ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการเกษตรปลอดสารพิษชีวิตพอเพียงโรงเรียน บ้านหนองเตา อำเภอเวียงแก่น จังหวัด

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินโครงการเกษตรปลอดสารพิษชีวิตพอเพียงโรงเรียน บ้านหนองเตา อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผู้ประเมินได้ประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ซึ่งประกอบด้วย ด้านบริบทของโครงการ (Context) ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input) ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process) และด้านผลผลิตของโครงการ (Product) ได้ทำการดำเนินการประเมินกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 109 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ศึกษาเป็นแบบประเมินที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น จำนวน 2 ฉบับ คือแบบประเมินสำหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และแบบประเมินสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย

ผลการประเมินโครงการพบว่า

ผลการประเมินโครงการตามรูปแบบ CIPP ของStufflebeam ในภาพรวมทั้งสี่ด้าน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนบ้านหนองเตา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แสดงว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

1. ด้านบริบท หรือสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ในสภาพสังคมปัจจุบันมีความสำคัญและมีความจำเป็นในการดำรงชีวิต โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา ตลอดจนเป้าหมายของโครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ปกครอง จึงทำให้โครงการนั้นประสบความสำเร็จ และส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต

2. ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำโครงการชัดเจน ครูที่ปรึกษาโครงการมีความรู้ ความสามารถ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพและการทำกิจกรรมกลุ่มแก่นักเรียน จึงทำให้โครงการนั้นประสบความสำเร็จ

3. ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า วิธีการดำเนินการ และการประเมินผลที่เป็นระบบ จึงทำให้โครงการนั้นประสบความสำเร็จ

4. ด้านผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโดยภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากโดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่ม คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น นำความรู้ ทักษะจากการเรียนรู้มาปฏิบัติได้จริงทำให้โครงการนี้เกิดประโยชน์กับนักเรียนในด้านทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงทำให้โครงการนั้นประสบความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงโครงการ

จากการสรุปและอภิปรายผลที่กล่าวไปแล้วนั้น แสดงให้ทราบว่าการประเมินโครงการเกษตรปลอดสารพิษชีวิตพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองเตา อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ทั้ง 4 ด้าน แม้ว่าจะมีภาพรวมของการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ก็ยังมีบางประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนา จึงมีข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้

1. ควรจัดกิจกรรมการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำในช่วงที่ผลผลิตล้นตลาด

2. ควรจัดกิจกรรมในโครงการที่หลากหลาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล โดยต้องสอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ บริบท ความต้องการของโรงเรียนและชุมชน

3. ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้ทราบสภาพปัญหา และความต้องการทรัพยากร ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

4. ควรมีการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานโครงการต่อไป

ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย

1. ควรจัดประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์ในวงกว้างขึ้น

2. ด้วยบริบทชองสถานศึกษาที่จำกัดในเรื่องพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการควรจะประสานขอพื้นที่ว่างของชุมชนและใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาและเป็นการจัดโซนนิ่งในการบริหารจัดการโครงการ

3. ควรจัดการบริหารหลักสูตรวิชาเพิ่มเติมเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดรับกับกิจกรรมที่จะเพิ่มขึ้นในการดำเนินโครงการต่อไป

4. ควรประสานงานวิทยากรภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนโดยเฉพาะจากเจ้าหน้าที่เกษตรที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ และรวมถึง ส่วนขยายโครงการหลวงฯที่มีสำนักงานในพื้นที่

5. ควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้กับคณะครูและนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการ

โพสต์โดย Auangkum Hankaew : [6 ต.ค. 2560 เวลา 09:11 น.]
อ่าน [4223] ไอพี : 106.0.210.213
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,000 ครั้ง
เล่น... พัฒนาอัจฉริยภาพ
เล่น... พัฒนาอัจฉริยภาพ

เปิดอ่าน 11,363 ครั้ง
รณรงค์บริโภคผลไม้เพื่อสุขภาพ
รณรงค์บริโภคผลไม้เพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 13,399 ครั้ง
ลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหน
ลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหน

เปิดอ่าน 12,452 ครั้ง
วิธีฉีดน้ำหอมที่ถูกวิธี
วิธีฉีดน้ำหอมที่ถูกวิธี

เปิดอ่าน 10,560 ครั้ง
คลิปสะเทือนวงการข่าว! "เตเต้-ปันปัน" นร.ศรีสะเกษ สวมบทผู้ประกาศ เป๊ะ ปังมาก
คลิปสะเทือนวงการข่าว! "เตเต้-ปันปัน" นร.ศรีสะเกษ สวมบทผู้ประกาศ เป๊ะ ปังมาก

เปิดอ่าน 16,176 ครั้ง
ร.ร.ประชารัฐ-ร.ร.ไอซียู : สมหมาย ปาริจฉัตต์
ร.ร.ประชารัฐ-ร.ร.ไอซียู : สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 11,039 ครั้ง
เปิดตัว ตุ๊กตา มิเชล โอบามา
เปิดตัว ตุ๊กตา มิเชล โอบามา

เปิดอ่าน 28,123 ครั้ง
พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ

เปิดอ่าน 15,396 ครั้ง
กินถั่วฝักยาวเยอะๆดีต่อสุขภาพ
กินถั่วฝักยาวเยอะๆดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 8,722 ครั้ง
ตอนนี้สามารถรับประทานเนื้อหมู ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
ตอนนี้สามารถรับประทานเนื้อหมู ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

เปิดอ่าน 9,326 ครั้ง
ออกกำลังแบบไหน ดีกับโรคอะไร
ออกกำลังแบบไหน ดีกับโรคอะไร

เปิดอ่าน 27,541 ครั้ง
ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)
ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553)

เปิดอ่าน 5,332 ครั้ง
ดูโปรตั๋วเครื่องบินไปแม่สอด เที่ยวบินราคาประหยัด
ดูโปรตั๋วเครื่องบินไปแม่สอด เที่ยวบินราคาประหยัด

เปิดอ่าน 31,606 ครั้ง
พระวิษณุ(พระนารายณ์)
พระวิษณุ(พระนารายณ์)

เปิดอ่าน 20,776 ครั้ง
รวมคำอวยพรวันตรุษจีน พร้อมคำแปล
รวมคำอวยพรวันตรุษจีน พร้อมคำแปล

เปิดอ่าน 11,729 ครั้ง
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล
การใส่หน้ากากอนามัยให้ได้ผล
เปิดอ่าน 445,454 ครั้ง
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เปิดอ่าน 11,729 ครั้ง
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2551
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค วันที่ 10 - 16 ตุลาคม 2551
เปิดอ่าน 8,233 ครั้ง
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย
หนุ่มดวงแข็งที่สุดในสามโลก รถตกตึก ยังลุกขึ้นมาเดินเฉย
เปิดอ่าน 10,669 ครั้ง
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559
5 เทคโนโลยีสำคัญในปี 2559

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ