ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แนวทางการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนคลองมะขามเทศ

ชื่องานวิจัย

แนวทางการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนคลองมะขามเทศ

สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย

นายบรรเจิด ท้าวแพทย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาระดับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ศึกษาสภาพปัญหาการ

บริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และแนวทางการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิดของอุทัย บุญประเสริฐ (2545:187-191),รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ (2556:183),สัมมา รธนิธย์ (2556:149-150), จามจุรี จำเมืองและคณะ (2558:9) จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการกระจายอำนาจ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักการคืนอำนาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน ด้านหลักการบริหารตนเองและด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน และครูโรงเรียนคลองมะขามเทศ จำนวน 14 คน โดยทั้ง 3 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ส่วนผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 150 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random) โดยใช้วิธีกำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางของเครจซี่และมอร์แกน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 179 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามระดับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและ

สภาพปัญหาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย(x̄ )และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย พบว่า

1.ระดับการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขต

ประเวศ กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังต่อไปนี้ ด้านหลักการบริหารตนเอง รองลงมาคือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักการคืนอำนาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน ด้านหลักการกระจายอำนาจและด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล

2.ปัญหาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนคลองมะขามเทศ ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยจากเรียงลำดับปัญหาจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านหลักการบริหารตนเอง รองลงมาคือ ด้านหลักการคืนอำนาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน ด้านหลักการกระจายอำนาจ ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุลและด้านหลักการมีส่วนร่วม

3.แนวทางการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

3.1.ด้านหลักการกระจายอำนาจ ได้แก่ 1)โรงเรียนควรขออัตรากำลังด้านการบริหารการเงินและบัญชีให้ครบ เพื่อประสิทธิภาพการทำงานด้านงบประมาณ โดยไม่ต้องรบกวนบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน 2)ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผน จัดทำแผนงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียน 3)ผู้บริหารสถานศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีให้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามแผนและปฏิทินปฏิบัติงานที่กำหนด และทันตามกำหนดของสำนักงบประมาณ 4)โรงเรียนจัดทำคำสั่ง และมอบหมายงานให้กับบุคลากรในโรงเรียนในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมโรงเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 5)โรงเรียนจัดอัตรากำลังในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้บุคลากรสอนให้ตรงกับความสาขาการเรียนรู้ที่จบการศึกษา สาขาวิชาที่ถนัด และธรรมชาติวิชาที่ใกล้เคียงกัน 6)โรงเรียนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.2.ด้านหลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ 1)โรงเรียนกำหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 2)โรงเรียนดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 3)การคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละครั้ง ควรมีการนำเสนอข้อมูลผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกและมีการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการทุกคน 4)จัดให้มีประชุมชี้แจงระเบียบ แนวปฏิบัติ ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อการ สรรหาคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5)โรงเรียนมีการจัดทำนโยบายทางการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจต่าง ๆ ของโรงเรียนต้องอยู่ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ 6)จัดให้มีการประชุมชี้แจงบุคลากรในสถานศึกษา ให้เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 7)บุคลากรของโรงเรียน มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญและมีความเข้าใจในแนวทางการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 8)สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้มากขึ้น มีการจัดประชุมพบปะให้มากขึ้น

3.3.ด้านหลักการคืนอำนาจการจัดการศึกษาให้กับประชาชน ได้แก่1)โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน 2)โรงเรียนควรมีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของชุมชนรอบโรงเรียน เพื่อนำข้อมูลมาบูรณาการในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 3)โรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน มีการแสดงผลงานหรือการจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 4)โรงเรียนร่วมกับชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน จัดกิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน5)โรงเรียนส่งเสริมและทำความเข้าใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6)โรงเรียนนำเสนอข้อมูลการจัดกิจกรรมการต่าง ๆของโรงเรียน ผ่านทางการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.4.ด้านหลักการบริหารตนเอง ได้แก่ 1)โรงเรียนจัดประชุมร่วมกันวิเคราะห์เกณฑ์ในการการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 2)โรงเรียนจัดทำเกณฑ์วัดผลประเมินผลและเกณฑ์การเทียบโอนพื้นฐานตามมาตรฐานหลักสูตรในรายวิชาที่ขอเทียบโอน 3)โรงเรียนมีการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการทำงานของบุคลากรในโรงเรียน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์ร่วมกัน 4)โรงเรียนกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนอย่างเหมาะสม 5)โรงเรียนมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในด้านต่าง ๆ 6)โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน 7)โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับติดตามจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน

3.5.ด้านหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล ได้แก่ 1)โรงเรียนประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน แต่งตั้งคณะกรรมการในการวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กำกับติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2)โรงเรียนจัดผู้รับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่ ดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินของโรงเรียน 3)โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนผ่านแผ่นพับ หรือเว็บไซต์ของโรงเรียน 4)โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนเข้ามาร่วมกิจกรรม 5)โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 6)ให้บุคลากรภายในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจเยี่ยม การดำเนิน การการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 7)โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ทำการนิเทศการสอนภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 8)ผู้บริหารสถานศึกษา กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

โพสต์โดย เจิด : [15 พ.ย. 2560 เวลา 12:53 น.]
อ่าน [2721] ไอพี : 125.24.92.19
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,514 ครั้ง
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475

เปิดอ่าน 29,211 ครั้ง
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปปางต่างๆ

เปิดอ่าน 11,337 ครั้ง
อัลมอนด์และน้ำผึ้ง แก้เจ็บคอ
อัลมอนด์และน้ำผึ้ง แก้เจ็บคอ

เปิดอ่าน 23,207 ครั้ง
การช่างและหมู่บ้านช่าง
การช่างและหมู่บ้านช่าง

เปิดอ่าน 54,835 ครั้ง
โรคหัวใจ เลี่ยงได้ แค่เลือกอาหาร
โรคหัวใจ เลี่ยงได้ แค่เลือกอาหาร

เปิดอ่าน 103,769 ครั้ง
"จิ้งหรีด" เลี้ยงเล่นๆ รายได้เดือนเกือบหมื่น
"จิ้งหรีด" เลี้ยงเล่นๆ รายได้เดือนเกือบหมื่น

เปิดอ่าน 13,354 ครั้ง
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน

เปิดอ่าน 14,870 ครั้ง
มะเร็งเน็ต...ภัยร้ายชนิดใหม่ เสี่ยงตายไม่รู้ตัว
มะเร็งเน็ต...ภัยร้ายชนิดใหม่ เสี่ยงตายไม่รู้ตัว

เปิดอ่าน 14,116 ครั้ง
การปลูกต้นไม้ตามทิศ
การปลูกต้นไม้ตามทิศ

เปิดอ่าน 20,097 ครั้ง
LearnSquare e-Learning Management System
LearnSquare e-Learning Management System

เปิดอ่าน 13,780 ครั้ง
ลายมืออัจฉริยะผู้นำ เป็นอย่างไร?
ลายมืออัจฉริยะผู้นำ เป็นอย่างไร?

เปิดอ่าน 20,886 ครั้ง
แก่นขนุน
แก่นขนุน

เปิดอ่าน 104,333 ครั้ง
กรรม คือ อะไร?
กรรม คือ อะไร?

เปิดอ่าน 8,916 ครั้ง
ซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประจำปี 2555
ซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประจำปี 2555

เปิดอ่าน 23,818 ครั้ง
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก

เปิดอ่าน 56,183 ครั้ง
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
เปิดอ่าน 18,106 ครั้ง
การกัวซาบำบัดโรค
การกัวซาบำบัดโรค
เปิดอ่าน 60,553 ครั้ง
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
9 เหตุผลที่คนเก่ง ก้าวไปได้ไม่ไกลในสายงาน
เปิดอ่าน 33,001 ครั้ง
ธนบัตรไทยรุ่นแรก
ธนบัตรไทยรุ่นแรก
เปิดอ่าน 20,062 ครั้ง
พระสยามเทวาธิราช
พระสยามเทวาธิราช

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ