ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา

ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2556-2559 (ตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา 5 ปี)

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท

สนองกลยุทธ์ สพป. 1 ที่ 4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย

กลยุทธ์โรงเรียน ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้ สมศ. ด้านคุณภาพศิษย์ ตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 4

กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้รับผิดชอบ นายอภิชาต ดีกุดตุ้ม

ระยะเวลาดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม 2560

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. หลักการและเหตุผล

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

2. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

3. เป้าหมาย

ผลผลิต นักเรียนโรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา จำนวน 80 คน

ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 เสนอโครงการ

4.2 ประชุมชี้แจง

4.3 แต่งตั้งคณะทำงาน

4.4 ดำเนินงานตามโครงการ

4.5 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

4.6 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ

5. กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงาน

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ปีการศึกษา 2556-2559 ผู้รับผิดชอบ

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย

1.กิจกรรมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก

กลุ่มสาระ

การเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

3.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6

งานระดับชั้น

และครูประจำชั้น

4.กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

5.กิจกรรมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

6.กิจกรรม ว.ท. เข้าวัดฟังธรรม (ใกล้วัด ใกล้พระ)

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

7.กิจกรรมค่ายคุณธรรม ป.1-ป.6

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

8.กิจกรรมตักบาตรวิถีพุทธ

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

9.กิจกรรมวันไหว้ครู

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

10.กิจกรรมอบรมจริยธรรมประจำสัปดาห์

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

6. งบประมาณ • เงินอุดหนุน • เงินรายได้ฯ • เงินนโยบายสนับสนุนฯ จำนวน.........................บาท

7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

กิจกรรม/รายการวัสดุ ประเภทรายจ่าย เงินนอก

งบประมาณ รวม

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม

1.กิจกรรมสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก 3,000

2.กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล 5 2,000

3.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6 10,000

4.กิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ -

5.กิจกรรมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามก 3,000

6.กิจกรรม ว.ท. เข้าวัดฟังธรรม

(ใกล้วัด ใกล้พระ) 10,000

7.กิจกรรมค่ายคุณธรรม ป.1-ป.6 10,000

8.กิจกรรมตักบาตรวิถีพุทธ 3,000

9.กิจกรรมวันไหว้ครู 2,000

10.กิจกรรมอบรมจริยธรรมประจำสัปดาห์ 3,000

8. การวัดและประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

(ปริมาณ,คุณภาพ,เวลา,ค่าใช้จ่าย) เกณฑ์ เครื่องมือ

ผลผลิต (Output)

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 100

แบบประเมิน

ผลผลิต (Output)

ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์

ร้อยละ 95

แบบประเมิน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ............................................ผู้ขออนุมัติ

(นางสาวฉัฐรส บัญชาชาญชัย) (นายทวี ถาพร)

หัวหน้างานแผนงาน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ

• อนุมัติ • ปรับปรุง/แก้ไข • อื่น ๆ ..................................................................

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายอภิชาติ ดีกุดตุ้ม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบุญถัน รามศรี)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา

โพสต์โดย มหา : [6 พ.ย. 2560 เวลา 20:55 น.]
อ่าน [2545] ไอพี : 125.26.172.216
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,313 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย
เทคนิคการคูณเลขแบบญี่ปุ่นกรณีมีเลขศูนย์อยู่ด้วย

เปิดอ่าน 25,736 ครั้ง
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก

เปิดอ่าน 7,320 ครั้ง
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)

เปิดอ่าน 84,865 ครั้ง
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างพอเหมาะกับพืช
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างพอเหมาะกับพืช

เปิดอ่าน 7,388 ครั้ง
คัดเลือกคนจากสถาบัน
คัดเลือกคนจากสถาบัน

เปิดอ่าน 13,985 ครั้ง
ช้อน-ส้อม จุ่มน้ำร้อนหม้อหุงข้าว ฆ่าเชื้อโรคไม่ตาย
ช้อน-ส้อม จุ่มน้ำร้อนหม้อหุงข้าว ฆ่าเชื้อโรคไม่ตาย

เปิดอ่าน 36,447 ครั้ง
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย

เปิดอ่าน 111,619 ครั้ง
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา
คอมพิวเตอร์กับการศึกษา

เปิดอ่าน 12,734 ครั้ง
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ

เปิดอ่าน 81,957 ครั้ง
10 วิธีช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์
10 วิธีช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 9,268 ครั้ง
มื้อเล็ก ๆ ช่วยลดน้ำหนัก
มื้อเล็ก ๆ ช่วยลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 15,818 ครั้ง
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ

เปิดอ่าน 10,962 ครั้ง
ดัชนีมวลกาย หาค่า BMI เช็กกันหน่อยไหมคุณอ้วนหรือยัง ?
ดัชนีมวลกาย หาค่า BMI เช็กกันหน่อยไหมคุณอ้วนหรือยัง ?

เปิดอ่าน 37,106 ครั้ง
โมเดลกระดาษ
โมเดลกระดาษ

เปิดอ่าน 12,776 ครั้ง
วิธีล้างคราบน้ำชาที่ติดแก้ว
วิธีล้างคราบน้ำชาที่ติดแก้ว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 36,954 ครั้ง
ระบบสุริยะจักรวาล
ระบบสุริยะจักรวาล

เปิดอ่าน 10,758 ครั้ง
"พิกุล" สรรพคุณดีกว่าที่คิด
"พิกุล" สรรพคุณดีกว่าที่คิด

เปิดอ่าน 10,272 ครั้ง
ทาครีมบำรุงอย่างไร ให้ถูกวิธี
ทาครีมบำรุงอย่างไร ให้ถูกวิธี

เปิดอ่าน 20,434 ครั้ง
นมวัว กับ นมถั่วเหลือง.. นมไหนดีกว่ากัน
นมวัว กับ นมถั่วเหลือง.. นมไหนดีกว่ากัน

เปิดอ่าน 207,967 ครั้ง
การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา
การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ