกรายด้านและภาพรวม และเพื่อศึกษา ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแบบร่วมมือจำแนกรายด้านและภาพรวม ของนักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ตัวแปร ที่ศึกษาคือ พฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านการทำงานร่วมกับเพื่อน ด้านการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ด้านการอดทนรอคอยตามลำดับก่อนหลัง และด้านการปฏิบัติตามข้อตกลง เครื่องมือที่ใช้กับการศึกษาประกอบด้วย 3 ชนิดคือ คู่มือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแบบร่วมมือ, แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแบบร่วมมือ และแบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาทางสังคมด้านความร่วมมือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเพียงหลวง ๑ ( บ้านท่าตอน ) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 15 คน วิธีการดำเนินการศึกษาโดยใช้รูปแบบ การทดลองกับประชากรกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest Design) คือ ดำเนินการประเมินพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือทั้ง 4 ด้าน

โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาทางสังคมด้านความร่วมมือ และดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการพัฒนาทางสังคมด้านความร่วมมือ และสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาทางสังคมด้านความร่วมมือ ระหว่างการดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแบบร่วมมือ ตามแผน จำนวน 27 แผน แล้วรวบรวมประมวลผลเป็นช่วงสัปดาห์ จำนวน 9 ครั้ง 9 สัปดาห์ แล้วจึงทำการประเมินพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือหลังกิจกรรม ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาทางสังคมด้านความร่วมมือ ชุดเดียวกัน แล้วจึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาด้วยค่าเฉลี่ย (µ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และ ค่าร้อยละ

สรุปผลการศึกษา

1. ผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแบบร่วมมือ จำนวน 27 แผน ระยะเวลา 9 สัปดาห์ จำแนกรายด้านและภาพรวม พบว่า ด้านการทำงานร่วมกับเพื่อน ด้านการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ด้านการอดทนรอคอยตามลำดับก่อนหลัง และด้านการปฏิบัติตามข้อตกลง และภาพรวม เริ่มต้นสัปดาห์แรกมีคะแนนเฉลี่ย (µ) ระดับพอใช้ 1.71, 1.76, 1.82 ,1.73 และ 1.76 ตามลำดับจากนั้น จากนั้น นักเรียนก็มีพัฒนาการดีขึ้นทุกช่วงสัปดาห์จนถึงสัปดาห์ที่ 9 ได้แก่ ด้านการทำงานร่วมกับเพื่อน ด้านการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ด้านการอดทนรอคอยตามลำดับก่อนหลัง และด้านการปฏิบัติตามข้อตกลง และภาพรวม นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (µ) ระดับดี 2.84, 2.89, 2.93, 2.91 และ 2.89 ตามลำดับ

2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือก่อนและหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแบบ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทำการสังเกตพฤติกรรม โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาทางสังคมด้านความร่วมมือ พบว่า หลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแบบ นักเรียนมีคะแนนรายพฤติกรรม และภาพรวม ได้แก่ด้านการทำงานร่วมกับเพื่อน ด้านการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ด้านการอดทนรอคอยตามลำดับก่อนหลังและด้านการปฏิบัติ ตามข้อตกลง และภาพรวม (5.40, 5.13, 5.27, 5.33 และ 5.22 ตามลำดับ) สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแบบร่วมมือ (3.27, 3.13, 3.20, 3.40 และ 3.25 ตามลำดับ) เมื่อพิจารณาถึงผลต่างของคะแนนทั้ง 2 ส่วน ผลปรากฏว่า มีความแตกต่างกันทั้งรายพฤติกรรมและภาพรวม ดังนี้ ด้านการทำงานร่วมกับเพื่อน มีความแตกต่างกัน 2.13 คิดเป็นร้อยละ 35.50 ด้านการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน มีความแตกต่างกัน 2 คิดเป็นร้อยละ 33.33 ด้านการอดทนรอคอยตามลำดับก่อนหลังมีความแตกต่างกัน 2.07 คิดเป็นร้อยละ 34.50 ด้านการปฏิบัติ ตามข้อตกลง มีความแตกต่างกัน 1.93คิดเป็นร้อยละ 32.17 และในภาพรวม มีความแตกต่างกัน 1.97 คิดเป็นร้อยละ 32.83 แสดงว่าการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือโดยการกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแบบ ซึ่งเปรียบเทียบ ความแตกต่างของคะแนนหลังสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะแบบร่วมมือทุกพฤติกรรมและภาพรวม

โพสต์โดย กานต์ : [26 ก.ย. 2560 เวลา 12:26 น.]
อ่าน [2463] ไอพี : 182.232.129.216
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,415 ครั้ง
ทำความรู้จักโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ทำความรู้จักโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

เปิดอ่าน 14,141 ครั้ง
แผ่นดินไหวปากีสถานดัน"เกาะ"โผล่กลางทะเล
แผ่นดินไหวปากีสถานดัน"เกาะ"โผล่กลางทะเล

เปิดอ่าน 14,064 ครั้ง
การกัวซาบำบัดโรค
การกัวซาบำบัดโรค

เปิดอ่าน 10,314 ครั้ง
เทคนิคการคิดเลข 3 ตัว ที่ยังไงก็แล้วแต่ ผลลัพธ์จะได้ 1089 เสมอ
เทคนิคการคิดเลข 3 ตัว ที่ยังไงก็แล้วแต่ ผลลัพธ์จะได้ 1089 เสมอ

เปิดอ่าน 15,839 ครั้ง
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร

เปิดอ่าน 50,791 ครั้ง
หลักเกณฑ์สอบศึกษานิเทศก์
หลักเกณฑ์สอบศึกษานิเทศก์

เปิดอ่าน 18,077 ครั้ง
ประวัติศาสนาพุทธ
ประวัติศาสนาพุทธ

เปิดอ่าน 10,345 ครั้ง
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด
วิธีใช้น้ำในห้องน้ำอย่างประหยัด

เปิดอ่าน 10,232 ครั้ง
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก

เปิดอ่าน 10,626 ครั้ง
มาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3
มาตรฐานโทรศัพท์มือถือยุคที่ 3

เปิดอ่าน 168,139 ครั้ง
สุภาษิตพระร่วง
สุภาษิตพระร่วง

เปิดอ่าน 13,772 ครั้ง
การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง โดยท่าน "ว.วชิรเมธี"
การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง โดยท่าน "ว.วชิรเมธี"

เปิดอ่าน 10,869 ครั้ง
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"
11 ก.พ.นี้ ห้ามสูบบุหรี่ใน "ผับ-เธค-สวนอาหาร-จตุจักร"

เปิดอ่าน 16,752 ครั้ง
มาฝึกสมาธิเบื้องต้นกันดีกว่า
มาฝึกสมาธิเบื้องต้นกันดีกว่า

เปิดอ่าน 22,198 ครั้ง
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,849 ครั้ง
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ

เปิดอ่าน 10,332 ครั้ง
การเรียนรู้ที่ห้ามมองข้ามกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของลูกน้อย
การเรียนรู้ที่ห้ามมองข้ามกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของลูกน้อย

เปิดอ่าน 13,385 ครั้ง
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ

เปิดอ่าน 8,958 ครั้ง
ทำไมจึงตื่นเต้นกันนักหนาเมื่อญี่ปุ่นค้นพบ แหล่งแร่โลหะหายาก ที่เกาะมินามิโตริ โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
ทำไมจึงตื่นเต้นกันนักหนาเมื่อญี่ปุ่นค้นพบ แหล่งแร่โลหะหายาก ที่เกาะมินามิโตริ โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

เปิดอ่าน 10,619 ครั้ง
คาถาบูชานางกวัก ค้าขายร่ำรวย ธุรกิจเฮง
คาถาบูชานางกวัก ค้าขายร่ำรวย ธุรกิจเฮง



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ