ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับกลุ่มอีซูซุ ใน

การประเมินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับกลุ่มอีซูซุ ในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบทของโครงการ เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของโครงการ ความสอดคล้องและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ เกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยในการดำเนินโครงการ สภาพความพร้อมของบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข 4) ประเมินผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและความพึงพอใจจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งการประเมินผลกระทบของโครงการเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียน

กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประเมินโครงการใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie & Morgan และทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรของกลุ่มอีซูซุ ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม รวมจำนวน 274 คน และ 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อยืนยันข้อมูลจากแบบสอบถามและเสริมข้อมูลคุณภาพเชิงประจักษ์ รวมจำนวน 19 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น จำนวน 10 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมิน

1. ผลการประเมินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับกลุ่มอีซูซุ ในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ตามรูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) โดยใช้แบบสอบถาม พบว่า

โดยภาพรวมทั้งโครงการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านปัจจัยเบื้องต้น 2) ด้านผลผลิต 3) ด้านผลกระทบ 4) ด้านบริบท และ 5) ด้านกระบวนการ โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ซึ่งผลการประเมินเป็นรายประเด็นและตัวชี้วัด สรุปได้ ดังนี้

1.1 ผลการประเมินบริบท พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด ทุกรายการอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ รองลงมาคือ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ความต้องการจำเป็นของการทำโครงการ ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.2 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด ทุกรายการอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพร้อมของอาคารสถานที่ รองลงมาคือ ความพร้อมของบุคลากร และรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

1.3 ผลการประเมินกระบวนการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด ทุกรายการอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การติดตามและประเมินผล รองลงมาเป็น การปรับปรุงแก้ไข รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การวางแผน ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

1.4 ผลการประเมินผลผลิต พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด ทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรองลงมา คือ ความพึงพอใจในผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ซึ่งทั้งสองรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

1.5 ผลการประเมินผลกระทบ ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

2. ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรของกลุ่มอีซูซุ เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับกลุ่มอีซูซุ ในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกับแบบสอบถาม และได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพิ่มเติมมาสนับสนุนผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการทั้งจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรของกลุ่มอีซูซุ สรุปได้ว่า โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับกลุ่มอีซูซุ ในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต/ผลกระทบ ภาพรวมทุกตัวชี้วัด อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลประเมินไปใช้

จากผลการประเมินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษากับกลุ่มอีซูซุ ในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร พบว่า โครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นและทุกตัวชี้วัด วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ควรดำเนินโครงการนี้ต่อไป และเพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรนำผลประเมินบางประเด็นหรือบางตัวชี้วัด ไปปรับปรุงพัฒนา ดังนี้

1.1 ด้านบริบท จากผลการประเมินพบว่า ในภาพรวมและรายตัวชี้วัด มีความเหมาะสมในระดับมาก ดังนั้นวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรวางแผนดำเนินการต่อไป

1.2 ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ควรวางแผนการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ให้เหมาะสม เพียงพอ และมีคุณภาพ

1.3 ด้านกระบวนการ พบว่า การประเมินผลมีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนิน งานโครงการมีประสิทธิภาพและเกิดการมีส่วนร่วมรวมพลังอย่างแท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ และดำเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ

1.4 ด้านผลผลิตของโครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และโครงการย่อยแต่ละโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สูงขึ้น ดังนั้นควรดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างต่อเนื่อง

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการประเมินโครงการ ซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมอื่น ๆ ของของสถานศึกษาหรือของผู้เรียนหรือเป็นโครงการในฝ่ายต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)

2.2 ควรมีการประเมินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะ กรรมการการอาชีวศึกษากับกลุ่มอีซูซุ ในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ในปีการศึกษาต่อไป โดยใช้รูปแบบการประเมินอื่น เช่น รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ รูปแบบการประเมินของโพรวัส รูปแบบการประเมินของสเต็ก (Stake) และรูปแบบการประเมินของสคริฟเวน (Scriven) เป็นต้น

โพสต์โดย Rachaneekorn : [19 ต.ค. 2560 เวลา 08:41 น.]
อ่าน [2308] ไอพี : 119.76.28.140
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,817 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน
ปฏิรูปการศึกษาไทย ในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน

เปิดอ่าน 29,332 ครั้ง
โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง
โครงการเพชรในตม โครงการที่ให้ทุนนักเรียนเรียนครูเมื่อจบแล้วบรรจุเป็นครูโดยตรง

เปิดอ่าน 60,686 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

เปิดอ่าน 18,078 ครั้ง
ลายมือเช่นไร คือคนที่จะได้ดีบั้นปลายของชีวิต
ลายมือเช่นไร คือคนที่จะได้ดีบั้นปลายของชีวิต

เปิดอ่าน 53,581 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เปิดอ่าน 12,305 ครั้ง
5 สมุนไพรเพื่อวัยสูงอายุ
5 สมุนไพรเพื่อวัยสูงอายุ

เปิดอ่าน 9,415 ครั้ง
ปรับการเรียนแนวใหม่สู้ "โอเน็ต" ให้ได้ผล
ปรับการเรียนแนวใหม่สู้ "โอเน็ต" ให้ได้ผล

เปิดอ่าน 6,647 ครั้ง
เชื้อไวรัสโรคหวัดมีอยู่ทั่วไปแค่เอื้อม ให้หมั่นล้าง มือกันไม่ให้เป็นสะพาน
เชื้อไวรัสโรคหวัดมีอยู่ทั่วไปแค่เอื้อม ให้หมั่นล้าง มือกันไม่ให้เป็นสะพาน

เปิดอ่าน 17,338 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง “รมว.ศึกษาฯ” กับนโยบายแก้ปัญหา โรงเรียน ICU จากรายการ ผชิญหน้า FaceTime (8 ก.พ. 2560)
รับชมย้อนหลัง “รมว.ศึกษาฯ” กับนโยบายแก้ปัญหา โรงเรียน ICU จากรายการ ผชิญหน้า FaceTime (8 ก.พ. 2560)

เปิดอ่าน 128,857 ครั้ง
ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism
ทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism

เปิดอ่าน 7,874 ครั้ง
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม
ทำงานแบบไหน เจ้านายถึงจะปลื้ม

เปิดอ่าน 13,516 ครั้ง
น้ำอาร์ซี
น้ำอาร์ซี

เปิดอ่าน 12,990 ครั้ง
10 อันดับ ปริศนาของโลก
10 อันดับ ปริศนาของโลก

เปิดอ่าน 16,757 ครั้ง
Computer Graphic คืออะไร
Computer Graphic คืออะไร

เปิดอ่าน 10,204 ครั้ง
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 432,955 ครั้ง
สมรรถนะของครู
สมรรถนะของครู

เปิดอ่าน 9,089 ครั้ง
20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์
20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 11,970 ครั้ง
7 รายชื่อ นวนิยายเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ 2552
7 รายชื่อ นวนิยายเข้ารอบสุดท้ายซีไรต์ 2552

เปิดอ่าน 35,366 ครั้ง
คลิปสุดฮา!! "สักยันต์อาจารย์นก" ใครไม่ตั้งใจเรียนต้องโดน ฉึกๆๆ
คลิปสุดฮา!! "สักยันต์อาจารย์นก" ใครไม่ตั้งใจเรียนต้องโดน ฉึกๆๆ

เปิดอ่าน 28,000 ครั้ง
รวมวิธีทำกระทงแบบใหม่ๆ เป็นมิตรกับธรรมชาติ
รวมวิธีทำกระทงแบบใหม่ๆ เป็นมิตรกับธรรมชาติ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ