ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559

ผู้รายงาน นางปริมภาภรณ์ แก้วเทวา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการดำเนินงาน และประเมินผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยประเมินจากแบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้น และประเมินจากแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย ครูปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน

นักเรียนปีการศึกษา 2559 จำนวน 248 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 248 คน และ คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 10 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จำนวน 9 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.89 – 0.98 และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 จำนวน 2 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 11 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการนิเทศภายใน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.36, S.D. = 0.57) อยู่ในระดับมาก ส่วนคณะกรรมการนิเทศภายในมีความเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (μ = 4.41, σ = 0.55) อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนิเทศภายใน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (μ = 4.06, σ = 0.67) อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า ด้านความพร้อมของบุคลากร มีค่าค่าเฉลี่ย (μ = 4.47, σ = 0.52) อยู่ในระดับมาก โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ครูมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.07, S.D. = 0.61) อยู่ในระดับ มาก ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.15, S.D. = 0.64) อยู่ในระดับ มาก เช่นกัน โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ย ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559 ปรากฏ ดังนี้

4.1 ระดับคุณภาพการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนิเทศภายใน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (μ = 4.25, σ = 0.57) อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่า ด้านการดำเนินการนิเทศ มีค่าค่าเฉลี่ยสูงสุด (μ = 4.48, σ = 0.51) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียนและคณะกรรมการนิเทศภายใน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.16, S.D. = 0.67)ในระดับมาก ส่วนคณะกรรมการนิเทศภายในมีความเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (μ = 4.12, σ = 0.67) อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.3 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองและครู พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.13, S.D. = 0.65) อยู่ในระดับมาก ส่วนครูมีความเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄= 4.07, S.D. = 0.60) อยู่ในระดับมาก เช่นกัน โดยได้คะแนนรวม ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2558 – 2559 พบว่าโดยภาพรวม ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ 51.18 และปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 62.47 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนที่ได้ผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปโดยภาพรวมของโรงเรียน≥ร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ทั้งสองระดับชั้น และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าการพัฒนาเท่ากับ +0.33 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีค่าการพัฒนาเท่ากับ +0.61 ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าการพัฒนาเท่ากับ +1.28 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีค่าการพัฒนาเท่ากับ +0.84 แสดงให้เห็นว่าผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด โดยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 อย่างน้อยสองกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งสองระดับชั้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄= 4.09, S.D. = 0.65) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.6 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน ผู้ปกครองมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄= 4.20, S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมาก ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.18, S.D. = 0.63) อยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.7 ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครู พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย ( ̅x̄= 4.12, S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2559โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาควบคู่ไปกับระบบการประกันคุณภาพภายในและการรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

1.2 ควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อสะดวกในการศึกษาข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดถึงการนำข้อมูลไปใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการ

1.3 ควรจัดให้มีโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการนิเทศภายในเป็นโครงการต่อเนื่องและต้องดำเนินการทุกปี โดยใช้วงจรควบคุมคุณภาพ ของ เดมมิ่ง (P-D-C-A) มาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพ

2. ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการ หรือการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) หรือรูปแบบอื่นตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

2.2 ควรมีการศึกษาปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการนิเทศภายใน เพื่อให้ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินการนิเทศภายในไม่บรรลุเป้าหมาย

โพสต์โดย ครูปริม : [9 พ.ย. 2560 เวลา 08:15 น.]
อ่าน [2360] ไอพี : 101.109.252.119
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,172 ครั้ง
สำรวจหาดาวเคราะห์แบบเดียวกับโลก มี 100 พันล้านดวง
สำรวจหาดาวเคราะห์แบบเดียวกับโลก มี 100 พันล้านดวง

เปิดอ่าน 22,325 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานครูแห่งชาติ
เกณฑ์มาตรฐานครูแห่งชาติ

เปิดอ่าน 11,984 ครั้ง
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)

เปิดอ่าน 17,782 ครั้ง
โรคฉี่หนู...เชื้อร้ายที่มาพร้อมหน้าฝน
โรคฉี่หนู...เชื้อร้ายที่มาพร้อมหน้าฝน

เปิดอ่าน 12,029 ครั้ง
พบหลุมยุบยักษ์ปริศนาที่ไซบีเรีย นักวิทย์เร่งหาคำตอบ
พบหลุมยุบยักษ์ปริศนาที่ไซบีเรีย นักวิทย์เร่งหาคำตอบ

เปิดอ่าน 10,936 ครั้ง
เยือน "ศูนย์จราจรอัจฉริยะไทย" ที่ บก.02
เยือน "ศูนย์จราจรอัจฉริยะไทย" ที่ บก.02

เปิดอ่าน 11,178 ครั้ง
รู้ทันแก๊งบัตรเครดิต ขโมยง่ายกว่า ATM
รู้ทันแก๊งบัตรเครดิต ขโมยง่ายกว่า ATM

เปิดอ่าน 164,985 ครั้ง
เทคโนโลยี มีกี่ระดับอะไรบ้าง
เทคโนโลยี มีกี่ระดับอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 18,008 ครั้ง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย

เปิดอ่าน 11,930 ครั้ง
ลดความอ้วน ทำได้ ไม่ต้องพึ่งยา
ลดความอ้วน ทำได้ ไม่ต้องพึ่งยา

เปิดอ่าน 17,364 ครั้ง
เทควันโด : ประวัติเทควันโดในประเทศไทย
เทควันโด : ประวัติเทควันโดในประเทศไทย

เปิดอ่าน 1,851 ครั้ง
อาการปวดท้องบ่งบอกโรค
อาการปวดท้องบ่งบอกโรค

เปิดอ่าน 14,173 ครั้ง
"กังนัม สไตล์" ความหมายอะไรซ่อนอยู่ (ดูให้เป็นสาระ)
"กังนัม สไตล์" ความหมายอะไรซ่อนอยู่ (ดูให้เป็นสาระ)

เปิดอ่าน 13,991 ครั้ง
5 สมุนไพรเพื่อวัยสูงอายุ
5 สมุนไพรเพื่อวัยสูงอายุ

เปิดอ่าน 77,453 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 3,803 ครั้ง
การเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 358,159 ครั้ง
Adverbs ( กริยาวิเศษณ์ ) Types (ชนิดของกริยาวิเศษณ์ )
Adverbs ( กริยาวิเศษณ์ ) Types (ชนิดของกริยาวิเศษณ์ )

เปิดอ่าน 11,868 ครั้ง
ดาวน์โหลดฟรีหลักสูตรแผนอาชีพ
ดาวน์โหลดฟรีหลักสูตรแผนอาชีพ

เปิดอ่าน 10,941 ครั้ง
ทำไม ห้ามดื่มเหล้าแกล้มทุเรียน ???
ทำไม ห้ามดื่มเหล้าแกล้มทุเรียน ???

เปิดอ่าน 11,298 ครั้ง
ชำแหละ"กล้องสปาย"สู่ขบวนการทุจริตสอบแพทย์
ชำแหละ"กล้องสปาย"สู่ขบวนการทุจริตสอบแพทย์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ