ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทสรุปของผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดย

ใช้ภาคีเครือข่าย โรงเรียนธรรมโฆสิต ปีการศึกษา 2559

ผู้รายงาน นายทวีพล ผลบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2559

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนธรรมโฆสิต ปีการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการประกอบด้วย คุณภาพการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ด้านความมีวินัย ด้านความรับผิดชอบ ด้านการประหยัดอดออมและด้านความสามัคคีของนักเรียน คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนธรรมโฆสิต ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่างในการประเมินประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างนักเรียนปีการศึกษา 2559 จำนวน 290 คน กลุ่มตัวอย่างครู ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 จำนวน 290 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน และกลุ่มตัวอย่างผู้แทนเครือข่ายองค์กรหลัก 4 องค์กร ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอำเภอนาหม่อม สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาหม่อม อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 องค์กรหลักละ 5 คน จำนวน 20 คน

ผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้ ภาคีเครือข่ายโรงเรียนธรรมโฆสิต ปีการศึกษา 2559 สรุปผลได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม (Context) ของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนธรรมโฆสิต ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทนเครือข่ายองค์กรหลัก 4 องค์กรพบว่าทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.68, S.D. = 0 .62 ) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนเครือข่ายองค์กรหลัก 4 องค์กร มีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.76, S.D. = 0.56) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ของโครงการก่อนการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนธรรมโฆสิต ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครู พบว่าโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (µ = 4.85 ,  = 0.46) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดแต่ละด้าน พบว่าด้านความเหมาะสมของการบริหารจัดการโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ = 4.89, = 0.43) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมาคือด้านความพร้อมของบุคลากร(µ = 4.87 ,  = 0.43) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านวัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ (µ = 4.82, = 0.48) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการ (Process) การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนธรรมโฆสิต ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่าทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมินพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄= 4.88, S.D. = 0.43) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนครูมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( µ = 4.82, = 0.48 ) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินและผู้ปกครองมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย(x̄ = 4.85, S.D. = 0.47) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

4. ด้านผลผลิต (Product) ในการดำเนินโครงการ ได้แก่

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต (Product) ของโครงการเกี่ยวกับ ระดับคุณภาพการเสริมสร้างคุณธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนธรรมโฆสิต ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่าทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมินพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.88, S.D. = 0.40) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนครูมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย( µ = 4.88, = 0.43 ) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ปกครองมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.88, S.D. = 0.41) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x̄ = 4.74, S.D. = 0.55) ในระดับมากที่สุดได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต (Product) ของโครงการเกี่ยวกับ คุณภาพการเสริมสร้างคุณธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนธรรมโฆสิต ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และผู้แทนเครือข่ายองค์กรหลัก พบว่าทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ครูมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย (µ = 4.87,  = 0.41) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้ปกครองมีความคิดเห็น โดยรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄= 4.88, S.D. = 0.38) ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนผู้แทนเครือข่ายองค์กรหลักมีความคิดเห็นโดยรวมมีค่าเฉลี่ย( x̄ = 4.82, S.D. = 0.47) ในระดับมากที่สุดได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินมีผลการประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมินและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต (Product) ของโครงการเกี่ยวกับ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนธรรมโฆสิต ปีการศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าคะแนนที่ได้เฉลี่ย 4.69 คิดเป็นร้อยละ 93.84 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีค่าคะแนนที่ได้ 0.96 คิดเป็นร้อยละ 96.21 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีค่าคะแนนที่ได้ 1.89 คิดเป็นร้อยละ 94.63 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตัวบ่งชี้ที่ 4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีค่าคะแนนที่ ได้ 0.93 คิดเป็นร้อยละ 93.05 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม และตัวบ่งชี้ที่ 3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีค่าคะแนนที่ได้ 0.91 คิดเป็นร้อยละ 91.48 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมเช่นกัน โดยภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต (Product) ของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนธรรมโฆสิต ปีการศึกษา 2559 พบว่าโดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มผู้ประเมินพบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด( µ = 4.93,  = 0.29) รองลงมาคือ กลุ่มนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด( x̄ = 4.89, S.D.= 0.38 ) ส่วนกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.79, S.D.= 0.51) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนธรรมโฆสิต ปีการศึกษา 2559 โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model)

ค่าน้ำหนัก 100 ได้คะแนนเฉลี่ย 100

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการประเมินไปใช้

1.1 โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้ ภาคีเครือข่ายโรงเรียนธรรมโฆสิต เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตามความเหมาะสม

1.2 โรงเรียนควรนำรูปแบบ วิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในโครงการไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนธรรมโฆสิตเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

1.3 ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนเครือข่าย 4 องค์กรหลักมีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการและควรยกย่องเชิดชูเกียรติประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม

1.4 ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ และเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินและวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนธรรมโฆสิตที่นอกเหนือจากรูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน

2.2 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้ ภาคีเครือข่ายโรงเรียนธรรมโฆสิต ตามบริบทสภาพของโรงเรียนที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการต่อไป

2.3 ควรมีการศึกษาการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของนักเรียน โดยใช้ ภาคีเครือข่ายโรงเรียนธรรมโฆสิตในเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

โพสต์โดย ทวีพล : [18 พ.ย. 2560 เวลา 20:02 น.]
อ่าน [2376] ไอพี : 118.172.56.194
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,858 ครั้ง
พลิกโฉม"แผนการศึกษาแห่งชาติ"แผนงานชัด-อ่านง่าย-ใช้ได้จริง
พลิกโฉม"แผนการศึกษาแห่งชาติ"แผนงานชัด-อ่านง่าย-ใช้ได้จริง

เปิดอ่าน 6,828 ครั้ง
"รื้อโรงเรียน" ข้อถกเถียงเชิงนโยบายกับเหตุผลทางภูมิศาสตร์ (ชมคลิป)
"รื้อโรงเรียน" ข้อถกเถียงเชิงนโยบายกับเหตุผลทางภูมิศาสตร์ (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 12,739 ครั้ง
การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ
การออกกำลังของผู้ที่มีโรคหัวใจ

เปิดอ่าน 11,199 ครั้ง
ผลไม้ล้างพิษ
ผลไม้ล้างพิษ

เปิดอ่าน 9,530 ครั้ง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง
เตือนเด็กต่ำกว่า 16 ใช้มือถือ เสี่ยง 5 เท่า เนื้องอกสมอง

เปิดอ่าน 79,881 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 4,000 คนขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 (เรียงลำดับตามจำนวนนักเรียนจากมากไปน้อย)
รายชื่อโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 4,000 คนขึ้นไป ปีการศึกษา 2559 (เรียงลำดับตามจำนวนนักเรียนจากมากไปน้อย)

เปิดอ่าน 14,216 ครั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขฯ
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขฯ

เปิดอ่าน 9,849 ครั้ง
ชมคลิป สถานทูตสหรัฐทำคลิปรับวันสงกรานต์
ชมคลิป สถานทูตสหรัฐทำคลิปรับวันสงกรานต์

เปิดอ่าน 21,884 ครั้ง
ตะไคร้สมุนไพรใกล้ตัวแก้เวียนหัว
ตะไคร้สมุนไพรใกล้ตัวแก้เวียนหัว

เปิดอ่าน 14,278 ครั้ง
การพิจารณาค่าความจริง (Truth value)
การพิจารณาค่าความจริง (Truth value)

เปิดอ่าน 17,987 ครั้ง
เผยสูตร "หน้าใส" 4 วิธี
เผยสูตร "หน้าใส" 4 วิธี

เปิดอ่าน 73,342 ครั้ง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์

เปิดอ่าน 16,340 ครั้ง
เหรียญชัยสมรภูมิ
เหรียญชัยสมรภูมิ

เปิดอ่าน 18,851 ครั้ง
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ้ำร้าย "อ่านน้อย" จับประเด็นไม่ได้ วิกฤตใหญ่ที่ไทยต้องแก้
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ้ำร้าย "อ่านน้อย" จับประเด็นไม่ได้ วิกฤตใหญ่ที่ไทยต้องแก้

เปิดอ่าน 15,102 ครั้ง
ยาธาตุ(กลิ่นซินนามอน) แก้ท้องอืด ปรุงเองได้...ง่ายนิดเดียว
ยาธาตุ(กลิ่นซินนามอน) แก้ท้องอืด ปรุงเองได้...ง่ายนิดเดียว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 20,869 ครั้ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง

เปิดอ่าน 10,971 ครั้ง
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด

เปิดอ่าน 8,693 ครั้ง
จุดกำเนิดของ Google.com
จุดกำเนิดของ Google.com

เปิดอ่าน 11,977 ครั้ง
แฉ! ภัยร้านซ่อมคอมพ์ที่คุณต้องรู้
แฉ! ภัยร้านซ่อมคอมพ์ที่คุณต้องรู้

เปิดอ่าน 23,002 ครั้ง
แมลงมีพิษกัดต่อย
แมลงมีพิษกัดต่อย เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ