ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (รองเสริมสิริ เยาวพักตร์)

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ของโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้วิจัย นางเสริมสิริ เยาวพักตร์

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) สังกัดกองการศึกษาเทศบาล

เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การประเมินในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2559 ด้วยรูปแบบการประเมินแบบไอโปเอส (IPOOEST Model) คือ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input:I) ด้านกระบวนการ (Process:P) ด้านผลผลิต (Outputs:O) ด้านผลลัพธ์ (Outcomes:O) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness:E) ด้านความยั่งยืน (Sustainable:S) และด้านผลการถ่ายโยงความรู้ (Transportation:T) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)และทำการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 20 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน ครูและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 66 คน และผู้เรียน จำนวน 1,096 คน ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามจำนวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ด้านผลผลิต (Outputs Evaluation) ด้านผลลัพธ์ (Outcomes Evaluation) ด้านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) ด้านความยั่งยืน (Sustainable Evaluation) และด้านผลการถ่ายโยงความรู้ (Transportation Evaluation) ใช้ประเมินหลังการดำเนินการมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การนิเทศ การดำเนินงานตามองค์ประกอบ 10 องค์ประกอบใช้ประเมินหลังดำเนินการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน การสนทนากลุ่ม (Focused Group Discussion) การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ

ผลประเมิน พบว่า

1. ผลประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมพบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ เช่น วัคซีนป้องกันโรค สารไอโอดีนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างเพียงพอ

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหารได้นำข้อมูลสารสนเทศที่คณะทำงานได้สรุปรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบความก้าวหน้า รวมทั้งสามารถประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือเป้าหมายที่กำหนด

4. ด้านผลผลิต (Outputs Evaluation) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้เรียนได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน เช่น การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน การเฝ้าระวังสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

5. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes Evaluation) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ บุคลากรในโรงเรียนได้รับบริการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีจากโรงพยาบาลโดยนัดหมายในวันหยุดเรียน มีการตรวจเลือด การเอกเรย์ปอด การตรวจคลื่นหัวใจ ในโรงเรียนส่วนมากมีสุขภาพดีมาก

6. ด้านประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารเทศบาลต้นสังกัด ชื่นชมยินดีผลสำเร็จของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

7. ด้านความยั่งยืน (Sustainable Evaluation) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรในโรงเรียน และผู้เรียนมีความมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

8. ด้านผลการถ่ายโยงความรู้ (Transportation Evaluation) โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรในโรงเรียน และผู้เรียนนำความรู้ด้านทักษะสุขภาพขยายผลไปสู่ชุมชนครอบครัวได้

9. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการดำเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยภาพรวมทุกด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการสนทนากลุ่ม (Focused Group Discussion) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีข้อเสนอแนะให้มีการศึกษาเชิงปฏิบัติการ (Action research) เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยที่ควรปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ร่วมปฏิบัติ ควรจัดการอบรมให้ความรู้ให้กับครูในเรื่องการประเมินผลโครงการโดยเฉพาะ ตลอดจนหารูปแบบวิธีการบริหารจัดการด้านนโยบาย บริหารการจัดการ การนิเทศ ควรทำเป็นประจำทุกปีการศึกษา นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเผยแพร่ให้ทราบความก้าวหน้า

โพสต์โดย หนึ่ง : [3 พ.ย. 2560 เวลา 09:11 น.]
อ่าน [3787] ไอพี : 180.183.59.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 44,096 ครั้ง
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องจำขึ้นใจ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องจำขึ้นใจ

เปิดอ่าน 22,733 ครั้ง
"มะรุม" พืชมหัศจรรย์
"มะรุม" พืชมหัศจรรย์

เปิดอ่าน 13,709 ครั้ง
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้
กังนัมอะยาย ศึกประชัน เต้นกังนัมสไตล์ ระหว่าง ยาย VS โคโยตี้

เปิดอ่าน 97,258 ครั้ง
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 14,333 ครั้ง
ดื่มน้ำจากขวดพลาสติก ระวังสารบีพีเอปนเปื้อน
ดื่มน้ำจากขวดพลาสติก ระวังสารบีพีเอปนเปื้อน

เปิดอ่าน 34,283 ครั้ง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง

เปิดอ่าน 19,218 ครั้ง
เกมส์แข่งรถ
เกมส์แข่งรถ

เปิดอ่าน 18,848 ครั้ง
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ และ[คำสั่งมอบอำนาจการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ และ[คำสั่งมอบอำนาจการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

เปิดอ่าน 12,261 ครั้ง
7 เคล็ดลับ รักษาความจำยืนยาว
7 เคล็ดลับ รักษาความจำยืนยาว

เปิดอ่าน 9,507 ครั้ง
คนไทย80% กินอาหารเกินจำเป็นร่างกาย
คนไทย80% กินอาหารเกินจำเป็นร่างกาย

เปิดอ่าน 5,841 ครั้ง
"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่
"หรือฉันจะเป็นแม่ที่แย่ที่สุด" คลิปดูแล้วอาจจะน้ำตาไหล โดยเฉพาะคนเป็นแม่

เปิดอ่าน 15,925 ครั้ง
เกร็ดควรรู้สำหรับผู้ที่จะสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย
เกร็ดควรรู้สำหรับผู้ที่จะสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 36,973 ครั้ง
ระบบการเรียนการสอนของบริกส์ (Briggs Model)
ระบบการเรียนการสอนของบริกส์ (Briggs Model)

เปิดอ่าน 18,565 ครั้ง
ผักสุกมีคุณค่าอาหารสูงกว่าดิบ
ผักสุกมีคุณค่าอาหารสูงกว่าดิบ

เปิดอ่าน 16,910 ครั้ง
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่

เปิดอ่าน 15,021 ครั้ง
ดังใหญ่! คลิปล้อ iron man 3 ของแก๊งเฟดเฟ่ ฮาแล้วทั่วโลก
ดังใหญ่! คลิปล้อ iron man 3 ของแก๊งเฟดเฟ่ ฮาแล้วทั่วโลก
เปิดอ่าน 12,618 ครั้ง
ผลไม้ล้างพิษ
ผลไม้ล้างพิษ
เปิดอ่าน 126,297 ครั้ง
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร
เปิดอ่าน 9,232 ครั้ง
ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ...โรงเรียนนิติบุคคลที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน
ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ...โรงเรียนนิติบุคคลที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน
เปิดอ่าน 23,335 ครั้ง
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ