ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก้ว ปีการศึกษา 2

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก้ว ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ผู้รายงาน นางสาวกิรณา ผ่องผิวกาย

ปีที่รายงาน 2559

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก้ว ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีวัคถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตผลผลิตเกี่ยวกับผลสำเร็จของโครงการและเกี่ยวกับความพึงพอใจขอนักเรียน ครู

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก้ว ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กลุ่มเป้าหมาย ในการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก้ว ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ประกอบด้วย นักเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 14 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 12 คน และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 คน รวม 63 คน ครู ศึกษาจากประชากร จำนวน 12 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ยกเว้นผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 63 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 5 ฉบับ

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก้ว ปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มีจำนวน 5 ฉบับ ซึ่งผู้รายงานได้พัฒนาปรับปรุงโดยยึดรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งได้ศึกษาแนวคิดและจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างเป็นแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .902 -.950 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก้ว ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 14 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.57, S.D.= 0.55) อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครูมีความเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ย ( = 4.64, S.D.= 0.50 ) อยู่ ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 14 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ย ( = 4.62, S.D.= 0.52 ) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 14 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นกัน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก้ว ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ย (µ = 4.41,  = 0.64) อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครูมีความเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ย (µ = 4.31,  = 0.67)อยู่ ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ย (µ = 4.50,  = 0.61)อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นกัน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมด้านกระบวนการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการการประเมิน พบว่า รายการที่ 5 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน รายการที่ 4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ ของโครงการ รายการที่ 7 มีเครื่องมือประเมินผลโครงการถูกต้องชัดเจน รายการที่ 3 บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนโครงการ และรายการที่ 6 ดำเนินงานตามขั้นตอนของกิจกรรมในโครงการที่วางแผนไว้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่ 9 มีการประเมินผลโครงการ รายการที่ 11รายงานผลการประเมินโครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ รายการที่ 1 มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ รายการที่ 10 นำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง รายการที่ 8 มีการควบคุม กำกับติดตาม และนิเทศการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และรายการที่ 2 มีการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน สรุปได้ว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และผลการประเมินรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทุกรายการ

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก้ว ปีการศึกษา2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ พบว่าทั้งสามกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ย ( = 4.33 , S.D.= 0.62) อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ย ( = 4.38, S.D.= 0.51)ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนครูมีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ย ( = 4.34, S.D.= 0.59) อยู่ ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ย ( = 4.32, S.D.= 0.76) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นกัน

5. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ สรุปได้ดังนี้

5.1. ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก้ว ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 12 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.65, S.D.= 0.46) อยู่ในระดับมาก ที่สุด และเมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ครูมีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ย ( = 4.76, S.D.= 0.42 ) อยู่ ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 12 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ย ( = 4.54, S.D.= 0.50 ) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 12 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นกัน

5.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก้ว ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอ งนักเรียน จำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่าทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 16 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ( = 4.71, S.D.= 0.45) อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ย ( = 4.79, S.D.= 0.44) อยู่ ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 16 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูมีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ย ( = 4.68, S.D.= 0.45) อยู่ ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 16 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ย ( = 4.80, S.D.= 0.40 ) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 16 ผ่านเกณฑ์การประเมินและ ผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นโดยรวม มีค่าเฉลี่ย ( = 4.59, S.D.= 0.52 ) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 16 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นกัน

จากการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก้ว ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ในครั้งนี้ผู้ประเมินได้นำรูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model มาเป็นแนวคิดหลักการประเมินโครงการอย่างมีระบบ มีกระบวนการ รวมทั้งการใช้ผลจากประเมินข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจอย่างถูกต้องรวมทั้งคุณค่าของการประเมินผลทางการศึกษา อีกทั้งเป็นการประเมินที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ครบองค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของรูปแบบการประเมินคือ ประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ว่ามีความพร้อมความเหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดจุดประสงค์ของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เพียงพอ เหมาะสมมากน้อยเพียงใด สำหรับตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลในการกำหนดโครงสร้างของแผนงาน และ ขั้นตอนของการดำเนินงาน ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เพื่อพิจารณาควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน และปรับปรุงแกไขให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เพื่อพิจารณาการยุติ/ล้มเลิก หรือขยายโครงการที่จะนำไปใช้ในโอกาสต่อไป ผลจากการประเมินโครงการทำให้ทราบว่าโครงการส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะด้านอาชีพ ทักษะการทำงานร่วมกันทำให้นักเรียนสามารถวางแผนการทำงาน ปฏิบัติตามแผนงาน กำกับติดตามงาน และประเมินผลและปรับปรุงงานได้ ส่งผลให้นักเรียนมีมีทักษะการดำรงชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด จึงทำให้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก้ว ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการทุกประการ

โพสต์โดย peaod : [25 พ.ย. 2560 เวลา 20:23 น.]
อ่าน [2628] ไอพี : 182.232.76.106
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 25,595 ครั้ง
การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู
การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู

เปิดอ่าน 59,954 ครั้ง
เทคนิคการใช้แฟลชในการถ่ายภาพ
เทคนิคการใช้แฟลชในการถ่ายภาพ

เปิดอ่าน 3,157 ครั้ง
"ไหว้ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์" ค้าขายรุ่งเรือง
"ไหว้ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์" ค้าขายรุ่งเรือง

เปิดอ่าน 50,314 ครั้ง
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร

เปิดอ่าน 15,411 ครั้ง
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว
9 สัญญาณเตือนภัย! ถึงเวลาต้องลดความอ้วนแล้ว

เปิดอ่าน 20,100 ครั้ง
จิงจูฉ่าย สุดยอดสมุนไพรจีนบำรุงเลือดลม
จิงจูฉ่าย สุดยอดสมุนไพรจีนบำรุงเลือดลม

เปิดอ่าน 22,517 ครั้ง
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"

เปิดอ่าน 63,790 ครั้ง
"นายกรัฐมนตรี" อธิบาย "ไทยแลนด์ 4.0" และ "คนไทย 4.0" ให้เข้าใจง่าย
"นายกรัฐมนตรี" อธิบาย "ไทยแลนด์ 4.0" และ "คนไทย 4.0" ให้เข้าใจง่าย

เปิดอ่าน 10,278 ครั้ง
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้

เปิดอ่าน 380,718 ครั้ง
ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี
ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี

เปิดอ่าน 14,477 ครั้ง
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์

เปิดอ่าน 30,504 ครั้ง
การประเมินผลการเรียนโดยการสัมภาษณ์
การประเมินผลการเรียนโดยการสัมภาษณ์

เปิดอ่าน 20,195 ครั้ง
ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?
ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?

เปิดอ่าน 4,729 ครั้ง
โครงสร้างอะตอม
โครงสร้างอะตอม

เปิดอ่าน 14,139 ครั้ง
เผยโฉมสาวงามทั่วโลกชิง มิสยูนิเวิร์ส 2009
เผยโฉมสาวงามทั่วโลกชิง มิสยูนิเวิร์ส 2009

เปิดอ่าน 1,848 ครั้ง
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด
5 วิธีง่ายๆ! ช่วยหยุดทานอาหารด้วยความเครียด
เปิดอ่าน 88,039 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal):  กติกาข้อ 8  ระยะเวลาของการแข่งขัน
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 8 ระยะเวลาของการแข่งขัน
เปิดอ่าน 11,906 ครั้ง
เทคนิคการคิดเลข 3 ตัว ที่ยังไงก็แล้วแต่ ผลลัพธ์จะได้ 1089 เสมอ
เทคนิคการคิดเลข 3 ตัว ที่ยังไงก็แล้วแต่ ผลลัพธ์จะได้ 1089 เสมอ
เปิดอ่าน 1,399 ครั้ง
วันไหว้ครู ที่มาและความสำคัญของวันไหว้ครู และพิธีปฏิบัติ
วันไหว้ครู ที่มาและความสำคัญของวันไหว้ครู และพิธีปฏิบัติ
เปิดอ่าน 15,976 ครั้ง
เจาะเทคนิค "ฝึกภาษาอังกฤษ" ทำเองได้ ไม่ยากเลย
เจาะเทคนิค "ฝึกภาษาอังกฤษ" ทำเองได้ ไม่ยากเลย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ