ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นเปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นเปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ CIPP Model)ของ Daniel L. Stufflebeam ประกอบด้วยด้านประเมิน สภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านสันต้นเปา จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านสันต้นเปาจำนวน 7 คนผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –6 โรงเรียนบ้านสันต้นเปาจำนวน 30 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 73 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามความคิดเห็น และประเมินความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย สรุป ผลการประเมินได้ดังนี้

ด้านสภาวะแวดล้อม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสันต้นเปา พบว่า ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นเปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าวัตถุประสงค์สอดคล้องกับการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินการโครงการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ วัตถุประสงค์สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหา และเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน ครู และผู้ปกครอง และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการกำหนดหลักการและเหตุผลของโครงการ สอดคล้องกับนโยบายหรือกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 การกำหนดขั้นตอนการดำเนินโครงการมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆสอคล้องและตรงความต้องการของโรงเรียน นักเรียน ครู และผู้ปกครอง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนบ้านสันต้นเปาด้านปัจจัยนำเข้า โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นเปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนมีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของโครงการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือผู้บริหารให้การสนับสนุนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และอาคารสถานที่ สำหรับดำเนินโครงการมีคุณภาพ มีความเพียงพอ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ด้านกระบวนการ พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนบ้านสันต้นเปาด้านกระบวนการโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นเปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานชัดเจน และการดำเนินกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือการดำเนินกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายและค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือครูผู้รับผิดชอบนำผลการนิเทศมาปรับปรุงการดำเนินงาน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ด้านผลผลิต พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนบ้านสันต้นเปาด้านผลผลิต เกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นเปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมา คือนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือนักเรียนมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อประเมินเป็นรายข้อตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อด้าน ส่วนผลิตในเรื่องของทักษะการทำงานร่วมกันพบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายทักษะพบว่าทักษะการปฏิบัติตามแผนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ทักษะการประเมินผลและปรับปรุงงาน และน้อยที่สุดคือทักษะการวางแผน เมื่อประเมินเป็นรายข้อตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อด้าน

ผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นเปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การดำเนินกิจกรรมการทำขนมไทยส่งผลต่อพัฒนาการด้านทักษะอาชีพของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือการดำเนินกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษส่งผลต่อพัฒนาการด้านทักษะอาชีพของนักเรียนและค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือการดำเนินกิจกรรมการจักสานส่งผลต่อพัฒนาการด้านทักษะอาชีพของนักเรียน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นเปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือนักเรียนพึงพอใจการกิจกรรมการนวดแผนไทย และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนพึงพอใจการจัดกิจกรรมการขยายพันธุ์พืชและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ 3.51 พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

จากการดำเนินโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นเปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ในครั้งนี้ผู้ประเมินได้นำรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model มาเป็นแนวคิดหลักการประเมินโครงการอย่างมีระบบ มีกระบวนการ รวมทั้งการใช้ผลจากประเมินข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจอย่างถูกต้องรวมทั้งคุณค่าของการประเมินผลทางการศึกษา อีกทั้งเป็นการประเมินที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ครบองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของรูปแบบการประเมินคือ ประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ว่ามีความพร้อมความเหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดจุดประสงค์ของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เพียงพอ เหมาะสมมากน้อยเพียงใด สำหรับตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลในการกำหนดโครงสร้างของแผนงาน และ ขั้นตอนของการดำเนินงาน ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เพื่อพิจารณาควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และปรับปรุงแกไขให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เพื่อพิจารณาการยุติ/ล้มเลิก หรือขยายโครงการที่จะนำไปใช้ในโอกาสต่อไป ผลจากการประเมินโครงการทำให้ทราบว่าโครงการส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะด้านอาชีพ ทักษะการทำงานร่วมกันทำให้นักเรียนสามารถวางแผนการทำงาน ปฏิบัติตามแผนงาน กำกับติดตามงาน และประเมินผลและปรับปรุงงานได้ ส่งผลให้นักเรียนมีมีทักษะการดำรงชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด จึงทำให้โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นเปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการทุกประการ

โพสต์โดย mit : [21 พ.ย. 2560 เวลา 19:28 น.]
อ่าน [2513] ไอพี : 171.4.238.219
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,617 ครั้ง
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน

เปิดอ่าน 17,674 ครั้ง
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?

เปิดอ่าน 12,057 ครั้ง
พระคุณแม่  (ตอนที่ 1)
พระคุณแม่ (ตอนที่ 1)

เปิดอ่าน 12,065 ครั้ง
คิดสักนิด...เพื่อจิตบริสุทธิ์
คิดสักนิด...เพื่อจิตบริสุทธิ์

เปิดอ่าน 13,460 ครั้ง
น้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า เส้นทางแม่ฟ้าหลวงทรงสร้างคน
น้อมรำลึกถึง สมเด็จย่า เส้นทางแม่ฟ้าหลวงทรงสร้างคน

เปิดอ่าน 14,798 ครั้ง
ปลุกสมองตื่นตัวด้วย
ปลุกสมองตื่นตัวด้วย 'มื้อเช้า'

เปิดอ่าน 3,115 ครั้ง
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

เปิดอ่าน 34,612 ครั้ง
อารยธรรมกรีกโบราณ
อารยธรรมกรีกโบราณ

เปิดอ่าน 20,505 ครั้ง
PHP Multi Elearning II
PHP Multi Elearning II

เปิดอ่าน 14,927 ครั้ง
พระประวัติ  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เปิดอ่าน 23,581 ครั้ง
คณิตศาสตร์ไขปริศนาฟองเบียร์แฟบ
คณิตศาสตร์ไขปริศนาฟองเบียร์แฟบ

เปิดอ่าน 14,102 ครั้ง
ทำความรู้จักโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ทำความรู้จักโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

เปิดอ่าน 11,824 ครั้ง
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้

เปิดอ่าน 14,825 ครั้ง
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก
เกิดทฤษฎีอันใหม่ดาวพุธกับดาวศุกร์ เป็นเศษเดน ของโลก

เปิดอ่าน 15,762 ครั้ง
เผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 2563 : 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)
เผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 2563 : 8 กลุ่มสาระ โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)

เปิดอ่าน 39,897 ครั้ง
วันเนา
วันเนา
เปิดอ่าน 44,333 ครั้ง
การเคาะปอดเพื่อระบายเสมหะในเด็กเล็ก
การเคาะปอดเพื่อระบายเสมหะในเด็กเล็ก
เปิดอ่าน 12,074 ครั้ง
ผลไม้ล้างพิษ
ผลไม้ล้างพิษ
เปิดอ่าน 17,234 ครั้ง
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร
เปิดอ่าน 10,960 ครั้ง
เห็ดนางนวล
เห็ดนางนวล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ