ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนชุมชนดูนสาด อำเภอ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ของโรงเรียนชุมชนดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ผู้รานงาน นายวัชรินทร์ อินทรปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนชุมชนดูนสาด อำเภอกระนวน

จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่ศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนชุมชนดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของการพัฒนา

การจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนชุมชนดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนชุมชนดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ Daniel Stufflebeam กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 48 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 53 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 101 คน ครูผู้สอน จำนวน 33 คน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนชุมชนดูนสาด จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 250 คน ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนชุมชนดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้านบริบท ตามระดับผลการประเมินของครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน ฉบับที่ 2 แบบประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนชุมชนดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้านปัจจัย ตามระดับผลการประเมินของครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนชุมชนดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้านกระบวนการ ตามระดับผลการประเมินของครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 4 แบบประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนชุมชนดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้านผลผลิต และความพึงพอใจตามความคิดเห็นของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน

การประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนชุมชนดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สรุปผลการประเมิน ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการ ด้านบริบท พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

ที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการนี้สามารถสนองความต้องการของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรในการดำเนินงานตามโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ อยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินโครงการ ด้านปัจจัย พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ แหล่งเรียนรู้ภายในเพียงพอต่อการสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ งบประมาณในการสนับสนุนเพียงพอต่อการจัด การเรียนการสอนวิชาในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินโครงการ ด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การบริหารงานงบประมาณ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก

3.1 ผลการประเมินโครงการ ด้านกระบวนการ (การบริหารงานวิชาการ) พบว่า โดย

ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการ โดยให้ความรู้ที่มีประโยชน์แก่ผู้ปกครอง และชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนาแหล่งการเรียนทั้งในสถาน ศึกษาและชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก

3.2 ผลการประเมินโครงการ ด้านกระบวนการ (การบริหารงานงบประมาณ) พบว่า

โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อจัดสรรงบประมาณ โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ จัดทำระบบการบริหารการเงิน เป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวง การคลังและเปิดเผยต่อชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการติดตามผล ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงิน และผลการดำเนินงานให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบทุกภาคเรียน อยู่ในระดับมาก

3.3 ผลการประเมินโครงการ ด้านกระบวนการ (การบริหารงานบุคคล) พบว่า โดย

ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีบทลงโทษแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำผิดกฎและระเบียบวินัย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาการศึกษา อยู่ในระดับมาก ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ส่งเสริมการมีวินัยและการรักษาวินัยของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน อยู่ในระดับมาก

3.4 ผลการประเมินโครงการ ด้านกระบวนการ (การบริหารงานทั่วไป) พบว่า โดย

ภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า รายการที่ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ส่งเสริม และประสานงานให้มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีระบบการบริหารงานธุรการที่ทันสมัย โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตที่เกิดกับคุณภาพของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า ความต้องการศึกษาต่อ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความต้องการศึกษาต่อในสถานศึกษาเดิมของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน อยู่ในระดับมาก

5. ผลการประเมินด้านผลผลิตที่เกิดกับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ พบว่า การสนับสนุนจากบุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ นักเรียนได้รับการยอมรับจากเพื่อนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การให้ความร่วมมือของครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก

ผลการประเมินด้านผลผลิตที่เกิดกับความต้องการศึกษาต่อในสถานศึกษาเดิมของนักเรียน ตาม

ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 101 คน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความต้องการศึกษาต่อในสถานศึกษาเดิม จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 85.42 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความต้องการศึกษาต่อในสถานศึกษาเดิม จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 56.60

สรุปผลการประเมินโครงการการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนชุมชนดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต พบว่า ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดทุกด้าน

โพสต์โดย ครูนุช : [26 พ.ย. 2560 เวลา 12:17 น.]
อ่าน [2229] ไอพี : 118.175.90.77
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ