ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผลงานทางวิชาการ

เรื่อง การบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย

นางศิริพร วรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียน วัดทัศนารุณสุนทริการาม สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานครและเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานครโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร คือ ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีความต้องการพิเศษ ของโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม สำนักงานเขตราชเทวี สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามระดับการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียน วัดทัศนารุณสุนทริการาม สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1.ระดับการบริหารการจัดการเรียนร่วมโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม สำนักงานเขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ตามความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านสิ่งแวดล้อม (E:Environment) รองลงมาคือ ด้านเครื่องมือ (T:Tool) ด้านนักเรียน (S:Students) และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A:Activities) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

1.1.ด้านนักเรียน (S:Students) ระดับการบริหารการจัดการเรียนร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ กับนักเรียนปกติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและการช่วยเหลือตนเองสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดการเรียนร่วมที่มีคะแนนความถี่สูงสุด คือ ควรฝึกนักเรียนพิการให้มีสมาธินานขึ้น โดยใช้กิจกรรมดนตรี ศิลปะ กีฬา สร้างความรู้ความเข้าใจของเด็กปกติและบุคลากรในโรงเรียนให้เข้าใจและยอมรับเด็กที่มีความบกพร่อง มีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียน ทำการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ และมีระบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยให้นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความบกพร่อง ได้ดูแลซึ่งกันและกัน

1.2.ด้านสิ่งแวดล้อม (E:Environment) ระดับการบริหารการจัดการเรียนร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนร่วม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดการเรียนร่วมที่มีคะแนนความถี่สูงสุด คือ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันดูแลนักเรียนพิการเรียนร่วม ทุกภาคส่วน เช่น ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนปกติที่ร่วมชั้น

1.3.ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A:Activities) ระดับการบริหารการจัดการเรียนร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนอกห้องเรียนและในชุมชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ ครูมีการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และผู้บริหารจัดให้มีคณะทำงานนิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนร่วมอย่างเป็นระบบ ข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดการเรียนร่วมที่มีคะแนนความถี่สูงสุด คือ ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและพัฒนานักเรียนกลุ่มที่เรียนอ่อนเป็นพิเศษ

1.4.ด้านเครื่องมือ (T:Tool) ระดับการบริหารการจัดการเรียนร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือโรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้เพียงพอและมีคุณภาพ และโรงเรียนมีการจัดทำระบบข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ บุคลากร สื่อ ฯลฯ ของโครงการเรียนร่วม ข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดการเรียนร่วมที่มีคะแนนความถี่สูงสุด คือ จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับนักเรียนเรียนร่วม

โพสต์โดย เจิด : [16 พ.ย. 2560 เวลา 13:22 น.]
อ่าน [2881] ไอพี : 101.109.175.24
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,831 ครั้ง
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน

เปิดอ่าน 29,606 ครั้ง
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม

เปิดอ่าน 15,858 ครั้ง
เครื่องออกกำลังที่มีสายเขย่าเอว ช่วยลดพุงได้จริงหรือ?
เครื่องออกกำลังที่มีสายเขย่าเอว ช่วยลดพุงได้จริงหรือ?

เปิดอ่าน 11,461 ครั้ง
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

เปิดอ่าน 50,320 ครั้ง
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร

เปิดอ่าน 12,916 ครั้ง
ADT โรคใหม่มาแรงของผู้บริหารและมนุษย์ออฟฟิศ
ADT โรคใหม่มาแรงของผู้บริหารและมนุษย์ออฟฟิศ

เปิดอ่าน 10,908 ครั้ง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง

เปิดอ่าน 11,566 ครั้ง
วันแม่แห่งชาติกับ คำสอนของแม่
วันแม่แห่งชาติกับ คำสอนของแม่

เปิดอ่าน 16,230 ครั้ง
เลือดกำเดามาจากไหน?
เลือดกำเดามาจากไหน?

เปิดอ่าน 7,811 ครั้ง
ชู
ชู'กรุงเก่า'นำร่อง ย่อโลกก.ท่องเที่ยวไทย

เปิดอ่าน 288,484 ครั้ง
5 วิธีเช็กเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นของใคร รู้ไว้ป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง
5 วิธีเช็กเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นของใคร รู้ไว้ป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

เปิดอ่าน 9,712 ครั้ง
ปัญหา คือ การเรียนรู้ ?
ปัญหา คือ การเรียนรู้ ?

เปิดอ่าน 34,215 ครั้ง
ฝึกอ่านอังกฤษกับนิทานโดยครูเชอรี่ English Bright
ฝึกอ่านอังกฤษกับนิทานโดยครูเชอรี่ English Bright

เปิดอ่าน 10,744 ครั้ง
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้
ผลศึกษาดื่มกาแฟหลายแก้วต่อวันช่วยสยบโรคตับได้

เปิดอ่าน 15,891 ครั้ง
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์
งูพันไม้เท้าสัญลักษณ์ของการแพทย์

เปิดอ่าน 14,895 ครั้ง
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล
7 เคล็ดลับ รักษามือให้น่าหลงใหล
เปิดอ่าน 19,413 ครั้ง
เทคนิคการปลูกกล้วย ให้มีกลิ่นต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างดี
เทคนิคการปลูกกล้วย ให้มีกลิ่นต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างดี
เปิดอ่าน 9,051 ครั้ง
คลิปช้างกินไอโฟน
คลิปช้างกินไอโฟน
เปิดอ่าน 13,314 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด
เปิดอ่าน 37,361 ครั้ง
5คำแนะนำป้องกันครูจากการเป็นหนี้
5คำแนะนำป้องกันครูจากการเป็นหนี้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ