ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพ

บทคัดย่อ

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อผู้วิจัย นางสาววรรณนิตา พงษ์พันธุ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2559 (พ.ศ. 2559 – 2560)

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ 2)เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ4) เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ ในท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประเด็นปัญหาของการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนที่ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้และแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ ประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จำนวน 26 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณลักษณะของนักเรียนและแบบวัดเจตคติต่อการเรียน ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 4 : การอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการสังเคราะห์การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สรุปได้ว่า ปัญหาของการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 4 : การอาชีพ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนคือ เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้คือหน่วยการเรียนรู้ เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น และวิธีการจัดการเรียนรู้ คือ รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (WELED Model) ประกอบด้วย การนำเข้าสู่บทเรียน (W : Warm Up) การอธิบายความ (E : Explaining) การเรียนรู้และปฏิบัติ ( L & D : Learning and Doing) การประเมินผล (E : Evaluating) และการพัฒนา (D : Developing) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โดยรวมรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยงมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด

3. การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คุณลักษณะของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมากที่สุด เจตคติต่อการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า โดยรวมนักเรียนมีเจตคติต่อการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

4. การประเมินรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติม ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โดยรวมรูปแบบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้าน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย Chaiyo : [10 พ.ย. 2560 เวลา 13:56 น.]
อ่าน [4393] ไอพี : 180.183.58.16
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,362 ครั้ง
ฮือฮา! คลิปโพสต์ทั่วเฟซบุ๊ก "พระ" สวดมนต์จังหวะเพลงแร็พ-ร็อก งานขึ้นบ้านใหม่!
ฮือฮา! คลิปโพสต์ทั่วเฟซบุ๊ก "พระ" สวดมนต์จังหวะเพลงแร็พ-ร็อก งานขึ้นบ้านใหม่!

เปิดอ่าน 18,955 ครั้ง
สถานที่นอนดู ฝนดาวตก ชัด ๆ 17-18 พ.ย.นี้
สถานที่นอนดู ฝนดาวตก ชัด ๆ 17-18 พ.ย.นี้

เปิดอ่าน 911 ครั้ง
วิธีบรรเทาอาการไข้หวัดและเจ็บคอ ด้วยวิธีธรรมชาติ
วิธีบรรเทาอาการไข้หวัดและเจ็บคอ ด้วยวิธีธรรมชาติ

เปิดอ่าน 44,689 ครั้ง
วันเนา
วันเนา

เปิดอ่าน 1,056 ครั้ง
7 วัดเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่สุดปัง ไหว้พระรับโชค
7 วัดเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่สุดปัง ไหว้พระรับโชค

เปิดอ่าน 445,646 ครั้ง
     กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘  พร้อมตัวอย่าง ง่ายต่อการจดจำ
กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ พร้อมตัวอย่าง ง่ายต่อการจดจำ

เปิดอ่าน 16,106 ครั้ง
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3
เมนู "ปลาทู" ใกล้ตัวอุดมโอเมก้า-3

เปิดอ่าน 26,937 ครั้ง
วรรณคดีมรดก
วรรณคดีมรดก

เปิดอ่าน 12,328 ครั้ง
คลิปพายุถล่มรร.สตรีฯตราด กวาดทุกอย่างราบเป็นหน้ากลอง
คลิปพายุถล่มรร.สตรีฯตราด กวาดทุกอย่างราบเป็นหน้ากลอง

เปิดอ่าน 21,804 ครั้ง
หมอขายครีม ผิดจรรยาบรรณ?
หมอขายครีม ผิดจรรยาบรรณ?

เปิดอ่าน 23,261 ครั้ง
10 สุดยอดโปรแกรมป้องกันไวรัส ฟรี!! ปี 2013
10 สุดยอดโปรแกรมป้องกันไวรัส ฟรี!! ปี 2013

เปิดอ่าน 16,327 ครั้ง
การตากข้าว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3
การตากข้าว สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

เปิดอ่าน 27,793 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 130,028 ครั้ง
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร

เปิดอ่าน 19,357 ครั้ง
ชมเลย แอนิเมชั่นการบริหารสมองเป็น 2 เท่า ด้วย Brain Activation
ชมเลย แอนิเมชั่นการบริหารสมองเป็น 2 เท่า ด้วย Brain Activation

เปิดอ่าน 15,158 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ
เปิดอ่าน 17,385 ครั้ง
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ
เปิดอ่าน 16,782 ครั้ง
ความหมายตามลายมือ
ความหมายตามลายมือ
เปิดอ่าน 10,983 ครั้ง
ดับร้อนด้วย "เสาวรส" สุดจี๊ดจ๊าด
ดับร้อนด้วย "เสาวรส" สุดจี๊ดจ๊าด
เปิดอ่าน 14,168 ครั้ง
ประตูบ้าน คือ ปากแห่งโชคลาภ
ประตูบ้าน คือ ปากแห่งโชคลาภ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ